Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.7.23 / dotaz č. 164029
Dobrý den, moje dcera staví nový rodinný domek dle projektové dokumentace, ve které je plánováno vytápění domu tepelným čerpadlem. Chtěl bych se zeptat, zda je možné na pořízení tepelného čerpadla, případně na zateplenou fasádu získat dotaci. Děkuji za odpověď
Dobrý den,
na novostavby rodinných domů bylo možné možné čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám "Oblast B - Novostavba" (dle platného vyhlášení výzvy od září 2023). Žadatelem o podporu může být stavebník nového rodinného domu nebo osoba, které svědčí právo jeho stavby. Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021. Platby provedené před tímto datem (včetně záloh) nejsou způsobilým výdajem. Základní podpora (bez bonusů uvedených v kapitole 4.5 Dotační bonusy) na jednotlivá opatření (aktivity) v žádosti je omezena na max. 50 % přímých realizačních výdajů. Případné dotační bonusy se do podpory na jednotlivá opatření nezapočítávají a jsou připočteny k celkové podpoře, která je součtem podpor na jednotlivá opatření. Celková výše podpory nesmí přesáhnout doložitelné přímé realizační výdaje.

Oblast B – NOVOSTAVBA
V této oblasti je podporována výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Výše podpory pro oblast B - maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na jeden rodinný dům. Jednotkovou výši podpory 535 000,- Kč/dům stanovuje tabulka 4 = Pasiv+ (dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie) .

Podmínky pro oblast B
a) Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení technických parametrů, které uvádí tabulka 5.
b) Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze současně čerpat podporu z jiných oblastí podpory, pokud podmínky pro příslušnou podoblast podpory nestanoví jinak.
c) Žadatelem o podporu na výstavbu rodinného domu může být pouze jeho první vlastník. Prvním vlastníkem rodinného domu se rozumí stavebník, který dům řádně dokončil, a to při splnění všech ostatních podmínek programu. Výjimkou z tohoto ustanovení jsou případy podpory nákupu nového rodinného domu, pro které jsou stanoveny specifické podmínky v čl. 4.2.3.
d) Stavebník je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby.
e) Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy zpracovaným v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy.
f) Spalovací zdroje, z nichž jsou spaliny vypouštěny do vnitřního prostředí domu, případně spalovací zdroje, které nemají zajištěn nezávislý přívod spalovacího vzduchu, se pro potřeby programu nepovažují za zdroj tepla na vytápění.
g) V případě, že je součástí projektu stavby garáž, musí být v projektové dokumentaci a energetickém hodnocení navržena jako nevytápěný prostor.
h) Větrací systém musí zajišťovat větrání venkovním vzduchem všech obytných místností a dalších místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob v obytné zóně domu.
i) Podmínky pro danou podoblast podpory musí být splněny nejpozději v okamžiku zápisu nabyvatele do katastru nemovitostí.
j) Rodinný dům, který je předmětem podpory, musí splnit požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie platné po 1. 1. 2022.
k) V případě výstavby nového rodinného domu ve zvláště chráněném území a pokud není vyloučen jeho významný vliv na toto zvláště chráněné území, je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny.
l) Podporu v této oblasti podpory a výzvě programu lze poskytnout každému žadateli pouze jednou za dobu trvání programu Nová zelená úsporám, včetně předchozích výzev.
m) Maximální velikost novostavby rodinného domu, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.
n) Novostavby rodinného domu využívající pro vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spalování fosilních paliv (včetně zemního plynu, LPG, olejů, uhlí, uhelných briket, koksu apod.) nejsou podporovány. Omezení se nevztahuje na připojení ke stávajícím soustavám zásobování teplem vyžívající uvedená paliva.
o) Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.
p) Barva nové fasády domu bude dle vzorníku NCS, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách programu. Uvedené neplatí, pokud je barevné řešení navrženo autorizovaným architektem (autorizovaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) nebo vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče nebo úřadu městského architekta (nebo obdobným, obcí zřízeným útvarem) nebo z regulačního plánu, který je součástí územně plánovací dokumentace obce.

S pozdravem,
Ing. Lubomír Tichý
EKIS Rakovník
Odpovídá:  Ing. Lubomír Tichý - EKIS Rakovník Ing. Tichý tisk