Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

HODNOCENÍ ENERGETICKÉ A EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI TECHNOLOGIÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ APLIKOVATELNÝCH V ČESKÉ REPUBLICE

Projekt navazuje a využívá výsledky a datovou základnu získanou při řešení studie názvem „Modelování dopadů podpory energetického využití odpadů na konečné spotřebitele za podmínek zákazu skládkování“. Při jejím řešení byl využit ojedinělý přístup stochastické simulace, kde pomocí výpočtového nástroje NERUDA byly provedeny tisíce simulačních výpočtů s cílem modelovat konkurenční boj mezi koncovými zařízeními v ČR. Konkrétně byly řešeny následující body:
•Analýza nasazení technologií závodů na energetické využití odpadu (dále ZEVO) v rámci EU, kdy byla vypracována detailní databáze ZEVO v EU a některých dalších evropských státech.
•Na základě statistického vyhodnocení databáze byly definována technologické základní technologické koncepty ZEVO, pro které byly vypracovány hmotové a energetické bilance spolu se stanovením investičních a provozních nákladů.
•Vyhodnocení technologických konceptů z pohledu účinnosti celého technologického řetězce.
Rok vydání:  2014
Stáhněte zde