MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.11.21 / dotaz č. 134176
Dobrý den,
zvažuji t.č. voda-voda.Dotaz zní-mohu odpadní vodu,která prošla čerpadlem vypouštět do městské kanalizace?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství.

Záleží na tom, o jaký druh odpadní vody se jedná a rovněž o typ městské kanalizace.
Může se jednat o vody povrchovou (vodoteč, rybník apod.), pak je otázkou, zda vodu vracet do zdroje. V případě vody z vrtu nebo ze studny se jedná o využívání vody podzemní, patrně s povolením odběru a dalšími náležitostmi.
Městská kanalizace může být splašková, dešťová nebo jednotná. V případě splaškové kanalizace na obecní ČOV provozovatel dbá, aby se voda k vyčištění neředila jinou vodou. Do dešťové kanalizace lze obecně pouštět opět pouze neznečištěné vody. Otázkou je samozřejmě i platba stočného.
V daném případě by vypouštění mělo být projednáno s provozovatelem a vlastníkem stokové sítě, nelze tedy uvést jednu odpověď.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice