Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.9.22 / dotaz č. 143002
Dobrý den,
rád bych se stal Energetickým specialistou. Mám vystudovanou VŠ oboru energetika a zajímalo by mě, jakou požadovanou praxi musím mít. Je to obecně praxe v energetice, nebo musím mít zkušenosti s energetickými audity, přípravou podkladů atd.?
Děkuji.

Vážený,
k Vašemu dotazu, týkajícího se požadované praxe pro výkon činnosti energetického specialisty, vám sdělujme následující :
1/ Požadavky na výkon činnosti energetického specialisty popisuje §10 zák. č. 406/2000 Sb. v platném znění, kdy výkon činnosti energ. specialista provádí na základě oprávnění uděleného ministerstvem.
2/ V odst. 2 tohoto §10 je uvedeno, že toto oprávnění v případě fyzické osoby ( z vašeho dotazu nám vyplývá, že se jedná o dotaz z pozice fyzické osoby) ministerstvo udělí fyz. osobě, která : - složí odbornou zkoušku, - je plně svéprávná,
- je bezúhonná - a je odborně způsobilá.

V dalších odstavcích popisuje způsob prokázání svéprávnosti a bezúhonnosti a v odst. 5 popisuje odbornou způsobilost a to v následujícím znění ( pro oblast vámi udávaného VŠ vzdělání) :
„ Fyzická osoba je odborně způsobilá, získala-li vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo v oblasti vzdělávání elektrotechnika, energetika, stavebnictví podle právního předpisu upravujícího oblasti vzdělávání ve vysokém školství nebo ve studijních oborech obdobných těmto oblastem a má 3 roky praxe v oboru“.

Z uvedeného textu tedy nevyplývá žádná konkretizace praxe jako např. zkušenosti s energ. audity, či přípravou podkladů apod. jak se dotazujete.

S pozdravem
Ing. Pavel Svoboda, EKIS Olomouc