Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.8.17 / dotaz č. 83742
Dobrý den. Můžete mi prosím napsat, zda je možné žádat o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu s akumulací? Jsme Společenství vlastníků a elektřinu používáme pouze na svícení a na domácí spotřebiče do zásuvky. V našem domě je 6 bytových jednotek, někde jsem četla, že se dotace dává jen na domy s nejvíce třemi bytovými jednotkami. Děkuji za odpověď.
Hezký den,

dotace na fotovoltaickou elektrárnu pro bytové domy v rámci programu Nová zelená úsporám je v oblasti podpory C. Efektivní využití zdrojů energie. Lze zde žádat o následující:

na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů - to Vás zajímalo
na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
podpora na využití tepla z odpadní vody *
podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Zahájení příjmu žádostí: od 15. března 2016
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Zde je uvedeno, kdo může o podporu zažádat:

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:

fyzické osoby podnikající i nepodnikající
společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
pověřený spoluvlastník bytového domu **
pověřený vlastník jednotky **
správce svěřenského fondu **
bytová družstva (dále jen „BD")
města a obce (včetně městských částí)
případně další právnické osoby

Způsob podání žádosti

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz

Základní pravidla

žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření
celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů. U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25% řádně způsobilých doložených výdajů. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2015.
na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory

Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti musí být předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, není-li stanoveno jinak
v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak
kompletní informace o dokumentech předkládaných při podání žádosti naleznete v kapitole 4 Závazných pokynů

Požadavky na instalaci fotovoltaických systémů:

Na opatření v této podoblasti podpory lze žádat současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně.
Pokud byla na objekt, který je předmětem žádosti, v minulosti poskytnuta podpora z veřejných prostředků na instalaci solárního fotovoltaického systému, nelze o tuto podporu žádat.
Podporu nelze poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému.
Výroba elektrické energie z fotovoltaického systému musí být primárně využita pro společné prostory bytového domu, dále je ji možné využít také v bytových jednotkách a k ohřevu teplé vody.
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systémů do dokončených bytových domů včetně příslušenství, montáže, regulace a zapojení do systému.
Podpora je přidělována formou fixní dotace na instalovaný výkon.

Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je splnění následujících požadavků na instalované fotovoltaické systémy:

Maximální celkový instalovaný výkon systémů (včetně stávajících) nesmí být vyšší než 30kWp na číslo popisné dané budovy.
Podporovány jsou pouze fotovoltaické systémy propojené s distribuční sítí. Za takovýto systém jsou pro účely programu považovány i tzv. hybridní fotovoltaické systémy, které využívají napojení na distribuční síť jako doplňující napájení, schopné pracovat v režimu grid-on i grid-off. Požadavek je splněn i pro systémy využívající napojení na distribuční síť výhradně k dobíjení akumulátorů.

Podpora se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.

Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popř. jiné stávající stavbě umístěné na pozemku náležícím k řešenému bytovému domu.

Systém musí být vybaven měničem s účinností stanovenou v Metodickém pokynu pro podoblast podpory C.3 a technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení dle Metodického pokynu pro podoblast podpory C.3.

Minimální účinnost (vztažena k celkové ploše fotovoltaického modulu) při standardních testovacích podmínkách (STC ) je:
- 15 % pro panely a moduly složené z mono- a polykrystalických článků;

- 10 % pro panely a moduly složené z tenkovrstvých amorfních článků,

- bez požadavku pro solární fotovoltaické střešní krytiny a fasádní systémy.

Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby musí být alespoň 70 % z celkového teoretického zisku systému.

Řídící systém musí zajistit optimální využívání vyrobené elektrické energie zejména pro vlastní spotřebu (např. spínáním spotřebičů s možností odloženého startu, využití akumulace apod.) v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie.

Účinnosti fotovoltaických modulů deklarované výrobci je možno pro účel srovnání s požadavky programu matematicky zaokrouhlit na celá procenta.

Není dovoleno použití olovněných startovacích akumulátorů a Ni-Cd akumulátorů.

Co musí splňovat bytový dům, na který se žádá dotace:

musí splňovat definici bytového domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů, a to jak před realizací, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí.

Zde je definice:

Bytový dům je stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům
na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Za bytový dům se pro potřeby Programu nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení“ (ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování apod.). Pro účely Programu je za podlahovou plochu považována celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí tvořících obálku budovy.

Na co si dát pozor:

Oblast podpory C je určena pouze pro bytové domy na území hl. m. Prahy. Důvodem je překryv s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), ze kterého je poskytována podpora mimo území hlavního města.

Vidím, že nejste na území Prahy. Proto doporučuji před realizací oslovit nezávislého energetického poradce sítě EKIS, který Vám pomůže zjistit kde jinde lze záskat podporu na FVE (viz IROP-Integrovaný regionální operační program) a také s postupovými kroky týkajícími se přípravy projektu i jeho realizace. Může Vám i pomoci vybrat nejvhodnější firmu.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - tisk