MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Centrální a decentrální výroba elektřiny a tepla

Rok vydání: 2017
Velikost: 1.6 MB
Zdroj: EGÚ Brno, a. s.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/efekt-centralni-a-decentralni-vyroba-16-.pdf

Znalost tohoto vývoje je velmi důležitá pro pochopení současného stavu energetiky ČR a je základem pro jakékoliv úvahy o jejím budoucím rozvoji. Dále jsou stručně nastíněny možnosti rozvoje decentrálních zdrojů elektřiny a tepla, a to především pro domácnosti se zaměřením na jejich výhody, nevýhody a ekonomickou efektivnost. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na celou problematiku z teoretického i praktického úhlu pohledu.
V první části je čtenář uveden do problematiky energetické závislosti a důležitosti energetického sektoru pro moderní společnost. Dále je zde vysvětlený rozdíl mezi centrálními a decentrálními zdroji a motivy jednotlivců, domácností a subjektů k přechodu na jiný typ zdroje. Třetí kapitola se věnuje vývoji zásobování elektřinou a teplem až po současný stav sektoru elektroenergetiky a teplárenství v České republice. Další kapitoly se zaměřují už přímo na decentralizaci výroby elektřiny a tepla a její ekonomickou efektivitu. Jsou zde podrobně popsané jednotlivé zdroje, které jsou vhodné pro využití i v domácnostech, a jejich ekonomická efektivnost. Jsou popsány dopady integrace decentrální výroby na elektrizační soustavu. Publikace by měla sloužit pouze jako úvod do této obsáhlé problematiky. Výsledky studie je proto nutno vnímat v jejím kontextu a s ohledem na časovou i finanční dotaci, tedy jako indikativní a vyzývající na mnoha místech k podrobné analýze a další diskuzi.

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect