Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.2.11 / dotaz č. 25972
Dobrý den. Jsem vlastníkem fotovoltaické elektrárny a můj soused si chce
nadstavit dům o cca 3m. Pro mne by to znamenalo propad produkce téměř na
polovinu. Lze nějak tuto situaci řešit na stavebním úřadě?
Dobrý den,
Ano u fotovoltaiky existuje ochranné pásmo. Ochranné pásmo je obecně označováno za stanovenou část území, v němž je zakázána jiná činnost než ta, pro kterou bylo toto území vymezeno. Ochranné pásmo v bezprostřední blízkosti fotovoltaických elektráren vzniká ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). O vzniku tohoto ochranného pásma nerozhoduje stavební úřad. Podle § 46 energetického zákona slouží ochranné pásmo k zajištění spolehlivého provozu zařízení elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby. Pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.
Ve smyslu § 46 odst. 7 energetického zákona je ochranné pásmo výrobny elektřiny vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice. Elektrickou stanicí se rozumí soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu.
V ochranném pásmu výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů mne neváhejte kontaktovat.
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - EKIS Brno, Energ-servis tisk