Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.11.13 / dotaz č. 44679
Dobrý den
V naší obci máme záměr vybudovat peletovací linku.Již druhým rokem se zabýváme zpracováním bioodpadu (tráva,seno apod.) a také výrobou
dřevní štěpky se kterou počítáme jako se vstupním materiálem ale rovněž uvažujeme o výrobě tzv.agropelet.Z asi 45 domácností u nás jich 30 používá peletovací kotle .Chceme naše občany tímto palivem zabezpečit a také se pokusit o okolní trh.
Obracíme se na Vás s žádostí o radu jaké
legislativní kroky máme učinit nejdříve.
podle čeho vybrat dodavatele nebo přímo jaký typ peletovacího zařízení(naše představa je cca 300kg/hod.) apod.
Celkově bychom rádi znali Váš názor.
S pozdravem
Vážený pane,

přeji Vám dobrý den a srdečně Vás zdravím. Děkuji za Váš dotaz.

Odpovědět na něj nebude tak snadné, jelikož tato problematika je rozsáhlá a je nezbytné brát do úvahy celou řadu faktorů, z nichž některé nelze rozumně ovlivnit a některé lze predikovat jen velmi obtížně. Přesto se pokusím základní pravidla a postupy shrnout.

Úvodem mi dovolte jednu poznámku. Je velmi dobré, že takto uvažujete, a že se snažíte nejen využít zbytky biomasy, odpadní biomasu či další zdroje biomasy, a tím rozvíjet využití místních energetických zdrojů, podporovat zaměstnanost v místě, ale díky tomu v neposlední řadě dáváte občanům určitou míru jistoty z hlediska zásobování palivem.
Určitě je to možné považovat za velmi rozumný, logický a perspektivní směr, ale právě proto je nezbytné velmi pečlivě zvážit všechna pozitiva a přínosy, stejně jako negativa a možná ohrožení. Počet kotlů na pelety v obci svědčí o systematické činnosti směrem k využívání ekologicky přijatelnějších variant vytápění při využití místních energetických (obnovitelných) zdrojů.

Z Vašeho dotazu vyplývají dvě zásadní oblasti, na které se ptáte. Pokusím se nyní na ně postupně (i přesto, že jsou to věci vzájemně velmi provázané) odpovědět či reagovat .

Okruh problémů číslo (1) - Legislativní kroky – postup.
Z Vašeho dotazu jednoznačně nevyplývá, zda již máte zpracovanou potřebnou studii proveditelnosti, či zda o ní uvažujete. Nejprve je potřeba velmi kriticky vyhodnotit dvě základní věc, a to:
(A) Reálnou produkci použitelné biomasy, zdroje odpadní biomasy, a to dlouhodobě stabilní či garantovatelné (při dané a použitelné kvalitě).
(B) Reálně očekávatelnou poptávku (v jaké cenové hladině) po vyrobených peletách v rámci obce, či blízkém okolí.

Odpovědi na tyto otázky by nám měly odpovědět, zda se do této akce vůbec pouštět. V prvním případě je potřeba zajistit (s přiměřenou dávkou jistoty) stálý zdroj suroviny pro výrobu pelet. Jde o to, aby se po 3-4 letech nezjistilo, že v daném rozumně a ekonomicky dostupném regionu již suroviny pro výrobu pelet dané kvality nejsou. Příčinou tohoto možného stavu může být několik (výkup suroviny konkurencí, zrušení výrob, omezení produkce, z níž se suroviny pro výrobu berou, případné omezení zemědělské či jiné činnosti, zánik výrob produkujících použitelní odpadní biomasu…apod.). Bohužel neznám místní situaci, tak se vyjadřuji poněkud obecněji.
Nutnost dovážet suroviny pro výrobu ze vzdálenějších míst pak může (ale nemusí) významným dílem negativně ovlivnit ekonomiku záměru a tedy i prodejní cenu pelet.

Pokud je tedy přiměřená jistota (jistotu jakou bychom chtěli, bohužel nemáme nikdy), že zdroje pro požadovanou výrobu pelet (co do kvality a také kvantity) budou, a to dlouhodobě a stabilně. Pokud je odpověď na tento komplex otázek kladný, je možné pokračovat dále.

Předpokládám, že již máte zpracované odhady předpokládaného prodeje vyrobených pelet (včetně ceny za tunu), rovněž s dostatečnou jistotou dlouhodobější stability produkce a ceny. Ta bude do jisté míry závislá na tom, jak se vám podaří udržet kvalitu a cenu pelet.
Pokud se poptávka (rozumně předpokládatelná) pohybuje na hodnotách, které odpovídají místním zdrojů surovin nebo lépe, je poptávka menší, než jsou dlouhodobě dostupné místní zdroje suroviny v podobě peletovatelné biomasy, pak by neměl být problém.

Objem prodeje pelet (primárně produkce) má samozřejmě velmi úzkou návaznost na rozhodování o výběru resp. stanovení požadovaných parametrů na peletizér a související technologie. Jde tedy o to, aby se alespoň v určitých mezích sešly objem a kvalita dostupného materiálů na bázi biomasy zpracovatelných do pelet, předpokládaná resp. reálná poptávka a v návaznosti na výkonové parametry peletizéru (aby nebyl kapacitně poddimenzován či naddimenzován). Do ceny pelet budete muset po dobu životnosti technologií mimo jiné náklady započítat i pořizovací cenu zařízení (pokud nebude pořízena z nějakých dotací apod.).

Co se týče kroků či etapizace příprav a realizace, tak výše uvedenými problémy by se měla obec ve spolupráci se zkušeným odborníkem zabývat jako první. Pokud vše dopadne dobře a ukáže se, že zdroje peletizovatelné biomasy jsou adekvátní poptávce a obojí bude odpovídat výrobní kapacitě peletizéru.

Pokud budou odpovědi kladné, má cenu pokračovat s projektem dále a začít jej investičně připravovat.
(a) Vytipování místa výstavby peletizační linky včetně adekvátních přístupových cest pro dovoz a odvoz suroviny a pelet. Nezapomenou na potřebu krátkodobého či dlouhodobého skladování jak suroviny, tak pelet.
(b) Pokud je pozemek či objekt v majetku obce, není problém. Pokud není v majetku, je potřeba navrhnout, schválit a vyrovnat majetkové přesuny případně jiné formy (nájem, pronájem apod.).
(c) Stanovit si požadované parametry (možné parametry) na peletizační zařízení (hodinová kapacita, celková kapacita, cena, dostupnost servisu, nároky na energie, prostor, hlučnost apod.) a na základě toho specifikovat požadavky na zařízení a zjistit, zda se vůbec stroje dané kapacity vyrábí a zda jsou dostupný a za jakou cenu se prodávají. S tímto vám určitě nejlépe poradí nějaký technik ve spolupráci s lidmi, kteří už zkušenosti s peletizačními linkami mají.
(d) Poté oslovit specializované výrobce s konkrétními požadavky a zjistit předpokládanou cenu potenciálního zařízení dostupného na trhu.
(e) Poté vyhodnotit technicko-ekonomické ukazatele, jinými slovy, zda se vůbec tato práce pro občany i obec vůbec vyplatí. Zda je investice návratná, jaká je doba návratnosti, jaké to bude mít dopady na okolí apod.
(f) Pokud i toto dopadne dobře, je potřeba zpracovat na celý záměr projektovou dokumentaci a na jejím základě předložit zastupitelům finální předpokládanou cenu.
(g) Pokud budou souhlasit, je nezbytné požádat o vydání stavebního i územního rozhodnutí na vybudování zařízení a případně drobné stavební úpravy.
(h) Jasně (na základě dobře zpracované projektové dokumentace) deklarovat požadavky na samotný peletizační stroj i nezbytná další zařízení.
(i) Oslovit vybrané firmy a poptat zařízení s danou či podobnou technickou a technologickou specifikací požadavků (kvalitativních i kvantitativních). Udělat si obrázek o ceně a na základě toho pak v patřičné hladině vyhlásit výběrové řízení na dodavatele zařízení a souvisejících prací, dodávek a služeb.
(j) Vybrat dodavatele a celé to postavit (a profinancovat). Pak už jen rozjet zkušební provoz, vychytat problémy a nedokonalosti. Předtím ještě nakontraktovat dodavatele surovin pro výrobu a dohodnout si smluvně odbyt.


Druhá otázka (2): výběr dodavatele – typu zařízení (kapacitně 300 kg pelet za hodinu).

Do značné míry jsem už odpověděl v předchozích částech. Přesto se k některým věcem ještě vrátím.
Předpokládám, že uvedená hodinová kapacita zařízení je spočtena na základě nějakých hodnot: ty neuvádíte, takže celkem nemá smysl to jakkoliv komentovat. Konkrétní typ vám neporadím ze dvou důvodů, jednak jsem se v poslední době nepohyboval v této oblasti prodeje a také zde logicky nemůžeme jmenovat konkrétní výrobky či firmy.

Obecně doporučuji nějakou etablovanou a zkušenou firmu s přiměřenou historií a dobrými garancemi. Doporučuji velmi pečlivě stanovit kritéria a parametry stroje a technologie, což by mělo vycházet z již uvedených hodnot zdrojů surovin pro výrobu pelet a jejího odbytu (ale roli hraje i možnost skladování suroviny i pelet).
Nezapomeňte přesně specifikovat, z jakého výchozího materiálu budete pelety dělat a zda je daná technologie z vámi uvažovaných surovin pelet v dostatečné kvalitě vůbec vyrobit. Jinak, bude dané zařízení schopno efektivně peletizovat zmiňovanou dřevní štěpku vlastní výroby resp. ji využít jako základní vstupní surovinu?

Určitě je vhodné kontaktovat některé výrobce pelet z přibližně stejných surovin v okolí, kteří už tuto technologii využívají a mají s ní praktické zkušenosti, stejně tak vám mohou poradit či doporučit konkrétního dodavatele technologie

Domnívám se, že vámi popisovaný záměr má svou logiku a bezpochyby může být užitečné v několika ohledech, ale v každém případě je potřeba celý záměr velmi pečlivě a nstranně posoudit, vyhodnotit a na základě těchto údajů pak rozhodnout zda ano a v jaké variantě… pak už je to relativně jednoduché.

Nevím, zde jsem splnil vaše očekávání, ale jak jsem uváděl, není to jednoduchá problematika a je velmi úzce svázaná s konkrétním místem a podmínkami. Pokud se do toho pustíte, přeji vám hodně úspěch, minimum problémů a hodně spokojených zákazníků z řad občanů nejen vaší obce.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého


Ing. Libor Lenža, poradce EKIS
Regionální energetické centrum, o.p.s. Valašské Meziříčí
Odpovídá:  Ing. Libor Lenža* - EKIS Valašské Meziříčí tisk