Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.10.15 / dotaz č. 63922
Dobrý den , uvažuji o výměně kotle na uhlí za tepelné čerpadlo se zemním kolektorem. Nemohu dodělávat podlahové topení a má původní žebrové radiátory. Prosil bych doporučit TČ s vyšší hodnotou výstupní vody a dobrou hodnotou COP respektive SCOP. Nelze doporučit nějaké srovnání - většinou jsou uváděné hodnot COP při výstupní teplotě vody 35 stupňů C.

To mi moc nepomáhá
Dobrý den,

tepelná čerpadla, na která bude možno čerpat „kotlíkovou dotaci“ musí být registrována v Seznamu registrovaných výrobků zveřejněném na webu opzp.cz,
konkrétně http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1
Parametry dotovaných tepelných čerpadel musí vyhovovat NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. Výrobci s žádostí o registraci přikládají tabulku č. 2 Přílohy II uvedeného dokumentu Požadavky na informace týkající se ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem a kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem, která je ke stažení na http://www.opzp.cz/dokumenty/178-registrace-vyrobku-formular-zadosti?verze=1
Tabulka registrovaných výrobků bude obsahovat i údaj „Sezónní energetická účinnost vytápění“, který Vás zajímá.
V současné době, bohužel, jsou dosud registrována pouze tepelná čerpadla vzduch – voda jediného výrobce. Lze předpokládat, že ostatní výrobci kompletují seznamy požadovaných parametrů svých výrobků tak, aby je mohli registrovat do předpokládaného termínu vyhlášení výzvy.
V případě, že budete chtít svůj projekt řešit v předstihu, doporučuji Vám ve spolupráci se zkušeným projektantem TZB vybrat některá tepelná čerpadla ze stávajícího seznamu SVT v programu NZÚ, oslovit výrobce otázkou, zda budou TČ registrovat v seznamu registrovaných výrobků na webu opzp.cz a v kladném případě si předem vyžádat sezónní energetickou účinnost vytápění nebo další parametry, které Vás mohou zajímat.
Současně připomínám, že TČ musí být instalováno dodavatelským způsobem, a provádět instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů může pouze osoba se zvláštním oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb, a to s účinností od 1. ledna 2015. Tato povinnost vycházející z evropské směrnice se vztahuje na instalace kamen a kotlů na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel.
S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský