Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.9.21 / dotaz č. 130666
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda-li by byla možnost získat dotaci NZÚ na zateplení (podlahy, střecha, fasáda) na rekonstrukci rodinného domu. Přízemí má plochu 74,58 m2 (vč.chodby se schodištěm do podkroví). Podkroví má plochu 78,74 (vč.chodby a schodiště)
V rodinném domě se v přízemí nachází jedna bytová jednotka a v podkroví se nachází kanceláře pro mé podnikání. Jde mi hlavně o to, zda-li jde plochu horní chodby započítat do plochy spodního bytu (chodba slouží také pro přístup na půdu). Pak by poměr byl 91,13 m2 (byt) a 62,19 m2 (kanceláře).
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
V Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám Rodinné domy v rámci třetí výzvy k podávání žádostí je v kapitole 11 – Základní definice užívaných pojmů a zkratek u hesla Rodinný dům uvedeno, že je to stavba pro bydlení, ve které dle par. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Za rodinný dům jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřebu Programu nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.).
Pro účely Programu je za podlahovou plochu považována celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí tvořících obálku budovy…
Toto je Vám určitě známo. Ačkoliv se budova směrem vzhůru nijak nezužuje, je díky metodice vlivem tenčích obvodových stěn v podkroví celková vnitřní plocha podkroví větší než v přízemí. Při tom podkroví mívá většinou nižší světlou výšku a díky šikminám i menší ochlazovanou plochy obálky, o kterou při zateplování půjde. Její plocha se navíc stanovuje z vnějších rozměrů, proto mi připadá metodika v tomto případě poněkud nespravedlivá.
Vzhledem k tomu, že se horní chodba nepoužívá jen pro kanceláře, ale i pro vstup na půdu, která je součástí bytu, považuji za možné započítat její plochu alespoň z poloviny do obytné plochy.
Předesílám, že mi nepřísluší vykládat Závazné pokyny a doporučuji navštívit v této věci krajské pracoviště SFŽP, u kterého hodláte žádost podat a vyžádat si jeho stanovisko. Zároveň je mi známo, že bude ukončena stávající výzva a na přelomu září a října 2021 bude vyhlášena výzva nová.