MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2010

C.2 Internetové energetická poradenská centrála

Energetické poradenství
podnikatel, zájmové sdružení
500
100

Popis podporovaných aktivit

Internetová poradenská centrála rozvíjí a zdokonaluje osvědčenou službu pro veřejnost k propagaci zvýšení efektivnosti využití energie. Plní rovnocenné cíle jako EKIS, ale pracuje pouze prostřednictvím webového portálu www.mpo-efekt.cz a navíc superviduje kvalitu odpovědí jednotlivých poradců v poradně i-EKIS.

Poradenství v centrále vykonávají energetičtí poradci, kteří prokáží odpovídající odbornou způsobilost, tj. vzdělání v oboru, dosavadní praxi a bez výjimky osvědčení energetického auditora. Za praxi v oboru se považuje zpracování energetických auditů a energetických koncepcí, projektová činnost u investičních akcí ke zvyšování hospodárnosti užití energie a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.

Internetovou Energetickou poradenskou centrálu tvoří nejméně 8 energetických auditorů, kteří odborně pokryjí celé spektrum oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů (viz vypsaná témata v internetové poradně i-EKIS na webovém portálu www.mpo-efekt.cz). Vybraný poradce nesmí být v daném roce poradcem některého podpořeného EKIS.

Dotace na výkon poradenské činnosti v centrále je stanovena sazbou 600,- Kč za odkonzultovanou hodinu, přičemž může činit max. 500,- tis. Kč za rok. Dotaci nelze použít na pořízení technického vybavení, k úhradě nákladů na provoz a na propagaci vlastních firemních výrobků, technologií a zájmů. Dotace bude poskytnuta ve dvou splátkách pouze v rozsahu prokazatelně provedených internetových konzultací.

Při výběru zájemce o provozování poradenské centrály bude přihlíženo především k vysoké kvalifikaci poradců, předchozí zkušenosti s elektronickým poradenstvím, event. k bezproblémovému provozu v předchozích letech.