MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Metodika energetického posudku pro jednotlivé vyjmenované případy, v zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Rok vydání: 2012
Zdroj: Doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. a kol., Energo-envi, s.r.o.
Stáhněte zde:   https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/2220-energo-envi-metodika-energetickeho-posudku.pdf

Zákon č.318/2012 ze dne 19.7.2012, jenž nabývá účinnost 1.1.2013, zavádí do praxe nový nástroj k identifikaci úspor energie a k posouzení plnění předem stanovených technických, ekonomických a ekologických parametrů určených zadavatelem – Energetický posudek.
Vypracovaný dokument obsahuje metodiku postupu vyhotovení energetického posudku pro tři
v zákoně definované případy, kdy stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy
nebo energetického hospodářství musí zajistit vypracování energetického posudku.

Konkrétně se jedná o tyto tři základní typy posudků:
a) Energetický posudek hodnotící technickou, ekonomickou a ekologickou proveditelnost alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW. Tento posudek je nedílnou součástí průkazu energetické náročnosti budovy podle §7d,
b) Energetický posudek hodnotící proveditelnost zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu (zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných,
c) Energetický posudek hodnotící proveditelnost zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu (stavebního zákona č.183/2006 Sb. a vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných. U energetického hospodářství, které užívá k výrobě elektřiny plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW a u energetického hospodářství, které užívá k výrobě elektřiny spalovací motory se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect