MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.1.22 / dotaz č. 134757
Vážení,
jsme SVJ o 12ti bytových jednotkách (tříposchoďový dům), kde jsou všechny byty naprosto stejné velikosti a rozměrů místností, akorát byty jsou navzájem pootočené. Na různých webech jsou uváděny názory, že v takovém případě se na nás nevztahuje povinnost instalace měřičů tepla, kterou ukládá ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb); např. web: www.okolobytu.cz, kde je hned na úvodní straně odkaz k odpovědi na dotaz ze dne 3. 1. 2022.
Dovoluji si požádat o Vaše stanovisko, zda v případě velikostně stejných bytů a zároveň, pokud s tím všichni vlastníci bytů souhlasí, platí povinnost v bytech instalovat měřiče tepla.
Děkuji za odpověď.
Přeji dobrý den a děkuji za dotaz týkající se povinnosti instalace měřičů tepla v bytovém domě. Dotaz s odvolává na § 7 odst.4 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, (v původním znění), který však o instalaci měřičů spotřeby tepla nepojednává.

Zákon č. 406/2000 Sb. je velice obsáhlý. Zahrnuje široké množství z oblasti energetiky přes kontroly kotlů, rozvodů, energetické audity, požadavky na energetické specialisty až po ustanovení k přestupkům a správním deliktům.
Ve zmíněném § 7 odst. 4 k předmětu dotazu tento zákon uvádí:

4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou dále povinni
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,
d) vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu,
e) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

K ustanovení tohoto zákona vzniklo po dobu jeho platnosti 35 prováděcích vyhlášek a cca 13 změn, doplňků a dodatků, z nichž některé ruší ty již uvedené. Výsledkem je značná nepřehlednost.
Jako současně platný předpis lze považovat zákon č. 318/2012 Sb., který k povinnosti instalace měřících, regulačních a registračních zařízení stanovuje v § 7 odst. (4) písm. a) :

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,

a dále pak zákon č. 103/2015 Sb. , který v odst (4 ) písm. f) a g)

22. V § 7 odst. 4 písm. a) se slova „a registrujícími“ a „konečným uživatelům“ zrušují a slova „konečný uživatel je povinen“ se nahrazují slovy „vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni“.
24. V § 7 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu,
g) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo
2

společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.“.

Povinnost vybavit jednotlivé byty zařízením k měření spotřeby tepla a zařízením k regulaci a registraci spotřeby tepla je tedy uložena zcela jednoznačně. Možnosti nahradit uvedené povinnosti odkazem na konstrukční provedení staveb nebo jakýmkoliv jiným způsobem zákon neuvádí.

Váš dotaz vychází z předpokladu, že byty se stejně velikou podlahovou plochou mají stejné nároky na potřebu tepla. Tento předpoklad je ale mylný, protože spotřeba tepla bytu závisí nejen na vytápěné podlahové ploše bytu, ale i na dalších vlivech, kterými jsou zejména:
- umístění bytu v budově. Byty umístěné v prvním podlaží (v přízemí) a v nejvyšším podlaží mají rozdílný počet ochlazovaných stěn na rozdíl od bytů ve střední části domu a tím rozdílné požadavky na potřebu tepla.
- orientace jednotlivých místností ke světovým stranám
- a v neposlední řadě rozdílná náročnost uživatelů jednotlivých bytů na vnitřní teplotu

Náklady na teplo celého domu je proto nutno rozdělit mezi jednotlivé byty způsobem stanoveným vyhláškou. Jedná se o vyhlášku č. 269/2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. V případě odběru tepla z centrální výměníkové stanice nebo z blokové kotelny provozované dodavatelem tepla rozúčtováním fakturovaných nákladů. V případě provozování společné kotelny ve vytápěném domě rozdělením nákladů vynaložených na spotřebované palivo.
Měření spotřeby tepla jednotlivých bytů by proto mělo přispět ke spravedlivějšímu rozdělení nákladů

Regulace spotřeby tepla (na př. termoregulačními ventily na jednotlivých otopných tělesech) a registrace spotřeby v jednotlivých obdobích by měly přispět k hospodaření teplem, ke snížení spotřeby a tím ke snížení nákladů na vytápění.


Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
tisk