Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.9.23 / dotaz č. 168637
Dobrý den,
jsem důchodce, vlastním rodinný dům, mám zájem o poradenství pro NZÚ Light - jedná se o zateplení
stropu pod nevytápěnou půdou.

Vážená,
všechny pokyny a postupy týkající se tohoto dotačního programu jsou podrobně popsány na web stránkách programu NZÚ Light (https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/jak-na-to-v-nzu-light/) . Tento dotační program je primárně určen pro tzv. nízkopříjmové domácnosti, kde podle „Závazných pokynů pro žadatele…NZÚ Light…“ části 2.1 …“ Může být oprávněným žadatelem o podporu pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12.9.2022 a zároveň : -žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3.stupně nebo žadatel v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení ( není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
V programu je podporováno i opatření o kterém se zmiňujete a to je zateplení stropu pod půdou. Toto zateplení musí být provedeno v celé ploše této stropní konstrukce nad vytápěnými prostory, s výjimkou případů, kdy to z tech. důvodů není možné nebo to není účelné. Zateplení musí být provedeno s tloušťkou tepelné izolace min. 300 mm, kdy do tl. 300mm je možno započítat i tloušťku případné stávající tepelné izolace. Dotace je zde stanovena ve výši 50 000,-Kč.
Žádost a požadované přílohy se podávají pouze elektronicky prostřednictvím portálu AIS Státního fondu životního prostředí (viz opět (https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/jak-na-to-v-nzu-light/) . Z hlediska žádosti se potřebné dokumenty v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) Light člení na dokumenty podávané při žádosti (např. doklad prokazující vlastnictví bankovního účtu, doklad prokazující pobírání důchodu, Odborný posudek Nová zelená úsporám Light – navrhovaná opatření, fotodokumentace stávajícího stavu atd.) a na dokumenty požadované k doložení realizace opatření ( Zpráva o provedených opatřeních, fotodokumentace po provedených opatřeních).
V tomto vypsaném dotačním programu Nová zelená úsporám Light je poradenská a konzultační činnost týkající se zájemců o tento program prováděna pro zájemce zdarma. Pro tuto činnost jsou v jednotlivých regionech k dispozici vybraná střediska MAS (Místní akční skupiny) a EKIS (Energetická konzultační a informační střediska) a tyto také pomáhají se žádostmi a vypracovávají i potřebné Odborné posudky a Zprávy o provedených opatřeních. Také naše středisko EKIS Olomouc výše uvedené služby bezplatně poskytuje. V případě zájmu o služby našeho EKIS v Olomouci nás kontaktujte, abychom mohli dohodnout Vaši případnou konzultaci na našem poradenském středisku v Olomouci (tel. 777 068 990, e-mail svobodapa@volny.cz).

S pozdravem Ing. Pavel Svoboda, EKIS Olomouc

Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk