Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.5.23 / dotaz č. 160642
Možnost dotace na rekonstrukci přímotopného elektrického topení na tepelné čerpadlo a teplovodní soustava v objektu penzionu.
Dobrý den,

děkujeme za dotaz. Dotace na úspory energie v budovách pro podnikatelské činnosti je možné použít program OP TAK - úspory energie. Je ale třeba plnit energetická kriteria, zejména úsporu minimálně 30 % na neobnovitelné primární energii, což je ověřováno energetickým posudkem.
U samostatné instalace tepelného čerpadlo toho často není dosaženo, a tak je třeba přidat další podporované aktivity, např:
"a) Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:
• zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření
mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků
vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících
prvků;
• zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně
rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru
budovy);
• zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách;
• prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí
(vegetační střechy a fasády).
4
b) Využívání obnovitelných zdrojů energie2 a vysoce účinné KVET3 na pevnou biomasu4
, bioplyn a
biometan, fotovoltaických elektráren5
, solárních termických systémů a elektrických tepelných
čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství
podnikatelských provozů;
c) Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických
hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti;
d) Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické
účinnosti6
;
e) Využití odpadní energie;
f) Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických
procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2);
g) Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě;
h) Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby
včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu."


Výše dotace pro malý podnik ve Středočeském kraji je 55 % ze způsobilých výdajů projektu, minimální výše dotace je 500 000 Kč.
Při malých investicích a malém rozsahu opatření není obecně využití této dotační výzvy efektivní.
Odpovídá:  Mgr. Jindřich Syrový ml. - EKIS Kolín SIGREEN tisk