MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
v rámci přípravy seminární práce bych Vás chtěl požádat o radu týkající se výstavby malých vodních elektráren. Především pak o samotné podmínky výstavby, tzn. kde žádat o povolení, jaká povolení musím získat, zda je nutné vyhodnocení dopadů na životní prostředí tzv. EIA apod. Stačí velmi stručně. Předem děkuji za odpověď
[ 9.10.08 - dotaz číslo: 9445 - téma: Energie vody ]

Vážený pane,
pro stavbu malých vodních elektráren (MVE) potřebujete stavební povolení, přičemž v rámci územního a stavebního řízení musíte doložit různé dokumenty. Podrobněji viz stavební zákon č. 183/2006, §93 - 96, dále §109 – 118.
Mimo jiné potřebujete i povolení k nakládání s vodami a povolení stavby MVE, které vydává vodoprávní úřad (obvykle obecní úřad obcí s rozšířenou působností) – viz tzv. zákon o vodách č. 254/2001.
Povinnost EIA upravuje zákon č. 100/2001, kde se v přílohách vyjmenovávají případy kdy je EIA povinná a kdy je potřeba nejprve provést zjišťovací řízení, zda EIA bude nebo nebude nutná.

Stavební úřad si vyžádá i stanoviska dalších správních orgánů, podle místní situace.
Níže je uveden stručný postup při stavbě MVE.

Karel Srdečný, EkoWATT
www.ekowatt.cz


OBECNÝ POSTUP PŘI REALIZACI MVE:
PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
V rámci předprojektové přípravy musí zájemce posoudit možnosti realizace MVE a připravit podklady nutné pro získání povolení k jejímu zřízení. V této etapě zájemce je zapotřebí:
• Zjistit vhodnou volnou lokalitu, zda nejsou na lokalitě jiné zájmy s vyšší prioritou (OÚ, útvar ŽP), vyřešit otázku koupě či dlouhodobého pronájmu (OÚ, útvar výstavby).
• Ověřit podmínky, které bude v dané lokalitě na základě zvláštních předpisů nutné splnit při realizaci (omezení vyplývající z předpisů týkajících se ochrany půdního fondu, ochrany lesa, ochrany životního prostředí, některá omezení vyplývající z vodního a stavebního zákona a pod.).
• Zaevidovat se jako zájemce o stavbu MVE na odboru životního prostředí příslušného okresního úřadu.
• Opatřit mapovou dokumentaci, snímky z pozemkové mapy (Katastrální úřad).
• Ověřit hydrologické podmínky lokality.
• Opatřit si technicko-ekonomickou studii energetického využití lokality s návrhem technologického zařízení, s odhadem celkových investic a návratnosti stavby (projektant, energetický auditor, poradenské středisko EKIS ČEA).
• Současně s vodoprávním řízením probíhá i územní řízení, je zapotřebí získat stanovisko z hlediska územního plánu a požádat o zahájení územního a vodoprávního řízení.
• Získat povolení k nakládání s vodami u vodohospodářského orgánu (Správce toku - Povodí). V průběhu vodoprávního řízení jsou zájemci sděleny podmínky, které je nutno při výstavbě vodního díla splnit a zájemci je uděleno povolení k vybudování vodního díla s platností na dva roky.
ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Konečným cílem této etapy je získání stavebního povolení na příslušném stavebním úřadu. Zájemce o výstavbu MVE musí podniknout následující kroky:
• Dohodnout možnost připojení MVE do sítě a dohodnout podmínky výkupu vyrobené elektřiny (rozvodná energetická společnost).
• Zajistit si projektovou dokumentaci (je požadován pouze jednostupňový projekt).
• Získat stavební povolení.
REALIZACE
Před vlastní realizací podnikatelského záměru je vhodné zadat výběrové řízení pro zvolení vhodné technologie. Tato etapa je velmi důležitá zejména u vyšších investic, kromě toho je to jedna z podmínek pro případnou žádost o získání státní podpory (ČEA, nebo Státní fond životního prostředí). V této souvislosti je také nutné zajistit vypracování energetického auditu.
V této fázi může investor přistoupit k vlastní realizaci stavby:
• Objednávka technologického zařízení MVE (dodavatelská firma).
• Zadání stavebních prací na základě dohody s dodavatelem technologie.

"*go150709"
[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect