Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.7.19 / dotaz č. 109056
Dobrý den. Bydlím v domě s pěti bytovými jednotkami. Ideální polovinu domu vlastní tři lidé z jedné rodiny tedy matka a dvě dcery. Druhou ideální polovinu celého domu vlastní moje matka s otcem. Já bydlím v jedné z bytových jednotek s dvěmi dětmi, tedy 3 lidé. V domě nemáme bytové poměrové vodoměry v jednotlivých bytech. Rozpocitavame se dle počtu osob. V jednom z bytů u sousedky je bytový poměrový vodoměr již starší pěti let, ktery vlastní sousedka dcera tě druhé rodiny, je to tedy spolumajitelka domu. Ta po odstěhování se z domu používá tento byt k návštěvám častým a oznámila, že bude používat tento bytový poměrový vodoměr, který je prošlý. Takto proběhlo jedno vyúčtování, ostatní jsme se rozpocitali dle počtu osob po odečtení tohoto vodomeru. Já si udělala dva poměrové bytové vodoměry ve svém bytě na své náklady v hodnotě 6000kc. Chci také používat tyto vodoměry a ostatní aby se rozpocitali dle počtu osob. Sousedé ta druhá rodina matka s dcerami mi to nechtějí dovolit, protože moje spotřeba 25kubiku za deset měsíců při třech lidech je nízká. Ostatní dva měsíce zaplatím dle starých zásad rozpočítání stejně jako sousedka než se odstěhovala a začala v půlce roku používat vodoměr. Jsem v právu já? Děkuji mockráte.
Dobrý den a děkuji za dotaz.
Rozúčtování dodávky studené vody se řídí zákonem č. 67/2013 Sb. v platném znění. Zákon č. 67/2013 Sb. je zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
§1 zmiňovaného zákona uvádí, na jaké domy se tento zákon vztahuje:
(1) Tento zákon upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby.
(2) Je-li v domě s byty nebytový prostor, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se bytů přiměřeně i na tento nebytový prostor.
§ 3 stanovuje rozsah služeb
(1)  Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.
§ 5 pak stanovuje způsob rozúčtování studené vody mezi jednotlivé odběratele v domě:
(1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.
(2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto
a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody,
Směrná čísla spotřeby vody uvádí příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
Byty.
1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 m3
2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok 25 m3
3. na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok 35 m3
Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody.
Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v domě.
V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.
Rodinné domy.
Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.

Uvedený způsob rozúčtování studené vody je nutno přizpůsobit požadavkům zákona, tj. instalovat podružné vodoměry do všech bytů a jejich údaje používat k rozúčtování, nebo rozúčtovávat spotřebu studené vody podle uvedených směrných čísel.

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECCB
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Energie vody
tisk