Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Kontrola klimatizačních systémů; Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie. Metodické pokyny 2014

Kontroly klimatizačních systémů a kotlů jsou součástí akčního plánu Evropské unie ke klimatickým změnám – 20 % snížení spotřeby primární energie, 20 % snížení emisí CO2 a 20 % podílu obnovitelné energie. Součástí snižování spotřeby primární energie je EPBD
(Energy Performance of Buildings Directive), která řeší snižování spotřeby energie budov. Snižování spotřeby energie budov má dva základní směry. Prvním směrem je energetické hodnocení budov a snaha o to, aby nové a rekonstruované budovy měly co nejnižší spotřebu energie. Druhým směrem jsou právě kontroly kotlů a zdrojů tepelné energie a kontroly klimatizačních systémů, které by měly vést k hospodárnějšímu provozu těchto zařízení, významně se podílejících na spotřebě energie.
První směrnice Evropské unie zabývající se touto problematikou je směrnice č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, ve které jsou kontroly kotlů a klimatizací uvedeny. Na základě této směrnice vznikl zákon 177/2006 Sb. ze dne 29. března 2006, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a byla zavedena povinnost kontroly kotlů a klimatizačních systémů. V návaznosti na tento zákon vyšla i vyhláška 277/2007 Sb. ze dne 19. října 2007 o kontrole klimatizačních systémů a vyhláška 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů. Na novou směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov navázal zákon 318/2012 Sb. ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, také ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je aktuálním právním předpisem, ze kterého vychází kontroly kotlů a systémů spolu s vyhláškami: Vyhláška 118/2013 Sb. (9.5) o energetických specialistech, vyhláška 193/2013 Sb. (28.6) o kontrole klimatizačních systémů, vyhláška 194/2013 Sb. (28.6) o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. Tato metodika vychází především z těchto legislativních dokumentů a doplňuje a upřesňuje
postup při kontrolách.