MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Dodatečné zateplení šikmých střech

Navrhování šikmých střech bylo dlouhou dobu u nás opomíjeno. Bylo to dáno tím, že převážná část bytové výstavby se realizovala panelovou technologií s plochými střechami. Správný návrh skladeb šikmých střech je důležitý hlavně u staveb s využitím podkroví jako obytných vytápěných místností. Závady šikmých střech se nejčastěji  projevují v oblasti vlhkostního režimu a v poruchách krytin. Při přestavbě půdního prostoru na vytápěné podkroví se vždy musí rekonstrukce střechy realizovat s cílem zajištění či zlepšení  tepelně technických vlastností. Realizaci rekonstrukce šikmé střechy nelze provádět podle jednoho univerzálního projektu, ale rekonstrukci je nutné provést na základě znalostí konkrétních výchozích podmínek, požadavků majitele objektu a na ekonomických možnostech investora.

Současná ČSN 73 0540:02 požaduje při rekonstrukci střešních plášťů splnění následujících hodnot součinitele prostupu tepla: ¨

Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla (W/m2K)
Požadovaná hodnota Doporučená hodnota
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 0,24 0,16
Střecha strmá se sklonem nad 45° lehká 0,30 0,20
těžká 0,38 0,25

Systémy dodatečných tepelných izolací šikmých střech

Dodatečné tepelné izolace šikmých střech mají, proti ostatním obvodovým konstrukcím specifické požadavky. Jde zejména o problémy spojené s difuzí vodní páry u nosných krovových konstrukcí, dále nutnost zajištění vodotěsnosti skládaných taškových krytin pomocí specielních paropropustných folií a splnění požadavků na tepelně technické vlastnosti požadovanou tloušťkou tepelně izolační vrstvy při dané výšce krokví. Problémem je i splnění požadavků na vnitřní povrchové teploty v místech krokví (hlavně ocelových). Další problémy vznikají při zajištění těsnosti parotěsných vrstev, hlavně u pronikajících konstrukcí či v návaznosti střechy na štítové stěny apod.

Dodatečné tepelné izolace šikmých střech se realizují s následujícím cílem:

 • snížit tepelné ztráty obvodovými konstrukcemi či zajistit základní požadavek na tepelně technické vlastnosti konstrukce
 • zvýšit vnitřní povrchové teploty konstrukcí a tepelnou pohodu v místnosti
 • zabránit nebezpečí kondenzace vodní páry a plísní či odstranit její negativní působení,
 • zajistit požadavky legislativy (ČSN, požadavky na energetickou náročnost budovy).

Dodatečnou tepelnou izolaci střešních  konstrukcí lze provádět z vnější i vnitřní strany konstrukce. Oba způsoby mají své výhody i nedostatky. Izolace z vnější strany konstrukce je realizačně u stávajících staveb výhodnější, neboť nenarušuje vnitřní provoz objektu, ale  úprava spočívá i v rekonstrukci krytiny. Dodatečná tepelná izolace z vnitřní strany konstrukce je konstrukčně složitější, neboť nesmí narušit trvanlivost dřevěných krovových konstrukcí a musí vycházet z jejich dimenzí.

U šikmých střech lze dodatečné tepelné izolace z vnější strany provést:

 • položením tepelně izolační vrstvy z desek pěnového polystyrenu na stávající konstrukci krovu s laťováním – systém TERMODACH,
 • položením opláštěných desek s tepelnou izolací z pěnového polyuretanu na krokve  s položením nové skládané krytiny,
 • provedením nástřiku pěnového polyuretanu na stávající krytinu (používá se převážně u šikmých střech průmyslových hal.
 • U šikmých střech lze dodatečné tepelné izolace z vnitřní strany provést:

  • vložením tepelně izolační vrstvy mezi krokve se zakrytím podhledem
  • provedením zavěšeného podhledu s tepelně izolační vrstvou

  Systém dodatečné tepelné izolace TERMODACH.


  Dodatečná tepelná izolace šikmé střechy z vnitřní strany konstrukce.


  Dodatečná tepelná izolace šikmé střechy PUR deskami.


  Převzato z publikace STÚ-E a. s.

  Rok vydání:  2006
  Zdroj:  STÚ-E, a. s.