Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.5.24 / dotaz č. 195930
Dobrý den,

žádám o poskytnutí informací týkajících se státních dotací na opravu rodinného domu - NZÚ, Oprav dům po babičce, příp. NZÚ Light.
Děkuji

Jan Kraus
Dobrý den,

pro pro podporu energeticky úsporných opatření u rodinných rodinných domů jsou pro jejich majitele určeny dotační tituly NZŮ:

1. Dotační titul „NZÚ rodinné domy“.

Tento titul podporuje energeticky úsporná opatření, která splňují dotační podmínky a byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.
Tento dotační titul podporuje celková i dílčí opatření, kdy základní podmínkou pro podporu je provedení zateplení - a to celkového, případně v rozsahu, kterým je dosaženo předepsané energetické úspory při současném dosažení:
- předepsaných technických parametrů provedených částí zateplení,
- celkové úspory dodané a neobnovitelné energie min. 10 % oproti výchozímu stavu,
- přičemž pro celkové zateplení s vyšší dotační sazbou je požadováno dosáhnout úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu.

Při splnění výše uvedeného je z tohoto titulu možno získat dotaci na :

Zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů, instalaci stínicí techniky a na projekt a odborný posudek.
Je možno získat 30 000 – 950 000 Kč.

Zelenou střechu
Dotace na výstavbu zelených střech na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele
Dotace ve výši 800 až 100 000 Kč

Využití tepla z odpadní vody
Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.
Výše dotace 5 000 – 50 000 Kč

Zdroje tepla - Kotle, kamna a tepelná čerpadla
Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.
Dotace 40 000 – 140 000 Kč

Fotovoltaické systémy
Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.
Dotace 51 000 – 160 000 Kč

Pořízení novostavby rodinného domu
Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností využívající energii z obnovitelných zdrojů a s instalovaným systémem nuceného větrání s rekuperací.
Dotace 535 000 – 535 000 Kč

Dešťovku – dešťová a odpadní voda
Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.
Dotace 27 000 – 105 000 Kč

Přípravu teplé vody, solární ohřev
Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla
Dotace 45 000 – 60 000 Kč

Ekomobilitu
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.
Dotace 15 000 – 15 000 Kč

Řízené větrání s rekuperací
Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
Dotace 105 000 – 105 000 Kč

Při kombinaci opatření lze získat dotační bonusy
Bonusy za kombinace více úsporných opatření, bonusy pro žadatele ze znevýhodněných regionů a pro environmentálně šetrná řešení.
Dotace 10 000 – 161 000 Kč

Dotací možno pokrýt celkem 50 % způsobilých výdajů.2. Dotační titul "NZÚ Oprav dům po babičce".

Cílem programu je zrychlit tempo renovací za účelem snižování energetické náročnosti budov a zvýšení úspory energií, využití stávajícího bytového fondu a zvyšování dostupnosti kvalitního a úsporného bydlení.

Dotační program umožňuje také zálohové financování celkových renovací.

Základní podmínkou čerpání dotace z programu Oprav dům po babičce je realizace celkového, tzv. optimálního zateplení, kterým je dosaženo požadovaných energetických úspor a které bylo dokončena po 17. 7. 2023. Dotaci je možno čerpat i zálohově.

Dotace je určena pro vlastníky rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti a učni, rodiče na mateřské dovolené. Žádat mohou fyzické nepodnikající osoby .
Dotaci není možno poskytnout , pokud žadatel nebo některý ze členů domácnosti vlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo členského podílu v bytovém družstvu, který mu zajišťuje možnost užívání bytu.

Současně s žádostí o dotaci na optimální zateplení je zde možno požádat i o podporu dalších úsporných opatření předmětného domu - položky:

Výměna zdroje tepla
Fotovoltaika
Úsporný ohřev vody
Řízené větrání s rekuperací
Teplo z odpadní vody
Zelená střecha
Nádrž na dešťovku
Dobíjecí stanice pro elektro automobil

Na optimální) (celkové, komlexní ) zateplení je možné získat dotaci až 1 milion korun.

Na ostatní úsporná opatření je možno získat podporu v obdobné výši jako z titulu NZÚ Rodinné domy ( uvedeno výše).
Je možno předem získat zálohu .

Dotací možno pokrýt celkem 50 % způsobilých výdajů.

Dále je možno požádat a získat dotační bonusy:

- Rodinný bonus 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě
- Bonus 10 % z celkové výše dotace pro domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
- Kombinační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci opatření, pokud je kromě dotace na zateplení žádáno ve stejné žádosti o dotaci na další úsporná opatření.

V rámci programu Oprav dům po babičce je možno využít poradenství a spolupráce s bankami a stavebními spořitelnami na spolufinancování komplexních renovací a získat výhodný úvěr s nízkým úročením a dlouhodobou splatností pro příjemce dotace .


3. Podpora - dotační titul NZÚ LIGHT
Tento dotační titul je dle dotačních podmínek určen pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, a to na opatření, která byla realizována po 12. září 2022. Z obsahu Vašeho dotazu není zřejmé, zda se může jednat o podporu z tohoto titulu.
Pro tuto kategorii jsou speciální podmínky, kdy NZÚ Light umožňuje získat prostředky na zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem a je určena pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení.
Dle dotačních podmínek je tedy NZÚ Light výslovně určena pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, procedurálně se jedná o jednodušší postup podání a dokladování, kdy při podání jsou požadovány pouze podklady :
1. Fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných
opatření.
2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního
účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
3. Dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu.
4. Zpráva o navrhovaných opatřeních (jednoduchý odborný posudek) – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu.
Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“), případně oprávněným pracovníkem energetického konzultačního a informačního střediska (dále jen „EKIS/M-EKIS“ ).
O konkrétní asistenci s možností vyřízení dotace NZÚ light od podání žádosti až po doložení realizace a potvrzení potřebných formulářů je možno požádat určené registrované poradce NZÚ Light, kontakty na tyto registrované poradce NZÚ light jsou jsou uvedeny na odkazu https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light/ .

DOPLNĚK k podmínkám k titulům „NZÚ rodinné domy“ a "NZÚ Oprav dům po babičce"

Kvalifikované posouzení možností a splnění konkrétní úrovně energetických dotačních požadavků vhodného titulu NZÚ a určení reálné výše dosažitelné dotace je možné na základě technických informací a věcných projektových podkladů předmětné stavby.

Pro konkrétní žádost o dotační podporu NZÚ pro zateplení a výměnu oken v rámci záměru stavebních úprav je potřebný Odborný posudek se stručným stavebním projektem a energetickým hodnocením zpracovaným energetickým specialistou na základě vypracování průkazů energetické náročnosti PENB (dáno podrobně podmínkami pro získání dotace v dokumentech „NZÚ Závazné pokyny“.

Z odborného posudku musí být patrný rozsah a způsob provedení podporovaných opatření a také skutečnost, že tato opatření splňují podmínky stanovené závaznými pokyny dotace. Požadovaný obsah odborného posudku odpovídá typu podporovaného opatření a jeho minimální rozsah je stanovený v kapitole podmínek Odborný posudek a slouží také jako podklad pro určení výše podpory.
Odborný posudek pro oblast podpory zateplení se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení.
Oprávnění zpracovatelé odborného posudku Oblasti podpory zateplení - Projektová dokumentace - Osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast ZATEPLENÍ dle podmínek NZÚ:

Výkresová část stávajícího a nového stavu. U jednoduchých a přehledných případů je možné návrh realizovaného opatření zakreslit do výkresů stávajícího stavu, návrh VŠAK musí být dostatečně odlišen (např. barevně). Výkresová část musí obsahovat výkresy v rozsahu nezbytném pro kontrolu provedených opatření, energetického hodnocení, ploch navrhovaných opatření a vyznačení jednotlivých zón.
Minimální rozsah výkresové části:
- situaci stavby, (v jednoduchých případech může být nahrazena kopií snímku katastrální mapy),
- půdorysy jednotlivých podlaží, včetně popisu nebo legendy místností,
- charakteristické řezy,
- zákres a popis prvků venkovní stínicí techniky (je-li žádáno o podporu na instalaci stínicí techniky).
Zpracování projektu zateplení pro odborný posudek musí být autorizovaným projektantem.
Zpracování odborné části pro další volitelná opatření (výměna zdroje tepla, fotovoltaika, úsporný ohřev vody, řízené větrání s rekuperací, teplo z odpadní vody, zelená střecha, nádrž na dešťovku a dobíjecí stanice pro elektro automobil provádí odborníci dotačním titulem předepsané kvalifikace.

Při potřebné úrovni informací a věcných podkladů je možný odborný odhad úrovně splnění energetických dotačních požadavků a výše dosažitelné dotace z konkrétního dotačního titulu NZÚ formou vypracování tzv. NEO - návrhu energeticky úsporných opatření - zdarma v rámci služeb Ekis .
Výše uvedený celkový návrh NEO standardně obsahuje propočet (odhad) nákladů, dosažitelné energetické úspory z titulu možných energetických opatření a úroveň dosažitelné dotace..
Tento návrh energetických opatření NEO však nenahrazuje odborný a energetický posudek (viz. výše) a neobsahuje přesné konkrétní výpočty, zvýší však (s rizikem nepřesnosti odhadu) informovanost pro rozhodování o účelném rozsahu zateplení a energeticky úsporných opatření a jejich přínosech a nákladech.


S pozdravem a úctou Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410