Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.1.21 / dotaz č. 123064
Dobrý den,
chtěl bych vyměnit starý plynový kotel u samostatně stojícího rodinného domu za tepelné čerpadlo voda/voda.
Jaký je postup pro vyřízení možných dotací?
Předem děkuji.
K vašemu dotazu sděluji následující - k zamyšlenému výběru tepelného čerpadla systému voda/voda je třeba znát z technického hlediska teplotní kapacitu primárního zdroje, dále zda je vyřešen systém vytápění uvnitř budovy (podlahové vytápění). Co se týká ekonomické části, bez dotací je návratnost v rozmezí 16 - 20 let (záleží na vývoji cen energie).
Pokud budeme uvažovat dotační programy, tak např. u programu Nová zelená úsporám je v oblasti "C" možné využít dotaci za předpokladu výměny elektrickéhlo systému vytápění za tepelné čerpadlo, u programu Kotlíkové dotace je možné využít dotaci pouze v případě výmeny kotle na tuhá paliva (vyšší třídy jak 3), v programu OPPIK je možno zahrnout výhradně právnické osoby, v programu IROP veřejnou správu (obce,. apod.).
Jinak všeobecně lze postup pro vyřízení dotace charakterizovat nejprve podáním žádosto o podporu, včetně doložení požadované dokladové části uvedené v textu příslušné výzvy, po odsouhlasení je vydán právní akt na základě kterého lze provést fyzickou realizaci záměru. V případě dotační podpory ex-post je následně podána žádost o platbu a na základě daňového dokladu je dotovaná částka převedena na účet žadatele. Zároveň s žádostí o platbu je nutné podat i zprávu o realizaci, kde jsou uvdeny technické údaje zařízení (je zde možnost podávání průběžných kontrolních zpráv v pravidelném intervalu po dobu udržitelnosti projektu).
Závěrem lze tedy konstatovat, že v současné době nelze pro zamýšlený záměr náhrady plynového kotle za tepelné čerpadlo voda/voda využít žádný oficiální dostupný dotační program, též není možné dotaci využít pro náhradu plynového kotle za tepelné čerpadlo (jak je uvedno výše, lze využít pouze u systému elektrického vytápění, příp. u kotlů na pevná paliva).