MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.9.12 / dotaz č. 35602
Dobrý den,
rád bych se zeptal na některé technicko-environmentální souvislosti výroby a užívání papírových briket při vytápění v rodinných domech. Při samovýrobě papírových briket v domácnostech se obávám ekologických dopadů na ovzduší- brikety jsou lisovány ze směsi obsahující velký podíl barevně potištěného papíru obsahujícího jistý podíl halogenů, není možné zaručit optimální vlhost a složení atd. Klesá tak výhřevnost, stoupá podíl škodlivých emisí...

jaké jsou legislativní požadavky na tuhé (alternativní) palivo, pokud má být legálně vyráběno, prodáváno a spalováno - jinými slovy: co by měl prodejce (výrobce) dodržovat?
předpokládám, že takové palivo musí splňovat urč. hygienické, emisní a další limity, musí být certifikované (zkoušené v laboratoři)?
...zkrátka doufám, že v ČR nelze cokoliv nalezené v kontejneru prodávat jako palivo...?
Vážený pane, máte pravdu, cokoli nalezené v kontejneru nelze prodávat jako palivo.
Vše, co je v kontejneru, je pokládáno za odpad a ten lze spalovat jen ve speciálních zařízeních - spalovnách odpadu. Jde o majetek příslušné obce, takže vytahování věcí z kontejneru je vlastně krádež.

Pokud si ale někdo udělá brikety z papíru který má doma, nebo mu ho dal soused, pak o odpad - z právního hlediska - nejde. Podobně pokud výrobce briket papír nakoupí třeba staré papírové obaly od jiné firmy, pak nejde o odpad (podle zákona o odpadech). Z takového papíru pak lze vyrobit a prodávat palivové brikety.

Podle Zákona o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.) je zakázáno jednak spalovat jiné palivo než předepisuje výrobce kotle a jednak palivo, které neodpovídá požadavkům právních předpisů.
Pro kotle platí vyhláška č. 13/2009 Sb., která požadavky na tuhá paliva definuje celkem měkce: u uhelných paliv povoluje pouze určitý obsah síry a u ostatních tuhých paliv vyžaduje pouze to, aby výhřevnost v bezvodém stavu byla nejméně 12 MJ/kg (platí pro kotle rodinných domků). To papírové brikety snadno splní. Jiný požadavek zde není. Pro firmu prodávající papírové brikety tak není těžké získat certifikát o tom, že palivo vyhovuje příslušné vyhlášce. Výrobce paliv samozřejmě může splnit požadavky na kvalitu paliva nad rámec zákona, například pro pelety z pilin existují různé směrnice, které poměrně podrobně definují požadavky na kvalitu paliva. Pokud víme, pro paliva z papíru podobná směrnice neexistuje.
Pokud tedy někdo nespaluje papírové brikety v kotli, který je výrobcem výslovně určen např. pro spalování uhlí, pak nejde o protiprávní jednání.

Z hlediska kvality spalování a emisí nemám k papírovým briketám dost relevantních informací. Dá se předpokládat, že hoření a emise budou velmi podobné jako při spalování dřeva, resp. dřevěných briket. V potištěném papíru jsou navíc těžké kovy z tiskařských barev (netušíme, v jakém množství). Obecně platí, že pokud je palivo mokré, klesá teplota hoření a zvyšuje se produkce emisí CO, aromatických uhlovodíků a samozřejmě roste spotřeba paliva. Je tedy v zájmu provozovatele používat palivo s co nejnižší vlhkostí. I proto, že brikety se obvykle nakupují na váhu - a kdo by chtěl nakupovat vodu?

Lze říci, že spalování papíru není nejlepším způsobem jak ho využít, avšak ve srovnání s jinými "alternativními palivy" jako jsou plastové odpady, jde o relativně bezproblémové palivo.
Přejeme příjemné topení!
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - tisk