MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Informační listy

Informační listy shrnují základní poznatky k danému tématu a odpovídají na často kladené otázky. Zpracovány byly pro podporu poradenství EKIS s finančním přispěním z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Energetický audit budovy

Rok vydání: 2006
Zdroj: STÚ-E, a. s.

Energetický audit budovy je základním nástrojem pro výběr optimální sestavy energeticky úsporných opatření při současném odstranění zanedbané údržby a vad stavby a při uvažování ekonomických možností a zájmů investora.

Je základním nástrojem, který majiteli budovy (investorovi):

  1. Poskytuje informace o celkovém přehledu stávající spotřeby tepla a energie a poskytne mu variantní soubory úsporných opatření včetně odstranění vad stavebních dílů a nezbytné informace pro jeho rozhodování o dalším postupu při energeticky vědomé modernizaci budovy.
  2. Garantuje prostřednictvím zhotovitele auditu úspory energie po stanovenou dobu a podmínky pro jejich dosažení.

Energetický audit sestává z fází:

  • Sběru podkladů (dokumentace, základní parametry stavebních konstrukcí, technického zařízení budovy, informace o provozu a různých "zvláštnostech" budovy, faktury o spotřebě energie, tepla, plynu a vody, záměry investora)
  • Vytvoření základního modelu stávajícího řešení budovy, jeho "odladění" podle skutečných okrajových podmínek (klimatické údaje, faktury za teplo) a návrh alespoň dvou variant energeticky úsporných opatření
  • Zpracování energetické roční bilance, zahrnující spotřebu tepla na vytápění a přípravu teplé užitkové vody, vliv tepelných zisků vnitřních i vnějších, spotřebu energie na osvětlení a provoz spotřebičů
  • Ekonomického vyhodnocení
  • Vypracování závěrů a doporučení pro realizaci včetně definice klíčových hodnot (vždy dosažitelná úspora energie)  a jejich shrnutí do Závěrečné zprávy

Podkladem pro energetický audit musí být odborně shromážděné údaje. Důležitá je jejich správná interpretace zejména - účtů za energie a vodu, uživatelských vlivů, provozu budovy a zanedbané údržby.

Energetický audit by měla provádět skupina odborníků, kvalifikovaných ve svých oborech (stavební, vytápění, elektřina apod.).

Auditoři by měli být nezávislí na dodavatelské sféře.

Náklady na audit závisí na hloubce auditu a nutnosti doplňkových měření a rozborů. Průměrné náklady na audit tvoří řádově promile až procenta investičních nákladů, mohou však uspořit investiční náklady v řádu desítek procent.

Energetický audit je definován zákonem č. 406/2000 Sb. a 177/2006 Sb. o hospodaření energií a vyhláškou č. 213/2001 Sb. a 425/2004 Sb, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

Převzato z publikace STÚ-E a. s., 9/2008 aktualizoval EkoWATT.

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect