Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.8.23 / dotaz č. 165503
Dobrý den, chtěl bych odpověď na otázku, zdali má moje matka -72let důchodkyně -matka žijící ve společné domácnosti s dcerou, která pobírá invalidní důchod 3.stupně nárok na dotaci NZÚ light, když ve dvoře žije její druhý syn s přítelkyní zcela nezávisle na matce. Všichni žijí na stejné adrese, ale odděleně. Celý dům vlastní matka.
OPRÁVNĚNOST ŽADATELE je třeba vyhodnotit dle Závazných pokynů NZÚ LIGHT
Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu (dle definice RD uvedené v kapitole 10) na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:
– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
Definice rodinného domu dle kapitoly 10 musí být naplněna pro budovu před realizací opatření a následně po celou dobu udržitelnosti.
Ve sporných případech stanoví kategorii stavby, pro potřeby řízení o žádosti o podporu, Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“).

RODINNÝ DŮM
pro účely programu jsou za rodinné domy považovány i stávající, řádně dokončené, v katastru nemovitostí evidované:
– obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt,
– vymezené bytové jednotky, viz definice, v rodinných a bytových domech, s řadově uspořádanými bytovými jednotkami, které svoji stavebně technickou konstrukcí a účelem užívání odpovídají řadovým rodinným domům, a nemají společné prostory a tyto bytové jednotky stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídají rodinnému domu.
– jednotlivé samostatně stojící budovy rodinného domu (evidované společně pod jedním číslem popisným), pokud každá z nich stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídá rodinnému domu a je k bydlení užívána a současně je i vymezenou bytovou jednotkou dle definice.

VYMEZENÁ BYTOVÁ JEDNOTKA
je bytová jednotka, která je evidována v katastru nemovitostí dle § 3 odst. 1 písm. d), e) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

RESUMÉ
- pokud máte v KN vymezené bytové jednotky řadového nebo samostatného uspořádání, maminka je oprávněným žadatelem
- jinak doporučuji spolu s podáním žádosti o dotaci požádat o individuální posouzení, které argumentačně doložíte např. kolaudačním rozhodnutím samostatného objektu ve dvoře vč. ověřené situace / půdorysu vstupního podlaží apod...
Odpovídá:  Ing. Helena Šnajdarová - M-EKIS Rychnov n. Kn. Ing. Šnajdarová tisk