Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.3.24 / dotaz č. 188128
moje otázka je jestli ma cenu zadat o dotace Nová Zelená úsporám Light nebo jine, ktere existuji.

Objekt je stavajici, y roku 1950, kde se před 20 lety udělala pristavba. U te se v prizemnim podlazi udělala take před 20 lety podle tehdejsich norem zateplená fasáda.
Nyní chceme zateplit půdu. Je tam jen holy krov a dvě okna.
Chtěli by jsme svepomoci zateplit tento krov a pak použít nějakou firmu na výměnu oken, jelikož jedno je velux a to neumíme dělat.
Mame v planu použít tepelnou izolaci podle stávající normy. to znamená nejakych 30 cm podle lambda koef. Je to 45m2 sikme strechy. Odhad na materiál jen na tepelnou izolaci je okolo 60 tisic Kc.
Dobrý den,,

úvodem stručná rekapitulace možností.
Pro majitele rodinných domů jsou pro podporu energeticky úsporných opatření určeny 3 dotační tituly NZŮ:

1. Dotační titul „NZÚ RODINNÉ DOMY“.
Podporuje energeticky úsporná opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.
Tento dotační titul podporuje celkové i dílčí opatření, jako základní podmínku pro podporu provedení zateplení domu ( i jeho dílčích částí ) ovšem požaduje:
- dosažení dotací předepsaných technických parametrů provedených částí zateplení a
- dosažení celkové úspory dodané a neobnovitelné energie ve výši min. 10 % oproti výchozímu stavu,
- pro celkové zateplení s vyšší dotační sazbou pak požaduje dosáhnout úsporu dodané a neobnovitelné energie ve výši min. 30 % oproti výchozímu stavu.

2. Dotační titul NZÚ OPRAV DŮM PO BABIČCE.
Tento titul je zaměřen na podporu komplexních energeticky úsporných opatření na rodinných domech, kdy jako základní podmínku požaduje provedení celkového komplexního zateplení domu s dosažením předepsaných technických parametrů zateplení a s dosažením celkové úspory dodané a neobnovitelné energie ve výši min. 30 % oproti výchozímu stavu. Současně je zde podmínka vlastnictví pouze jednoho domu, ve kterém žadatel také bydlí. Výhodou oproti standardní NZÚ Rodinné domy je zde možnost více bonusů a možnost zálohové platby. Podporuje energeticky úsporná opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.

3. Dotační titul programu NZÚ LIGHT.
Tento dotační titul je dle dotačních podmínek určen pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, a to na opatření, která byla realizována po 12. září 2022. Z obsahu Vašeho dotazu není zřejmé, zda se může jednat o podporu z tohoto titulu.
Pro tuto kategorii jsou speciální podmínky, kdy NZÚ Light umožňuje získat prostředky na zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem a je určena pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení.
Dle dotačních podmínek je tedy NZÚ Light výslovně určena pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, procedurálně se jedná o jednodušší postup podání a dokladování, kdy při podání jsou požadovány pouze podklady :
1. Fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných
opatření.
2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního
účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako
dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
3. Dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu.
4. Zpráva o navrhovaných opatřeních (jednoduchý odborný posudek) – závazný
vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách
programu. Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České
republiky (dále jen „MAS“), případně oprávněným pracovníkem energetického konzultačního
a informačního střediska (dále jen „EKIS/M-EKIS“ ).

O konkrétní asistenci s možností vyřízení dotace NZÚ light od podání žádosti až po doložení realizace a potvrzení potřebných formulářů je možno požádat určené registrované poradce NZÚ Light, kontakty na tyto registrované poradce NZÚ light jsou jsou uvedeny na odkazu https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light/ .

OBECNĚ K PODMÍNKÁM DOTACÍ NZÚ RODINNÉ DOMY A OPRAV DŮM PO BABIČCE

Pro konkrétní žádost o dotační podporu NZÚ pro zateplení je potřebný ODBORNÝ POSUDEK a jako jeho součást je potřebné také vypracování určitého předepsaného rozsahu projektové dokumentace autorizovaným projektantem - jako součást dotací požadované dokumentace k žádosti a jednak jako podklad pro energetické hodnocení z titulu požadavků NZÚ (viz. podmínky pro získání dotace v dokumentu „NZÚ RD Závazné pokyny“ v příloze, bod 7 a citace níže. Pokud se zasahuje do nosných konstrukcí nebo se mění vzhled domu bude tento stavební projekt z Odborného posudku potřebný také dle platných stavebních předpisů.
Z odborného posudku musí být patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také skutečnost, že toto opatření splňuje podmínky stanovené těmito závaznými pokyny. Požadovaný obsah odborného posudku odpovídá typu podporovaného opatření a jeho minimální rozsah je stanovený v kapitole 7.3 a 7.4. dotačních podmínek.
Odborný posudek slouží jako podklad pro určení výše podpory, pro oblasti podpory zateplení se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení.

Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast ZATEPLENÍ
- Výkresová část stávajícího a nového stavu. U jednoduchých a přehledných případů je možné návrh realizovaného opatření zakreslit do výkresů stávajícího stavu, avšak návrh musí být dostatečně odlišen (např. barevně). Výkresová část musí obsahovat výkresy v rozsahu nezbytném pro kontrolu provedených opatření, energetického hodnocení, ploch navrhovaných opatření a vyznačení jednotlivých zón.
Minimální rozsah výkresové části:
- situace stavby, (v jednoduchých případech může být nahrazena kopií snímku katastrální mapy),
- půdorysy jednotlivých podlaží, včetně popisu nebo legendy místností,
- charakteristické řezy,
- zákres a popis prvků venkovní stínicí techniky (je-li žádáno o podporu na instalaci stínicí techniky).

Pro vypracování dotačně požadovaného rozsahu výkresů stávajícího a nového stavu doporučuji obrátit se na Vám blízkého projektanta s volnou kapacitou.

V případě kombinace výše uvedených ( výzvou NZÚ RD resp. Oprav dům po babičce podporovaných) energeticky úsporných opatření je možnost získání dotačních bonusů.

Detailní podmínky pro získání výše uvedených dotací jsou uvedeny např. v dokumentu „NZÚ RD Závazné pokyny“, který je k dispozici na předmětné internetové adrese NZÚ - Rodinné domy .

O dotaci se žádá elektronicky stanovenou formou a je nutno doložit požadované podklady. K žádosti je nutno také doložit souhlas případných spolumajitelů RD.

Pro získání dotace NZÚ Rodinné domy na zateplení (včetně výměny oken a venkovních dveří) musí energeticky úsporná opatření, jak řečeno výše, splnit minimální předepsané technické parametry a předepsanou úsporu dodané a neobnovitelné energie - a to ve výši min. 10 % úspory (detailněji viz. str. 13 dotačních podmínek).

Dosažená úspora energie z titulu zateplení a výměny oken se dokladuje v předepsaném rozsahu odborného energetického posudku (viz. výše) a autorizovaným průkazem energetické náročnosti současného stavu budovy a následně autorizovaným průkazem energetické náročnosti stavu budovy po provedených opatřeních .

Provedení zateplení a energeticky úsporných opatření se dokládá (jak uvedeno výše) odborným posudkem, obsahujícím výše uvedené Průkazy energetické náročnosti před a po opatřeních a obsahujícím dále také předepsaný rozsah projektu provedeného zateplení a souvisejících úprav (viz. výše).

Provedení energeticky úsporných opatření se po jejich realizaci dále dokládá vynaloženými náklady jejich realizace. Dotací je možno pokrýt až 50 % nákladů, včetně nákladů na odborný posudek s projektovou přípravou (dle druhu zvolených energeticky úsporných opatření).
Dotací je možno získat 50 % nákladů na zateplení ( max až 950 tis Kč), na ostatní položky dle dotačního ceníku + bonusy. Cena vlastní práce není dotací kryta.

ZÁVĚR

Kvalifikované posouzení splnění konkrétní úrovně energetických dotačních požadavků NZÚ Rodinné domy a určení reálné výše dosažitelné dotace NENÍ ve Vašem složitějším případě pouhým odborným odhadem (bez doplnění technických informací a věcných projektových podkladů Vašeho záměru) možné, možnost se však nedá za určitých doplnění vyloučit.
Dosažení podmínek titulu NZÚ Oprav dům po babičce - s požadovanou podmínkou dosažení celkové úspory dodané a neobnovitelné energie ve výši min. 30 % oproti výchozímu stavu - se jeví jako nereálné.

Po doplnění úrovně informací a věcných podkladů by odborný odhad úrovně splnění energetických dotačních požadavků a výše dosažitelné dotace z dotačního titulu NZÚ - RD byl možný formou vypracování tzv. NEO - návrhu energeticky úsporných opatření - zdarma v rámci služeb Ekis .
Výše uvedený celkový návrh NEO standardně obsahuje propočet (odhad) nákladů a dosažitelné energetické úspory z titulu možných energetických opatření.
Tento návrh energetických opatření NEO však nenahrazuje odborný a energetický posudek (viz. výše) a neobsahuje přesné konkrétní výpočty, zvýší však (s rizikem nepřesnosti odhadu) informovanost pro rozhodování o účelném rozsahu zateplení a energeticky úsporných opatření a jejich přínosech a nákladech.

Pro případnou žádost o dotační podporu NZÚ pro zateplení a výměnu oken v rámci Vámi popsaného záměru stavebních úprav vašeho domu budete potřebovat Odborný posudek se stručným stavebním projektem a energetickým hodnocením (viz. podmínky pro získání dotace v dokumentu „NZÚ RD Závazné pokyny“ bod 7, citace níže:

Z odborného posudku musí být patrný rozsah a způsob provedení podporovaných opatření a také skutečnost, že tato opatření splňují podmínky stanovené těmito závaznými pokyny. Požadovaný obsah odborného posudku odpovídá typu podporovaného opatření a jeho minimální rozsah je stanovený v kapitole 7.3 a 7.4. - odborný posudek slouží jako podklad pro určení výše podpory.
Odborný posudek pro oblast podpory zateplení se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení.
Oprávnění zpracovatelé odborného posudku Oblasti podpory zateplení - Projektová dokumentace - Osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast ZATEPLENÍ
Výkresová část stávajícího a nového stavu. U jednoduchých a přehledných případů je možné návrh realizovaného opatření zakreslit do výkresů stávajícího stavu, avšak návrh musí být dostatečně odlišen (např. barevně). Výkresová část musí obsahovat výkresy v rozsahu nezbytném pro kontrolu provedených opatření, energetického hodnocení, ploch navrhovaných opatření a vyznačení jednotlivých zón.
Minimální rozsah výkresové části:
- situaci stavby, (v jednoduchých případech může být nahrazena kopií snímku katastrální mapy),
- půdorysy jednotlivých podlaží, včetně popisu nebo legendy místností,
- charakteristické řezy,
- zákres a popis prvků venkovní stínicí techniky (je-li žádáno o podporu na instalaci stínicí techniky).

Pro případné zpracování projektu pro odborný posudek doporučuji obrátit se na projektanta s volnou kapacitou ve Vašem okolí.


S pozdravem a úctou Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410