MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den pane inženýre Veselý,

četl jsem Vaše články v Abecedě bydlení a rád bych Vás poprosil o radu týkající se zateplení novostavby.
Jakou zvolit tloušťku polystyrenu pro zateplení fasády při výstavbě
rodinného přízemního domku s půdorysu
12m x 12m a s obvodovým zdivem Porotherm 44 P+D?

Předem děkuji za odpověď

S pozdravem


Radim Šíma

[ 17.9.08 - dotaz číslo: 2326 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.
Obvodové cihlové zdivo Porotherm 44 P+D je spíše určeno pro zdění bez následného zateplování. Jeho izolační vlastnosti uváděné výrobcem však nejsou až tak velké. Výrobce uvádí pro zdivo bez omítek na maltu Porotherm TM hodnoty součinitele prostupu tepla U 0,30 až 0,35 (W/m2.K), s tepelně izolačními omítkami U na hodnotách 0,28 až 0,32 (W/m2.K).
Pro rozhodnutí jak postupovat dále je nutno vědět, jakého standardu stavby chcete dosáhnout – zda splnění požadovaných normových hodnot, nebo doporučených, případně zda stavíte dům nízkoenergetický či dokonce pasivní. Od toho se pak odvíjí návrh izolací ve skladbě různých obvodových konstrukcí, typ oken a i řešení obvodových zdí.
Pokud jde o normové požadavky - současná platná norma ČSN 73 0540-2 stanovuje dvě hodnoty tepelné izolace - požadovanou a doporučenou. Jedná se o hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od dříve užívané hodnoty R - tepelný odpor). Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro obvodovou zeď 0,38 (W/m2.K). Hodnota doporučená je pro zdivo obvodové z cihel 0,25 (W/m2.K). Vzhledem k rostoucím cenám energií doporučujeme, aby u novostaveb RD byla naplněna alespoň hodnota doporučená, tedy 0,25 (W/m2.K). U nízkoenergetických domů se však doporučují hodnoty ještě nižší a pro Vaší orientaci přikládám tabulku, kde jsou uvedeny doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U pro obvodovou stěnu (W/m2.K).

EPD 0,15 – 0,10
NED 0,2
ČSN 73 0540-2 lehká těžká
doporučení 0,20 0,25
požadavek 0,30 0,38

V tabulce znamená NED nízkoenergetický dům a EPD pasivní dům. Pokud se tedy spokojíte s tím, že Vámi uvedená konstrukce bez zateplení bude někde mezi požadavkem a doporučením, zateplovat již nemusíte. Ověřte však, na jakou maltu je zděno. V případě běžné malty budou hodnoty U horší. Jednovrstvá konstrukce bez zateplení má své výhody především z hlediska dobré difúze vodní páry (dům není uzavřený), na druhé straně má zase své limity z hlediska tepelné izolace.
Dvojitou konstrukcí se zateplením zase dosáhnete při optimálním návrhu o něco lepší tepelné izolace. Pokud budete Porotherm 44 P+D zateplovat, nedoporučuje se malá tloušťka izolantu z důvodu rizika kondenzace vodní páry na vnějším líci zdiva. Nejlépe je tedy ověřit výpočtem, aby případná kondenzační zóna byla v izolantu. Bezpečnější jsou tedy větší tloušťky a zároveň se dosáhne vyšších hodnot izolace. Například při zateplení 10 cm EPS bude U kolem 0,18 (W/m2.K), splní tedy standard nízkoenergetického domu.
I zdivem bez zateplení lze dosáhnout velmi dobrých parametrů. Z hlediska budoucí energetické náročnosti doporučuji volit systémy Porotherm 40 nebo 44 SI, kde výrobce udává U 0,26 až 0,24 (W/m2.K), nebo 36,5 Ti s udávaným U 0,23 (W/m2.K), kde se zase i ušetří na tloušťce stěny. Při použití tohoto typu zdiva se již další zateplení nedoporučuje, jedná se o zdivo určené pro jednovrstvé zdění. Významnou roli hraje především zdící malta a dodržení technologického předpisu výstavby a řešení detailů (tepelné mosty). Výhodou konstrukce jsou kromě vysoké tepelné izolace i optimální difúzní vlastnosti – zdivo dobře odvádí vlhkost. Jednovrstvé zdivo má ovšem nevýhodu v tom, že je zde větší podíl ztráty tepelnými mosty. To lze ovšem jen velmi těžko obecně stanovit.
Při volbě zdiva vrstveného s tepelnou izolací je obvyklejší použít tenčí a levnější nosnou stěnu (s požadavkem na zajištění statické únosnosti zdiva) a pak použít větší tloušťku tepelné izolace, která je pak zpravidla pro dosažení doporučené hodnoty dle ČSN navrhována v tl. např. od 16 cm a více, záleží na izolačních vlastnostech nosného jádra. Obvodová konstrukce se opět posuzuje jednak z hlediska hodnoty U, ale rovněž i na kondenzaci vodní páry v konstrukci. Ta závisí na fyzikálních vlastnostech použitých materiálů, tedy i na součiniteli difúze. V případě minerální vaty se jedná o materiál o malém difúzním odporu a vlhkost může lépe odcházet z konstrukce do exteriéru. Polystyrén je naopak pro vodní páry málo propustný a tudíž se do kondenzační zóny, pokud je v izolantu, nedostane velké množství vody. Kondenzace je nebezpečná na rozhraní nosného zdiva a nalepeného kontaktního zateplovacího systému, kde nahromadění vlhkosti může způsobit poruchy. To se může stát právě ve skladbě, kde je kombinováno kvalitní izolační zdivo s izolantem malé tloušťky. Kondenzaci je nutno ověřovat výpočtem. Výhodou je, že tepelné mosty jsou zateplením poměrně dobře ošetřené.
Logičtější variantou při dodatečném zateplení z hlediska celkové tloušťky zdiva, je například kombinace Porotherm 30 P+D s 16 cm polystyrénu - výsledný součinitel prostupu tepla U na hodnotě 0,19 (W/m2.K). Použijete-li vápenopískové bloky v tl. např. 20 cm s 24 cm polystyrénu, bude výsledný součinitel prostupu tepla U na hodnotě 0,17 W/m2.K. Při propočtu ceny to vyjde patrně levněji než drahé pálené cihly. Navíc je těžké zdivo z vápenopískových tvárnic výhodnější z hlediska akumulace, která bude u vylehčených pálených SI cihel nižší.
Pro dosažení dobrých energetických vlastností domu jako celku závisí nejen na obvodových stěnách. Je nutno splnit doporučené (tedy ty přísnější) hodnoty tepelné izolace i u ostatních konstrukcí tak, jak doporučuje norma. To znamená do podkroví půdy nebo střechy vložit alespoň 28 až 30 cm tepelné izolace, do podlah kolem 12 cm, v případě podlahového topení min. 16 cm , použít okna s U pod 1,1 W/m2.K, správně řešit zateplení detailu u základu, odizolovat nevytápěné místnosti uvnitř domu atd. Důraz bych zde kladl na dobré izolace především z důvodu rostoucích nákladů na vytápění a proto, že opatření ve stavbě, která nyní provedete budou mít dlouhodobou životnost, několikrát další, než například životnost kotle. Pro informaci přikládám hodnoty „U“ pro jednotlivé ohraničující konstrukce z normy, které by měl návrh projektu dosáhnout, pokud navrhne lepší, bude to jistě dobře. Návrhové hodnoty by měly odpovídat požadavkům z výpočtu ÚT.
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) pro obvodovou stěnu těžkou je 0,38 (W/m2.K), hodnota doporučená je 0,25 (W/m2.K).
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) pro obvodovou stěnu lehkou je 0,30 (W/m2.K), hodnota doporučená je 0,20 (W/m2.K).
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) pro strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace je 0,30 (W/m2.K), hodnota doporučená je 0,20 (W/m2.K).
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) pro střechu plochou plochou a šikmou do 45° je 0,24 (W/m2.K), hodnota doporučená je 0,16 (W/m2.K).
Předběžné posouzení domu a návrh zateplovacích opatření a energetické náročnosti domu můžete získat v rámci služby Energetický průkaz ECČB, více na www.eccb.cz, odkaz služby.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č.Budějovice

Zkontrolováno: "*go180609"

[ Odpovídá: Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect