Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.7.22 / dotaz č. 140614
Dobrý den,
kde naleznu aktuální platnou legislativu pro výstavbu malé/střední větrné elektrárny 3kW pro pokrytí vlastní spotřeby RD (přebytky energie do sítě). Mám již instalovanou FVE 4kW.

Děkuji
Dobrý den,
k vašemu dotazu lze uvést následující: z pohledu obnovitelných zdrojů energie, kam lze zařadit též větrnou energii, je aktuálně v platnosti zákon č. 165/2012 Sb., Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 9.6.2022. Pro účely tohoto zákona se rozumí a) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření (termální a fotovoltaická), geotermální energie, energie okolního prostředí, energie z přílivu nebo vln a jiná energie z oceánů, energie vody, energie biomasy a paliv z ní vyráběných, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu.
Další z legislativního rámce je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, který je základním právním předpisem, který upravuje energetické odvětví v České republice, dále zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) . Na tyto zákony navázala řada vyhlášek a nařízení vlády, jejichž aktuální přehled je možné hledat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. S energetickým hospodářstvím úzce souvisí také zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stejně jako jako zákon č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

V České republice se problematikou větrné energetiky zabývý Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE), což je profesní organizace fyzických a právnických osob, které pracují v oboru využívání větrné energie, členy jsou provozovatelé s více než 3-letými zkušenostmi s provozem VTE v podmínkách ČR. Na jejich stránkách lze zjistit bližší informace, které jsou přístupné i pokud se zájemcene členem společnosti.

V rámci přípravy možného záměru na výstavbu VE je především zajistit soulad mezi zřizovatelem, investorem, majitelem vhodného pozemku a příslušným energetickým závodem. Záměr je následně posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., což předpokládá zpracování autorizovanou osobou dokumentace hodnocení vlivu na životní prostředí podle EIA, která je zveřejněna v určité lhůtě a dostupná veřejnosti k připomínkování prostřednictvím krajského úřadu. Poté další pověřená osoba zpracuje oponentní posudek, který je opět přístupný veřejnosti na veřejném projednání svolaném krajským úřadem. Po celou dobu řízení může veřejnost písemně připomínkovat plánovaný záměr výstavby. Po vypršení zákonné lhůty vydá krajský úřad stanovisko k plánované stavbě, které je podkladem pro příslušný stavební úřad. Pokud je stavba povolena, probíhají konečná ujednání o odkupu elektřiny, je také potřeba informovat úřad pro bezpečnost leteckého provozu (např. výstražné označení stavby).
Odpovídá:  Ing. Václav Šafařík - EKIS RENVODIN-ŠAFAŘÍK tisk