MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.9.17 / dotaz č. 85180
Dobrý den , chtěl bych si koupit turbínu k vyrobě vodní elektrárny je možno získat nějakou dotaci a zaroven jestli je možno získat dotaci na vyčištění náhonu
Chcete-li postavit vodní elektrárnu na kombinovanou výrobu elektřiny, tak v operačním programu životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto účely připraveny prostředky ve výši téměř 673 milionů eur. Cílem podpory je zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla a elektřiny a využití odpadního tepla. O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, vysoké školy, neziskové organizace a obchodní společnosti vlastněné obcemi. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace jsou na webové stránce: http://www.opzp2007-2013.cz/soubor-ke-stazeni/57/17179-pd_opzp_verze_6_schvaleno_ek_27_10_2015.pdf. Dotace mohou jít až do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu. Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,3 milionu korun.
PODPOROVANÉ OBLASTI
- Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
- Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
KDY MŮŽETE ŽÁDAT O DOTACI
Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici na www.opzp.cz . Plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí, stejně jako dílčí omezení oblasti podpory, budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.

Malé vodní nádrže (nádrže o objemu při normální hladině do 2 mil. m³ a největší hloubkou do 9 m) jsou budovány k různým účelům: ochranné (retenční) nádrže (k ochraně před povodněmi nebo vodní erozí), rybochovné nádrže čili rybníky, nádrže na ochranu flory a fauny, rekreační nádrže, hospodářské (př. protipožární) a další. Výstavbou nebo obnovou nádrže lze, krom stanoveného účelu, docílit řady dalších příznivých efektů. Především vždy dojde ke zvětšení zásoby vody v krajině s pozitivním dopadem též na lokální zásoby podzemních vod. Nádrž také příznivě ovlivňuje průběh velkých vod („zploštění“ povodňové vlny). Protipovodňový efekt nádrže je úměrný především velikosti tzv. ovladatelného retenčního prostoru (tj. prostoru mezi kótou provozní hladiny a hranou bezpečnostního přelivu). S velikostí tohoto prostoru se zvětšuje objem zadržené vody při povodni a časové zpoždění odtoku povodňové vlny. Vodní nádrž, není li intenzivně využívána (např. k chovu ryb) může být přínosem pro zlepšení kvality protékající vody (zdržení vody a usazování splavenin). Ochrannou funkci před nadměrným zanášením nádrží splaveninami může plnit předsazená sedimentační nádrž, a to v případě, kdy není možné zajistit komplexní protierozní ochranu v rámci povodí. Kromě výše uvedených plní nádrž také biologickou funkci; stává se biotopem vodních a mokřadních druhů rostlin a živočichů. Přírodovědecky nejcennější část nádrže je litorální pásmo (mělkovodní část nádrže při březích a přítoku se sklonem břehů 1:5 a mírnějším) s plynulým přechodem na souš. Do litorálu je soustředěno mnoho forem vodního života – rozmnožování obojživelníků, výtěr ryb, hnízdění vodních ptáků, výskyt a reprodukce drobných vodních živočichů (potrava pro ryby, ptáky). Ekostabilizační funkce vodních nádrží je však v prvé řadě závislá na jejich využívání, neboť intenzívní chov ryb je v zásadním rozporu s vytvořením předpokladů pro funkci vodních a mokřadních ekosystémů. Každá vodní nádrž, ať již obnovená nebo vystavěná, stává se významným krajinným prvkem (dle § 4 zákona č. 114/1992, Sb., o ochraně přírody a krajiny).
Opatření podporují následující programy
MaS - Obnova, rekonstrukce nebo výstavba malých vodních nádrží
Popis:
revitalizace malých vodních nádrží
Výše podpory: 100%
Územní vymezení:
ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zároveň státní pozemky, s nimiž má právo hospodařit AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR
Žadatel:
AOPK ČR, Správy NP a Správa jeskyní ČR. Příslušná pracoviště uzavírají pro realizaci opatření vyplývajícího z plánu péče a povinností vlastníka ze zákona smlouvy o dílo s externími zhotoviteli. Náměty na realizaci opatření mohou žadatelé podávat v průběhu celého roku.
POPFK (115 164) - Obnova, rekonstrukce nebo výstavba malých vodních nádrží
Popis:
výstavba, obnova nebo rekontrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity.
Výše podpory: až 100 %, max. 1 mil. Kč
Územní vymezení:
celé území ČR
Žadatel:
fyzické osoby a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky
POPFK (115 162) - Obnova, rekonstrukce nebo výstavba malých vodních nádrží
Popis:
výstavba, obnova nebo rekontrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity

Výše podpory: pro realizaci opatření na vodních nádržích na základě plánu péče ZCHÚ
až 100 % (k podpoře předmětů ochrany PO a EVL max. 1 mil. Kč)
Odpovídá:  Ing. Martin Červinka* -
Téma:  Energie vody
tisk