MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2010

C.1 Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)

Energetické poradenství
MČ, obec, podnikatel, zájmové sdružení
300
100

Popis podporovaných aktivit

Poradenská a konzultační služba pro veřejnost k propagaci a zavádění inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie. Poradenství si klade za cíl zvýšení povědomí veřejnosti o možnosti úspor energie a je zaměřeno zejména do oblastí:

  • rozvoje kombinované výroby tepla, elektrické energie a chladu,
  • využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
  • opatření ke zvýšení účinnosti užití energie a snížení emisí CO2,
  • energetické náročnosti budov a jejího prokazování,
  • právních předpisů ČR a EU v oblasti energetické efektivnosti,
  • územního energetického plánování,
  • financování projektů.

Poradenství vykonávají energetičtí poradci, kteří prokáží odpovídající odbornou způsobilost (tj. vzdělání v oboru, dosavadní praxi a v optimálním případě osvědčení energetického auditora). Vybraní poradci poskytují ve výše uvedených oblastech objektivní a nezávislé informace pro veřejnost jak osobně ve středisku, tak internetově (i-EKIS) prostřednictvím webového portálu www.mpo-efekt.cz.

Poradci se sdružují v Energetických konzultačních a informačních střediscích (EKIS), která tvoří minimálně 3 poradci. Střediska zajišťují poradenství pro veřejnost v pondělí a ve středu od 13 hod. do 17 hodin. Ve středisku musí být ve stanovených hodinách přítomen vždy nejméně 1 poradce.

Dotace na výkon poradenské činnosti v síti EKIS je stanovena sazbou 600,- Kč za odkonzultovanou hodinu střediska, přičemž hodiny služby bez provedené konzultace nejsou hrazeny. Dotace pro jedno středisko může činit max. 300,- tis. Kč za rok. Dotaci nelze použít na pořízení technického vybavení středisek, k úhradě nákladů na jejich provoz a na propagaci vlastních firemních výrobků, technologií a zájmů. Dotace bude poskytnuta ve dvou splátkách pouze v rozsahu prokazatelně provedených konzultací. Při výběru poradenských středisek bude přihlíženo k rovnoměrnému pokrytí území ČR, kvalifikaci poradců, vytížení a bezproblémovému provozu střediska v předchozích letech.