Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.7.24 / dotaz č. 200376
Dobrý den, chci si postavit nový rodinný dům a zvažuji požádat o dotaci na novostavbu. Kolik mohu dostat a za jakých podmínek se mi vyplatí požádat o takovou podporu?
Dobrý den, splníte-li určité předepsané podmínky a požádáte v programu NZÚ Standard, tak dostanete jednorázovou částku 535 000 Kč na výstavbu nebo koupi tzv. „nového domu s velmi nízkou energetickou náročností, s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie“. Jaké to jsou podmínky? Pokud je nějak shrneme, tak lze tyto podmínky rozdělit do tří skupin:
a) podmínky kladené na osobu žadatele

- jste/budete první vlastník nebo stavebník rodinného domu, případně jste/budete fyzická osoba v pozici prvního nabyvatele rodinného domu, která dům zakoupí od prvního vlastníka rodinného domu, a to za předpokladu, že k převodu vlastnictví dojde v době do 24 měsíců od data dokončení stavby uvedeného v zápisu v katastru nemovitostí
- plánujete využívání obnovitelných zdrojů energie a systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
- podporu v této oblasti a výzvě programu NZÚ jste dosud žádnou nečerpal
- nemáte závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení,
Fondu, Ministerstva či jiného orgánu veřejné správy.
Když toto všechno splňujete, tak si ohlídejte projekt domu:

b) podmínky kladené na přípravu stavby – projektovou dokumentaci

- jedná se o rodinný dům splňující podmínky vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, využívaný k trvalému bydlení, přičemž maximální velikost novostavby rodinného domu je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy, když za rodinný dům se pro potřeby programu nepovažují stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem, stavby dočasné, ani výrobky plnící funkci stavby
- tento nový rodinný dům splňuje požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, jako budova s téměř nulovou spotřebou energie
- v případě, že je součástí domu i garáž, musí být v projektové dokumentaci a energetickém hodnocení navržena jako nevytápěný prostor
- je navržena instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, tento větrací systém musí zajišťovat větrání venkovním vzduchem všech obytných místností a dalších místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob v obytné zóně domu
- je dodržena zásada spojité tepelné izolace ve všech konstrukcích s minimalizovanými tepelnými mosty v těchto konstrukcích a v napojení konstrukcí na sebe
- průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy splňuje klasifikační třídu A, měrná roční potřeba tepla na vytápění EA dosahuje výpočtově [kWh.m-2.rok-1] ≤ 20
- primární energie z neobnovitelných zdrojů EpN,A dosáhne hodnoty [kWh.m-2.rok -1] ≤ 0,6 E R
- součinitel prostupu tepla výplněmi otvorů na obálce budovy bude U [W.m-2.K-1] ≤ 0,6 * U R,j / fR
- obálku budovy je nutné pečlivě utěsnit z vnitřní strany realizací vzduchotěsné vrstvy, průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [1.h -1] ≤ 0,6 (splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy zpracovaným v souladu s metodickým pokynem)
- nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období bude θ ai,max [°C] ≤ 27 °C
- v případě výstavby tohoto rodinného domu ve zvláště chráněném území, a pokud není vyloučen jeho významný vliv na toto zvláště chráněné území, je vyžadován i souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny s touto stavbou rodinného domu.
Když již máte i toto splněno, ohlídejte si ještě provádění stavby a splnění těchto dalších požadavků:
c) podmínky kladené na kolaudovanou stavbu

- splňujete podmínku zajištění odborného technického dozoru nad prováděním stavby
- podmínky pro danou podoblast podpory byly splněny nejpozději v okamžiku zápisu nabyvatele do katastru nemovitostí
- máte právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu, kromě možné zástavy z důvodu hypotéky či půjčky pro úpravu předmětu podpory.
- novostavba rodinného domu nevyužívá pro vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spalování fosilních paliv (včetně zemního plynu, LPG, olejů, uhlí, uhelných briket, koksu apod.) – toto omezení se ale nevztahuje na připojení ke stávajícím soustavám zásobování teplem vyžívající uvedená paliva
- montáž výplní otvorů je provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování
- barva nové fasády domu je zvolena ze stanovených barevných odstínů vzorníku NCS, nebo podobných odstínů ze vzorníků výrobců fasádních omítkových a nátěrových hmot, přičemž takový podobný odstín musí splňovat maximální možnou odchylku ΔE 5 od některého z odstínů výše uvedeného vzorníku (uvedené však neplatí, pokud je barevné řešení navrženo autorizovaným architektem, nebo vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče nebo úřadu městského architekta - nebo obdobného, obcí zřízeného útvaru, nebo z regulačního plánu, který je součástí územně plánovací dokumentace obce).
Splnění všech těchto podmínek je třeba k žádosti řádně doložit. Rozhodující asi pro vás bude důkladný výběr zkušeného energetického specialisty, projektové a realizační firmy a také pečlivého stavebního dozoru. Je třeba již od koupi vhodného pozemku a prvních studií řešit, co je potřeba udělat, aby člověk mohl požádat o dotaci v této oblasti. Je třeba zvolit vhodný tvar domu, dispozici, orientaci prosklených ploch i osvědčené technologie konstrukcí a vybavení.
Obdobný program lze vyhledat i na situaci, že stavíme nový rodinný dům na základech původního, žadatelem odstraněného domu určeného pro trvalé bydlení, nebo starý dům kompletně renovujeme a zateplujeme – tzv. program Oprav dům po babičce.
V programu NZÚ Standard pro novostavbu rodinného domu můžete dostat 535 000 Kč, tedy asi 10% z nákladů samotné stavby, pokud splníte všechny uvedené přísné podmínky. Navíc lze požádat ještě o další podporu na dovybavení domu při kombinaci opatření. Nejedná se o podporu samotné bytové výstavby, k tomu slouží jiné programy, ale o částečnou úhradu vícenákladů spojených s tím, že dům bude mimořádně energeticky úsporný. Tím ale, že splníte tyto náročné podmínky, získáte hned několik výhod:
- Vámi vynaložené vícenáklady na stavbu se vám zaplatí alespoň asi z poloviny
- Budete každoročně šetřit na platbách za spotřeby energie desítky tisíc Kč
- Budete mít dlouhodobě dobrý pocit, že jste něco dobrého udělal pro životní prostředí, pro planetu a pro své děti.

Odpovídá:  Ing., Arch., CSc. Stanislav Kovář - M-EKIS Rudolfov, Ing. arch. Stanislav Kovář tisk