Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.6.22 / dotaz č. 139663
Dobrý den,
jsme organizační složka státu (ministerstvo) a pro výběr vhodné dotace se na obrácime se žádosti o informaci k možné realizaci žádosti o dotaci dle vyhlášeného avíza výzvy z NPO č. 2/2022 "Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu".

V současné době máme zpracovanou projektovou dokumentaci a máme nejasnosti:
a) Lze využít výše uvedenou výzvu pro realizaci projektu?
b) Kdo a v jakém rozsahu zpracováva přílohy potřebné k podání žádosti o dotaci (energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budovy atd.....?
c) Co lze započítat mezi uznatelné náklady, z již zpracované projektové dokumentace (před termínem vyhlášení oficiální výzvy)?
Dobrý den,
děkujeme za dotaz. Tento je však velmi obecný, tedy i odpověď bude velmi obecná. Pro bližší zhodnocení by bylo třeba znát alespoň rámcově parametry budovy, na kterou je plánováno žádat podporu a současně znát alespoň rámcově uvažovaná energeticky úsporná opatření.

Hlavním cílem výzvy je úspora tzv. primární energie z neobnovitelných zdrojů v minimální výši 30%. Ve výzvě se plánuje podpora pro širokou škálu energeticky úsporných opatření, od stavebních úprav (zateplení, výměna výplní, atd.), přes výměny/úpravy zdrojů tepla a technologických zařízení, po instalaci obnovitelných zdrojů energie včetně opatření zlepšujících kvalitu vnitřního prostředí (například opatření proti letnímu přehřívání, modernizace osvětlení, ad.).

Předběžně lze říci, že výzvu bude možné využít, pokud budou splněna jak obecná, tak specifická kritéria přijatelnosti projektu. Mezi obecná kritéria patří například splnění úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši minimálně 30% ad. Specifická kritéria jsou pak vyžadována dle konkrétních realizovaných opatření, tedy například cílové parametry stavebních konstrukcí po realizaci zateplení, požadovaná účinnost fotovoltaických panelů, atd.
Příloh požadovaných k podání žádosti je celá řada a některé z nich vyžadují specifické oprávnění či autorizaci. Tedy například energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií vyžaduje zpracování energetickým specialistou s oprávněním (vydaným MPO dle zákona č. 406/2000 Sb.) zpracovávat energetický audit a energetický posudek. Obdobně Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovat pouze energetický specialista s oprávněním na zpracování Průkazu energetické náročnosti budov.

Uznatelným nákladem je pak z časového pohledu náklad, který vznikl a byl uhrazen po podání žádosti o dotaci, současně nejdříve 1. ledna 2022. Na závěr bychom rádi upozornili, že výzva ještě není zahájena. Bylo vydáno pouze avízo, a tudíž nejsou k dispozici ani podrobnější dokumenty k výzvě. Pro bližší rozbor problematiky doporučujeme provést osobní konzultaci na některém ze středisek EKIS. Můžete také kontaktovat administrátora ze SFŽP, který je uveden na výzvě.

S pozdravem Jan Antonín
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk