Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

SYSTÉMY MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti (dále jen „Směrnice“ či zkráceně „EED“) zavádí společný rámec opatření na podporu energetické účinnosti v EU s hlavním cílem napomoci do roku 2020 snížit spotřeby primárních zdrojů v EU oproti scénáři BAU o 20 %.
Tento závazek v praxi znamená, že nad rámec stávajících politik budou přijata další opatření, která napomohou snížit primární spotřebu energie (TPES) v EU-27 do roku 2020 z projektovaných cca 1 680 Mtoe na limitních 1 474 Mtoe (alias na prům. ~ 43 MWh/os.rok) a v případě konečné spotřeby energie (FEC) pak 1 078 Mtoe (alias na prům. ~ 25 MWh/os.rok).
Jako jeden z nástrojů, které ke splnění cíle úspor energie členské státy mohou využít, je zavádění systémů managementu hospodaření energií (dále jen „SEM“). Jejich formát je dnes standardizován mezinárodní normou ISO 50 001, kterou postupně budou doplňovat další navazující normy (již vydány ISO 50 002 o energetickém auditu, ISO 50 003 o požadavcích na instituce provádějící energetický audit a certifikaci systémů energetického managementu a ISO 50 004 obsahující doporučení pro implementaci, udržování a zlepšování energetického managementu). Norma ISO 50 001 byla převzata do evropské potažmo české normalizační soustavy (tj. má dnes již české znění ČSN EN ISO 50 001) a nahradila původní evropskou normu EN 16 001.
Rok vydání:  2015
Velikost:  453.7 kB
Stáhněte zde