Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.11.15 / dotaz č. 64078
Nová zelená úsporám

Dobrý den,
mám dvoupatrový dům z roku 1926 a zvažuji výměnu starých špaletových oken za nová (půjde o cca 30 oken). Ráda bych využila dotační program Nová Zelená úsporám. Prostudovala jsem si podmínky programu a dozvěděla jsem se, že musím mít nejdříve odborný posudek, abych zjistila, zda vůbec na dotaci dosáhnu.

Můžete mi prosím sdělit, zda mi tento odborný posudek můžete vyhotovit a kolik přibližně stojí? Ráda bych si pak u vás domluvila konzultaci. Předem děkuji.
Dobrý den, děkuji za dotaz a sděluji následující.

V programu Nová zelená úsporám Rodinné domy 3. Výzva (22.10.2015) je opět možno žádat o dotaci v oblasti A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Do ní spadá zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí zateplované stavební konstrukce, a i vámi plánovaná výměna výplní stavebních otvorů (30 oken).

Dále pak musí být splněny podmínky (mimo jiného)

Rodinný dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům se pro potřeby programu NZÚ nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.).

V případě, že je ke dni evidence žádosti hlavní zdroj tepla na vytápění budovy určen na spalování tuhých fosilních paliv a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje, nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem.

Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, a to dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.

Ve vašem případě by se mohlo, spolu s dalším opatřením (třeba se zateplením stropu pod půdou), jednat o podoblast A0 (úspora ≥ 20 %). Samotnou výměnou oken se většinou dosahuje úspory jen asi 10 -12 %.

Podoblast A0
Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření ≥ 20 %

Měněné stavební prvky obálky budovy (i oknen) musí mít souč. prostupu tepla U [W.m-2.K-1] takový, aby splňoval vztah U ≤ 0,9*Urec,20 (Urec,20 hodnota dle ČSN 730540-2)

Výše podpory v oblasti podpory A0 - Výplně otvorů 2 100 Kč / m2,
- Stropy a ostatní konstrukce 330 Kč / m2

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci Výzvy stanovena na 5 mil. Kč.

Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2014

Dále můžete žádat i o podporu na odborný posudek

Podoblast podpory A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění odborného technického dozoru
Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 25 000 Kč, max. však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Poslední výzva umožňuje žádat kontinuálně až do roku 2021. Dojdou-li v dané chvíli peníze z emisních povolenek, bude žádost zařazena do tzv. Zásobníku, odkud bude převzata k vyřízení po doplnění peněz. Žadatel se tedy nemusí obávat, že zmešká ukončení výzvy, a to až do roku 2021.

Energetický odborný posudek (vaše označení - posudek) je už součástí energetického hodnocení, které se dokládá k žádosti o dotaci. Jeho dodání, pro dotační program NZÚ, je naší placenou službou. Zpracovává se, až když plánovaná opatření dávají reálnou šanci na dotaci. Doporučil bych, objednat si u nás na tel. čísle 387 312 580 obecnou, bezplatnou konzultaci o programu NZÚ. Dle této konzultace bude možno určit další postup. Nezapomeňte sebou vzít stavební plánky, případně fotografie domu.


Ing. O.Schreiber, Energy Centre Č. Budějovice