MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.1.22 / dotaz č. 134683
Dobrý den,
mám dotaz ohledně hodnocení PENB.
V tabulce č. 3 z metodického pokynu vyplívá že mimo jiné musí být splněn požadavek vyhl.č. 262/2020 Sb. a ČSN 73 0540 - 2

Dle vyhl č. 264 musí být splněny podmínky §6
§ 6 Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni

(2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud
a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a d) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu,
b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a d) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo
c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny nové a měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. e) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce a
d) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy budovy uvedeného v § 3 odst. 1 písm. f) není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 3 Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení
(1) Ukazatele energetické náročnosti budovy jsou
a) primární energie z neobnovitelných zdrojů energie vztažená na metr čtvereční energeticky vztažné plochy - tohle je ten problém který buď nevychází vůbec nebo těsně
b) celková dodaná energie za rok vztažená na metr čtvereční energeticky vztažné plochy,
c) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, nucené větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy za rok vztažené na metr čtvereční energeticky vztažné plochy,
d) průměrný součinitel prostupu tepla, e) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,
f) účinnost technických systémů

Nevím tedy jestli musí PENB pro nový stav splňovat všechny parametry tedy dle §6 odst 2a-d, nebo jen něco.
Dobrý den,
dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. PENB (při větší změně dokončené budovy) pro navrhovaný stav musí splňovat parametry dle §6, odstavec 2: buď a) nebo b) nebo c).... a musí splnit d).
Odpovídá:  Ing. Marcel Lemon - EKIS Teplice RPE
Téma:  Legislativa
tisk