Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.2.23 / dotaz č. 154627
Dobrý den .
Mám dům kde mi hranici pozemku tvoří - koryto vodního toku umělé (katastr nemovitostí) . Vlastník pozemku je město . Je to náhon k bývalé turbíně , která se nacházela pod mým domem . Na svém pozemku mám ještě jeden díl bývalého vodního díla . Je to betonový vtok do roury k bývalé turbíně . Roura už není ,turbína už možná 40let taky ne . V náhonu teče stabilně kolem 100 l/s . Moc to nekolísá , protože množství vody je ovládáno stavidlem ze zdrojového potoka . Z náhonu odebírá vodu vodárna cca 500 m nade mnou . Spád je kolem mého pozemku cca 7m na délce 55m.
Chtěl bych tento potenciál využít k zisku el. energie asi 2 kW/h . Jednoduchá turbína s 2kW generátorem buď přímo v náhonu nebo na hranici náhonu .Mám zde místo ,které je jako vodopád s rozdílem 3,5 m . nebo využít celou sací energii 7m. Po prostudování vodního zákona a minulé odpovědi v této rubrice mi připadá ,že bych musel žádat o vše , jako bych stavěl MVE se stavbou a stavebním povolením . Jsem stavař už dlouho v důchodu , takže mi nepřipadá případná betonáž malých patek na stav povolení (st.z. 25m2 a 5m výšky )
Chtěl bych to jako doplněk FVE 10 kW , která už je zadána . V zimním období FVE nevyrábí tak toto by bylo vhodné a nečmoudil bych komínem . Povolení připojení k síti už mám . Turbínu zatím uvažuji v ostrovním režimu a pak by se vidělo . Zatím tomu nikdo moc nerozumí . Samozřejmě napojení el energie firma a s revizí .
Moje otázka zní : neexistuje nějaké jednodušší řízení než u velkých MVE ?
Turbína Setur se již nevyrábí asi 8 let pro nezájem kvůli administrativnímu molochu. Pokud není jiná možnost , budu v zimě dál čoudit komínem .
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz.

Pokud chcete stavět vodní elektrárnu bez stavebního povolení, doporučujeme konzultovat postup na místním stavebním úřadě, jednotlivé úřady mají různý přístup. Můžete se odvolat na nedávnou změnu stavebního zákona, podle níž není stavební povolení nutné, viz §103, odst. 1 písm e) stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb).:
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
e) stavební úpravy nezbytné pro instalaci využívající obnovitelný zdroj energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, jsou splněny podmínky zejména požární bezpečnosti podle právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny, a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,

Samozřejmě není možné cokoli stavět či umisťovat na pozemek města či jiného vlastníka, bez jeho souhlasu. Pokud by vaše elektrárna byla na cizím pozemku, můžete dohodnout nájem nebo zřízení věcného břemena.

Vodní zákon nerozlišuje elektrárny podle výkonu. Proto potřebujete vždy povolení k nakládání s vodami, viz §8 odst. 1 písm. a3 vodního zákona č. 254/2001 Sb.:
(1) povolení k nakládání s vodami je třeba
3. k využívání jejich energetického potenciálu.


Přejeme mnoho úspěchů!
J. Truxa, K. Srdečný

Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Energie vody
tisk