Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.5.24 / dotaz č. 196001
Jsem spoluvlastníkem starého rodinného domu, jaké mám možnosti získat dotace na zateplení domu? Případně bych měl další otázky k energetickým úsporám a dotacím ohledně domu.
Uvítám nejlépe osobní setkání.
Dobrý den,

pro dotační podporu zateplení a případně dalších energeticky úsporných opatření je pro rodinné domy možno využít dotační tituly NZŮ:

1. DOTAČNÍ TITUL „NZÚ RODINNÉ DOMY“

Tento titul podporuje energeticky úsporná opatření, která splňují dotační podmínky a byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021, přičemž podporuje celková i dílčí opatření.
Základní podmínkou pro podporu je provedení zateplení - a to buď celkového, nebo v rozsahu, kterým je dosaženo
- předepsané energetické úspory a to při současném dosažení
- předepsaných technických parametrů provedených částí zateplení,
- celkové úspory dodané a neobnovitelné energie min. 10 % oproti výchozímu stavu,
- přičemž pro celkové zateplení s vyšší dotační sazbou je požadováno dosáhnout úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu.

Splněním výše uvedených požadavků je z tohoto titulu možno získat dotaci na :

- Zateplení teplosměnné obálky - tedy obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje také na výměnu oken, dveří, střešních oken, světlíků a instalaci stínicí techniky a také na projekt a odborný posudek.
Je možno získat 30 000 – 950 000 Kč.
- Zelenou střechu - dotaci na výstavbu zelených střech na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele
Dotace ve výši 800 až 100 000 Kč
- Využití tepla z odpadní vody - dotaci na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.
Výše dotace 5 000 – 50 000 Kč
- Zdroje tepla - Kotle, kamna a tepelná čerpadla - dotaci na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.
Dotace 40 000 – 140 000 Kč
- Fotovoltaické systémy - dotaci na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.
Dotace 51 000 – 160 000 Kč
- Dešťovku – dešťová a odpadní voda - dotaci na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.
Dotace 27 000 – 105 000 Kč
- Přípravu teplé vody, solární ohřev -dotaci na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla
Dotace 45 000 – 60 000 Kč
- Ekomobilitu - dotaci na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.
Dotace 15 000 – 15 000 Kč
- Řízené větrání s rekuperací - dotaci na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
Dotace 105 000 – 105 000 Kč

Při kombinaci opatření lze získat dotační bonusy za kombinace více úsporných opatření, bonusy pro žadatele ze znevýhodněných regionů a pro environmentálně šetrná řešení.
Dotace 10 000 – 161 000 Kč

Z titulu NZÚ Rodinné domy lze také získat dotaci na pořízení novostavby rodinného domu - dotaci na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností využívající energii z obnovitelných zdrojů a s instalovaným systémem nuceného větrání s rekuperací.
Dotace 535 000 – 535 000 Kč

Dotací NZÚ - Rodinné domy je možno pokrýt celkem 50 % způsobilých výdajů.

DOTAČNÍ TITUL „NZÚ OPRAV DŮM PO BABIČCE".

Program podporuje celkové renovace se snižováním energetické náročnosti starších obytných nemovitostí,
nabízí také zálohové financování těchto komplexních renovací.
Základní podmínkou čerpání dotace z programu Oprav dům po babičce je realizace důkladného, tzv. optimálního zateplení, kterým je dosaženo požadovaných energetických úspor a které bylo dokončena po 17. 7. 2023.

Dotace je určena pro vlastníky rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti a učni, rodiče na mateřské dovolené. Žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající.
Dotaci není možno poskytnout , pokud žadatel nebo některý ze členů domácnosti vlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo členského podílu v bytovém družstvu, který mu zajišťuje možnost užívání bytu.

V žádosti o dotaci na optimální zateplení je možné současně žádat i o podporu dalších úsporných opatření.
Další volitelná podporovaná úsporná opatření:

Výměna zdroje tepla
Fotovoltaika
Úsporný ohřev vody
Řízené větrání s rekuperací
Teplo z odpadní vody
Zelená střecha
Nádrž na dešťovku
Dobíjecí stanice pro elektro automobil

Na komplexní (optimální) zateplení je možné získat až 1 milion korun.
Další prostředky je možno získat na ostatní úsporná opatření, v obdobné výši jako z titulu NZÚ Rodinné domy (výše).
Je možno předem získat zálohu .

Dotací možno pokrýt celkem 50 % způsobilých výdajů.

Z dotace Oprav dům po babičce Je možno dále získat bonusy:
Rodinný bonus 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě
Bonus 10 % z celkové výše dotace pro domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
Kombinační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci opatření, pokud je kromě dotace na zateplení žádáno ve stejné žádosti o dotaci na další úsporná opatření.

V rámci programu Oprav dům po babičce je možno využít poradenství a spolupráce s bankami a stavebními spořitelnami na spolufinancování komplexních renovací a získat výhodný úvěr s nízkým úročením a dlouhodobou splatností pro příjemce dotace.

DOPLNĚK k podmínkám k výše uvedeným titulům „NZÚ rodinné domy“ a "NZÚ Oprav dům po babičce"

Kvalifikované posouzení možností a splnění konkrétní úrovně energetických dotačních požadavků vhodného titulu NZÚ a určení reálné výše dosažitelné dotace jsou možné na základě technických informací a věcných projektových podkladů předmětné stavby.

Pro konkrétní žádost o dotační podporu NZÚ pro zateplení a výměnu oken a dveří v rámci záměru stavebních úprav je potřebný Odborný posudek se stručným stavebním projektem a energetickým hodnocením zpracovaným energetickým specialistou na základě vypracování průkazů energetické náročnosti PENB (dáno podrobně podmínkami pro získání dotace v dokumentech „NZÚ Závazné pokyny“.

Z odborného posudku musí být patrný rozsah a způsob provedení podporovaných opatření a také skutečnost, že tato opatření splňují podmínky stanovené závaznými pokyny dotace. Požadovaný obsah odborného posudku odpovídá typu podporovaného opatření a jeho minimální rozsah je stanovený v kapitole podmínek Odborný posudek a slouží také jako podklad pro určení výše podpory.
Odborný posudek pro oblast podpory zateplení se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení.
Oprávnění zpracovatelé odborného posudku Oblasti podpory zateplení - Projektová dokumentace - Osoby autorizovaná podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Minimální rozsah potřebné projektové dokumentace pro oblast ZATEPLENÍ dle podmínek NZÚ Rodinné domy a Oprav dům po babičce :

Výkresová část stávajícího a nového stavu. U jednoduchých a přehledných případů je možné návrh realizovaného opatření zakreslit do výkresů stávajícího stavu, návrh VŠAK musí být dostatečně odlišen (např. barevně). Výkresová část musí obsahovat výkresy v rozsahu nezbytném pro kontrolu provedených opatření, energetického hodnocení, ploch navrhovaných opatření a vyznačení jednotlivých zón.
Minimální rozsah výkresové části:
- situace stavby, (v jednoduchých případech může být nahrazena kopií snímku katastrální mapy),
- půdorysy jednotlivých podlaží, včetně popisu nebo legendy místností,
- charakteristické řezy,
- zákres a popis prvků venkovní stínicí techniky (je-li žádáno o podporu na instalaci stínicí techniky).
Zpracování projektu zateplení pro odborný posudek musí být provedeno autorizovaným projektantem.
Zpracování odborné části pro další volitelná opatření (výměna zdroje tepla, fotovoltaika, úsporný ohřev vody, řízené větrání s rekuperací, teplo z odpadní vody, zelená střecha, nádrž na dešťovku a dobíjecí stanice pro elektro automobil) provádí odborníci dotačním titulem předepsané
kvalifikace.

3. DOTAČNÍ TITUL „NZÚ LIGHT"

Tento dotační titul je dle dotačních podmínek určen pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, a to na opatření, která byla realizována po 12. září 2022. Z obsahu Vašeho dotazu není zřejmé, zda se může jednat o podporu z tohoto titulu.
Pro tuto kategorii jsou speciální podmínky, kdy NZÚ Light umožňuje získat prostředky na zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem a je určena pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení.
Dle dotačních podmínek je tedy NZÚ Light výslovně určena pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, procedurálně se jedná o jednodušší postup podání a dokladování, kdy při podání jsou požadovány pouze podklady :
1. Fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných
opatření.
2. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního
účtu uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem, na který Fond proplatí podporu.
3. Dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu.
4. Zpráva o navrhovaných opatřeních (jednoduchý odborný posudek) – závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny na webových stránkách programu.
Zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (dále jen „MAS“), případně oprávněným pracovníkem energetického konzultačního a informačního střediska (dále jen „EKIS/M-EKIS“ ).
O konkrétní asistenci s možností vyřízení dotace NZÚ light od podání žádosti až po doložení realizace a potvrzení potřebných formulářů je možno požádat určené registrované poradce NZÚ Light, kontakty na tyto registrované poradce NZÚ light jsou jsou uvedeny na odkazu https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light/.

POZNÁMKA
Při potřebné úrovni informací a věcných podkladů je možný odborný odhad úrovně splnění energetických dotačních požadavků a výše dosažitelné dotace z konkrétního dotačního titulu NZÚ formou vypracování tzv. NEO - návrhu energeticky úsporných opatření - zdarma v rámci služeb Ekis .
Výše uvedený celkový návrh NEO standardně obsahuje propočet (odhad) nákladů, dosažitelné energetické úspory z titulu možných energetických opatření a úroveň dosažitelné dotace..
Tento návrh energetických opatření NEO však nenahrazuje odborný a energetický posudek (viz. výše) a neobsahuje přesné konkrétní výpočty, zvýší však (s rizikem nepřesnosti odhadu) informovanost pro rozhodování o účelném rozsahu zateplení a energeticky úsporných opatření a jejich přínosech a nákladech.

S pozdravem a úctou Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410