Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.12.11 / dotaz č. 30838
Pěkný den

Obracím se na vás ve věci informace ohledně certifikace kogenerační jednotky . V minulosti jsem se dotazoval na ERU , MPO zda je možno provozovat kogenerační jednotku vlastní výroby ,shodně odpovědělo ERU a MPO, že ano . Ale v poslední době jsem zaznamenal informaci z řad provozovatelů Kogenerací, že nebude možné do provozu uvést zdroje které nemají jakou si certifikaci . ERU a MPO zase schodně odpověděli, že lze provozovat kogeneraci která vznikla samostavbou . Našel jsem i zmínku na webu ,že mpo vydává jakou si autorizaci k stavebnímu povolení kogeneračního zdroje nad 100 KW . Celkem mě tato situace zneklidnuje , protože v současné době se jako budoucí dodavatel kogenerační jednotky potýkám s nákladnou projekcí zdroje a skutečnost ,že by nebylo možné hotový zdroj připojit do síte by pro mě znamenala dluhovou past .

Vážený pane,

od od září 2011 musíte v rámci stavebního řízení předložit – kromě množství jiných dokumentů - také autorizaci pro výstavbu zdroje elektřiny, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Zřejmě jde o způsob, jakým chce MPO omezit výstavbu zdrojů, které nejsou v souladu s jeho „Národním akčním plánem pro energii z obnovitelných zdrojů“ (dokument zde: https://www.mpo.cz/dokument79564.html). Autorizace je povinná pro zdroje nad 100 kW, rozhodující je součtový výkon. Např. kotelna se dvěma kogeneračními jednotkami po 55 kW již autorizaci mít musí.
Podrobnosti ohledně autorizace najdete v energetickém zákoně č. 458/2000 Sb. v platném znění, v § 30a až 30d. Příslušnou část zákona, která se týká autorizace, uvádíme na konci odpovědi.

Získání autorizace znamená, že zdroj smíte postavit, ale neznamená, že ho můžete připojit k síti. O tom rozhoduje distributor elektřiny, přičemž v posledních letech bylo dost obtížné jakýkoli zdroj k síti připojit.

Kromě autorizace MPO musíte mít také licenci pro podnikání v energetice kterou vydává ERÚ - to není nic nového. Na webu ERÚ najdete formuláře žádosti a mnoho dalších informací (www.eru.cz).

Upozorňuji vás také, že váš zdroj musí splňovat požadavek minimální účinnosti, což vyplývá ze zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění, viz § 6 zákona. Požadavky jsou definovány ve vyhlášce č. 349/2010 Sb. Pro KJ s pístovým motorem o el. výkonu 30 až 100 kW se požaduje účinnost výroby elektřiny 30%, u KJ do 500 kW je to 32%, nad 500 kW je to 38%. Je otázka, jak budtet účinnost prokazovat u KJ vlastní výroby.

Přejeme hodně úspěchů!
J, Beranovský, K. Srdečný


ZÁKON

ze dne 28. listopadu 2000
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)


§ 30a Výstavba výrobny elektřiny

(1) Výstavba výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 kW a více je možná pouze na základě udělené státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny (dále jen "autorizace"). Za celkový instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny se považuje součet hodnot instalovaných výkonů výrobních jednotek v místě připojení do elektrizační soustavy.

(2) O udělení autorizace rozhoduje ministerstvo na základě písemné žádosti.

(3) Autorizace se uděluje na základě posouzení předpokládané výrobny elektřiny
a) souladu se státní energetickou koncepcí,
b) souladu s Národním akčním plánem pro energii z obnovitelných zdrojů,
c) souladu s plánem rozvoje sítí,
d) umístění výrobny elektřiny,
e) použitých primárních zdrojů energie,
f) energetické účinnosti výrobny elektřiny,
g) dopadu na bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy,
h) finančních předpokladů žadatele k výstavbě výrobny elektřiny,
i) bezpečnosti osob a majetku,
j) bezpečnosti dodávek elektřiny,
k) úrovně očekávané budoucí poptávky po elektřině,
l) vlivu výrobny elektřiny na zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny.

(4) Autorizaci lze převést na jinou osobu pouze se souhlasem ministerstva za předpokladu splnění ustanovení odstavce 3.

(5) Ministerstvo je v případech, v nichž uděluje autorizaci, dotčeným orgánem státní správy v územním řízení.

§ 30b Žádost o udělení autorizace

(1) Písemná žádost o udělení autorizace obsahuje
a) harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny obsahující předpokládané termíny vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení, připojení k přenosové soustavě nebo přepravní soustavě nebo distribuční soustavě elektřiny nebo distribuční soustavě plynu, případně zahájení zkušebního provozu a kolaudačního souhlasu,
b) základní údaje o výrobně elektřiny včetně instalovaného výkonu, druhu výrobny a energetické účinnosti,
c) předpokládané umístění výrobny elektřiny,
d) údaje o palivu nebo o jiných použitých zdrojích energie,
e) vyjádření provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy o zajištění systémových služeb a o vlivu na bezpečnost a spolehlivost provozu elektrizační soustavy,
f) doklady prokazující finanční předpoklady k výstavbě výrobny elektřiny,
g) údaje o charakteru provozu výrobny elektřiny a o předpokládaném ročním využití instalovaného výkonu,
h) vyjádření operátora trhu o vlivu výrobny elektřiny na zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu a na naplňování cílů Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů.

(2) Finančními předpoklady se rozumí schopnost žadatele o udělení autorizace finančně zabezpečit výstavbu výrobny elektřiny.

(3) Finanční předpoklady se prokazují obchodním majetkem a objemem dostupných finančních prostředků, účetní závěrkou ověřenou auditorem včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předchozím účetním období vykonával podnikatelskou činnost.

§ 30c Rozhodnutí o udělení autorizace

(1) Rozhodnutí o udělení autorizace obsahuje
a) základní údaje o výrobně elektřiny včetně instalovaného výkonu, druhu výrobny a energetické účinnosti,
b) údaj o umístění výrobny elektřiny,
c) údaje o palivu nebo jiných použitých zdrojích energie,
d) podmínky platnosti autorizace, zejména k zajištění podpůrných služeb včetně vlivu výrobny elektřiny na bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy.

(2) Držitel autorizace je povinen bezodkladně oznámit ministerstvu veškeré změny údajů uvedených v žádosti o udělení autorizace či jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci.

(3) Ministerstvo vede evidenci vydaných autorizací.

§ 30d Zánik autorizace

(1) Autorizace zaniká
a) v případě, že držitel autorizace nepožádá o vydání územního rozhodnutí podle zvláštního zákona nejpozději
1. do 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace u výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 100 MW, nebo
2. do 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace u výroben elektřiny s instalovaným výkonem 100 MW a více,

b) v případě zastavení územního řízení nebo zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí,
c) u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého, pokud držitel autorizace dosud nepožádal o vydání územního rozhodnutí podle zvláštního zákona,
d) vydáním rozhodnutí o úpadku ohledně majetku držitele autorizace nebo jestliže byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek držitele autorizace nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení včetně vstupu držitele autorizace do likvidace, dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí, nebo
e) zánikem právnické osoby, která je držitelem autorizace.

(2) Ministerstvo autorizaci zruší
a) pro závažné neplnění podmínek autorizace, nebo
b) na základě žádosti držitele autorizace.


Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - tisk