MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRAHA

Poskytnutí dotace je v hl. m. Praze podmíněno podáním žádosti včetně všech příloh, tzn. až po provedení kompletní výměny tepelného zdroje (nárok zpětně i na obměny provedené po 15. 7. 2015), a to včetně doporučených mikro-energetických opatření. Nemá proto smysl ji podávat předem.

Na koho se tato dotace vztahuje:
Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU i občanů členských států Evropského sdružení volného obchodu, které vlastní na území hl. m. Prahy byt v rodinném domě nebo rodinný dům s maximálně třemi bytovými jednotkami, ve kterém hlavní zdroj vytápění, kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, nahradili moderním nízko emisním tepelným zdrojem následujícího typu:
- kotlem na biomasu s automatickým přikládáním;
- kombinovaným kotlem na uhlí & biomasa s automatickým přikládáním;
- plynovým kondenzačním kotlem;
- tepelným čerpadlem.

Dotační podporu obdrží pouze ten nový zdroj, který je obsažen v Seznamu výrobků a technologií, vedeném Státním fondem životního prostředí, který je k dispozici na adrese:https://svt.sfzp.cz (aktualizovaná podoba seznamu od 11.4.2016). Pozn.: seznam je poskytován Státním fondem životního prostředí pro všechny kraje ČR centrálně a obsahuje i výrobky, které podle pravidel hl. m. Prahy nejsou podporovány, např. kotle pouze na uhlí.
Získat dotaci na instalaci solárního systému je možné pouze v kombinaci s některým s výše uvedeným tepelným zdrojem.
Tam, kde je u domu většinového spoluvlastníka – žadatele o dotaci již zřízena plynová přípojka, bude dotována pouze instalace buď plynového kondenzačního kotle, nebo tepelného čerpadla.

Současně musí být provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu, viz Mikro-energetická opatření.

VEŠKERÉ INFORMACE A FORMULÁŘE NALEZNETE NA WEBU POSKYTOVATELE.


Další informace k programu 

SpravujeHlavní město Praha
WWWhttp://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace/kotlikove_dotace_Praha2016.html

Publikace  

Aktualizace vstupů nákladového optima budov v ČR podle článku 5 směrnice EPBD II

Publikace prezentuje odborné veřejnosti, podnikatelům ve stavebnictví, developerům a pracovníkům příslušných úřadů podílejících se, nebo zodpovědných za transformaci uvedené směrnice do českých právních předpisů, výsledky přepočtu vstupů nákladově optimalizačních výpočtů. Tyto výpočty nákladového optima různých typů budov mají reprezentovat podklad užitý při nastavení výpočtových parametrů a hodnotících kritérií. Publikace by měla zároveň sloužit pro propagaci nákladově optimálního řešení budov pro odbornou veřejnost.
2016, 3.7 MB, SEVEN, STŘEDISKO PRO EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE

ENERGETICKÁ NÁROČNOST GASTROPROVOZŮ A MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIÍ

Cílem tohoto projektu je zmapovat energetickou náročnost gastroprovozů v rámci větších administrativních, případně školních budov a vyhodnotit možnosti úspor energií.

Na celkové spotřebě energie se mohou významně podílet i gastroprovozy (kuchyně a jídelny, kuchyňské spotřebiče a jejich zajištění parametrů vnitřního prostředí). Přesnější údaje o energetické náročnosti gastroprovozů v současné době však v České Republice neexistují. Jejich energetickou náročnost nelze tedy ani přibližně odhadnout, natož pak stanovit možnosti energetických úspor.
2016, 2.9 MB, Ekowatt, z.s.

KLIMATOLOGICKÁ DATA 07/2015 AŽ 06/2016

Publikace "Klimatgologická data" poslouží energetickým specialistům – auditorům, poradenským střediskům EKIS, energetickým konzultantům a expertům, vlastníkům budov, státní a místní správě, projektantům a podnikatelům. Publikace navazuje na předchozí řadu publikací, sumarizuje je a rozšiřuje je o nová data, a to jak v oblasti průměrných denních teplot, tak i v oblasti globálního slunečního záření.
2016, 3.2 MB, Asociace energetických specialistů, z.s.

Opatření proti energetické chudobě v ČR

Hlavním cílem studie je návrh možných opatření proti energetické chudobě v ČR, a to včetně návrhu programu podpory, nebo modifikace stávajícího, tak aby přispěl k redukci energetické chudoby, která se stává stále naléhavějším tématem.
2016, 3 MB, SEVEN

KURZ KOMUNÁLNÍHO ENERGETIKA, e-learningový kurz

<p><strong>E-learningový kurz pro energetické manažery/energetiky a další obdobné hospodářské pracovníky krajů a měst</strong>. Kurz provede zájemce celou problematikou užívání a spotřeby energie včetně všech aspektů. Aplikaci lze použít jako ucelený kurz i jako užitečnou příručku pro pomoc při řešení aktuálního problému.</p> Projekt byl konzultován se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů.
2015, 13.3 kB, TÜV SÜD Czech

Variantní posouzení scénářů dodávky tepla a el. energie ze zdrojů využívající fosilní paliva nebo OZE

Publikace „Variantní posouzení dodávek elektřiny a tepla“ tematicky navazuje na předchozí publikaci „Posouzení potenciálu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET)“, zpracovanou v minulém roce, která popisuje stávající a výhledovou poptávku po teple a chladu v ČR včetně stávajících instalovaných KVET a návrhy dalších nově instalovaných KVET včetně bilančních údajů o jejich nově instalovaných elektrických a tepelných výkonech a množství dodané el. energie a tepla.
Publikace „Variantní posouzení dodávek elektřiny a tepla“ se od předchozí liší v tom, že posuzuje dodávky tepla nejen ze zdrojů KVET (teplárny), ale též ze zdrojů jen pro výrobu tepla (výtopny).
2015, 1.1 MB, ENVIROS, s.r.o.

Aktuality 

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect