Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.5.24 / dotaz č. 196553
Dobrý den, chtěli bychom se dotázat jestli máme šanci dosáhnout na dotace v rámci https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/.

Bydlíme na ulici B.Václavka v rodinném domku v Šumperku se starým kotlem. Momentálně řešíme jeho výměnu již jsme nechali i vyfrézovat komín a vyvložkovat nově - kdy vložkování bude probíhat až po výběru nového kotle, aby vše sedělo. Jde nám o to zdali dosáhneme na dotace a jak to vše probíhá a jak to můžeme vyřešit. Starý kotel je zatím na místě dle načtení materiálu k dotacím je stejně zapotřebí starý kotel nafotit a zlikvidovat dle zadaných instrukcí a mít k tomu doklad k jeho likvidaci včetně fotodokumentace. Vše vyřizuji za svou matku majitelku nemovitosti Taťánu Jurkovou.
Dobrý den,

DOTACI na výměnu
- neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy,
- kotlů na topné oleje,
- lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla
za kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo

a na výměnu
- plynových kotlů starších než 20 let a
- elektrického vytápění
za tepelné čerpadlo

lze získat z dotačního titulu NZÚ RODINNÉ DOMY, tato dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy.

Žádat mohou
Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Výše dotace z dotačního titulu NZÚ RODINNÉ DOMY činí na :
- Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč
- Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
- Kamna – lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
- Kamna – individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu – 45 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění – 80 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 100 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění- 60 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody – 80 000 Kč
- Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění – 120 000 Kč
- Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 140 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k FV systému – 125 000 Kč
- Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč
POZOR: Podporu na výměnu plynového vytápění lze poskytnout pouze pro rodinné domy, splňující požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A až D dle platného průkazu energetické náročnosti PENB).

Není podporována opakovaná výměna zdroje (kotle), pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.

Podání žádosti na dotaci z dotačního titulu NZÚ RODINNÉ DOMY je nutno provést výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST .
Žádat možno podat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
Postup a podrobnější podmínky dotace a potřebné dokumenty jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele – NZÚ RODINNÉ DOMY.


PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY jsou určeny tzv. KOTLÍKOVÉ DOTACE

o které může požádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu) za podmínky, že žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.
Jako nové zdroje jsou podporovány
- kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
- kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
- elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013).
Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou podporována.

Podpora z Kotlíkové dotace je poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Tepelné čerpadlo do 180 000 Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva do 130 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva do 130 000 Kč
Pro výběr nového zdroje tepla pro Kotlíkové dotace je možno využít Seznam výrobků splňujících požadavky dotace.

Způsobilé výdaje pro poskytnutí podpory Kotlíkové dotace jsou :

- stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
- stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
- stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace
- akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
- náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
- náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu.

Žádosti na Kotlíkovou dotaci je možné podávat na příslušném krajském úřadu, kde lze využít odborné poradenství.
Na krajském úřadu v Olomouci je příjem žádostí na Kotlíkovou dotaci od 1. 8. 2023 do 30. 8. 2024 (12:00 hodin).

S pozdravem a úctou Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410