MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, máme dotaz týkající se dotačního programu IROP. Lze z něj získat dotaci i na výstavbu bytového domu? Nebo je určen jen na zateplení? Děkujeme.
[ 20.12.16 - dotaz číslo: 76607 - téma: Legislativa ]

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

V současné době aktuálně vyhlášená a běžící dotace se týká zateplování a dalších vyjmenovaných úprav na stávajících bytových domech. Dotace podporující obecně výstavbu bytových domů v současnosti není. Respektive, možná existují nějaké dotace v titulech SFRB nebo sociální oblasti v souvislosti s podporou sociálního bydlení, touto oblastí se nezabýváme.
Uvedená dotace v rámci IROP (Integrovaný regionální operační program) ze strukturálních fondů EU – jedná se specifický cíl 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, v rámci kterého je možné žádat o podporu v IROP na snížení energetické náročnosti bytových domů v ČR, ale mimo území hlavního města Prahy.
O tuto dotaci mohou žádat vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.
Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.
Podporu lze žádat především na:
Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
Výměnu zdroje tepla pro vytápění
Výměnu zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny
A dále i některé další vedlejší aktivity jako projektová dokumentace a zabezpečení výstavby.
Garantovaný podíl podpory se vypočítává z tzv. uznatelných nákladů, které jsou v pravidlech pro dotaci přesně specifikovány. Žadatelé o podporu, kteří provedou důkladnější zateplení mohou obdržet podporu až ve výši 40 % z uznatelných nákladů.
Datum vyhlášení aktuální výzvy č.37 byl 1.7.2016, zahájení příjmu žádostí 15.7.2016, plánované ukončení příjmu 30.11.2017, nebo do vyčerpání alokace.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice.

[ Odpovídá: Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect