Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.2.11 / dotaz č. 25845
Dobrý den.Prosím o odpověď na otázku, jaké je ochranné pásmo FVE (výkon 2 MWp), která je na okraji obce.Jednou svou stranou přiléhá přímo k silnici okresního typu (II.tř), druhá strana FVE je přilehlá k vozovce, která vede do intravilánu obce(vozovka III tř.?).Ostatní dvě části FVE jsou přilehlé k polím-tedy pozemkům jiných vlastníků.Děkuji za odpověď.Zdraví
Vážený pane magistře,
Podle § 46 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon ) musí být kolem fotovoltaické elektrárny 20m široké ochranné pásmo, které je "vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva".¨
Z existence tohoto pásma vyplývají následující omezení (§ 46 odst. 8a další):
(8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
(9) V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3m.
(10) V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
(11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, může provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy udělit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebního úřadu a musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
(12) Fyzické či právnické osoby zřizující zařízení napájená stejnosměrným proudem v bezprostřední blízkosti ochranného pásma s možností vzniku bludných proudů poškozujících podzemní vedení jsou povinny tyto skutečnosti oznámit provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy a provést opatření k jejich omezení.

Vlastníci okolních pozemků by o existenci tohoto ochranného pásma a omezení z toho vyplývajících měli být informováni v rámci povolování a stavebního řízení.

S pozdravem Mgr.F.Macholda
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt tisk