MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2017 - 2021

Státní program na podporu úspor energie, tedy " program EFEKT “, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Jeho realizace a financování bude zabezpečováno v souladu se schválenou dokumentací a v návaznosti na ustanovení § 13 odst. (2) písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Program EFEKT je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.

Rozpočet programu na období 2017-2021 je maximálně 750 mil. Kč. Finanční prostředky na jednotlivé roky budou uvolňovány postupně.

Novinkou je, že program EFEKT, resp. jeho dva podprogramy (investiční akce = podprogram 1, neinvestiční akce = podprogram 2) bude nově vyhlašován prostřednictvím samostatných výzev na jednotlivé aktivity.

ŽÁDOST O DOTACI SE PODÁVÁ ON-LINE ZDE

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit v textu programu. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS nebo v poradně I-EKIS . Komplikované dotazy lze konzultovat s vyhlašovatelem na elektronické adrese efekt@mpo.cz

Podrobné informace o podporovaných aktivitách, formulář žádosti o dotaci na EKIS a povinné přílohy jsou pod následující tabulkou a u jednotlivých aktivit.

Přesné znění podmínek a seznam POVINNÝCH PŘÍLOH k žádosti je v plném znění Programu EFEKT 2017-2021 (pdf, 692 kB).

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE STÁTNÍM PROGRAMU NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE (GDPR) ZDE

INFORMACE O REGISTRACI DO PORTÁLU MZE PRO ZJIŠTĚNÍ VÝŠE DOSUD VYPLACENÉ PODPORY DE-MINIMIS PRO VAŠI FIRMU ZDE


Aktuální výzvy

2B SEMINÁŘE - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2019
3/2019
KURZY, SEMINÁŘE 2019

Uzávěrka podávání žádostí: 30.11.2018

Dotace je určena na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie. Předmětem dotace je organizování kurzů a seminářů. Dotace smí být použita pouze na organizaci akce.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2018 DO 30. LISTOPADU 2018.

2C Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2019
4/2019
PUBLIKACE 2019

Uzávěrka podávání žádostí: 30.11.2018

Dotace je určena na vydání publikace, příručky, informačních materiálů, podkladů a nástrojů v oblasti úspor energie.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2018 DO 30. LISTOPADU 2018

2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2019
5/2019
ENERGETICKÝ MANAGEMENT 2019

Uzávěrka podávání žádostí: 30.11.2018

Dotace je určena na tvorbu dokumentů nutných k zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ŘÍJNA 2017 DO 30. LISTOPADU 2018

2E Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC projektu 2019
6/2019
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ PRO PROJEKTY ŘEŠENÉ METODOU EPC 2019

Uzávěrka podávání žádostí: 30.11.2018

Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ DO 30 LISTOPADU 2018.

2G Zpracování územní energetické koncepce 2019
8/2019
ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE 2019

Uzávěrka podávání žádostí: 30.11.2018

Předmětem dotace je zpracování územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ DO 30. LISTOPADU 2018


Aktivity programu

 AktivitaTyp žadateleMaximální výše podporyUzávěrka podání žádosti
tis. Kč%
PODPROGRAM 1
  1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2019 MČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, obec 20005031.10.2018
PODPROGRAM 2
  2A EKIS - Energetická konzultační a informační střediska 2019 akciová společnost, spolek, společnost s ručením omezeným, MČ, nezisková organizace, obec, školská právnická osoba, obecně prospěšná společnosti, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, sdružení právnických osob, zájmové sdružení, a pod. 30010030.09.2018
  2B SEMINÁŘE - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2019 akciová společnost, komora, spolek, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, obecně prospěšná společnosti, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, sdružení právnických osob, zájmové sdružení akce s vložným 40/den;

akce bez vložného 80/den
akce s vložným 50

akce bez vložného 90
30.11.2018
  2C Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2019 akciová společnost, komora, spolek, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, obecně prospěšná společnosti, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, sdružení právnických osob, zájmové sdružení 2007030.11.2018
  2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2019 kraj, podnikatel, města/obce a městské části nad 5 tisíc obyvatel 5007030.11.2018
  2E Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC projektu 2019 kraj, MČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, státní podnik, obec, školská právnická osoba, organizační složka státu, podnikatel, příspěvková organizace, veřejné nezisk. zdravotní ústavní zdravotnocká zařízení 2007030.11.2018
  2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2018 vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů vlastníci rodinných domů 30

vlastníci bytových domů 50

vlastníci objektů ve veřejném sektoru 100

vlastníci objektů pro podnikatelské účely 200
70Podle znění výzvy.
  2G Zpracování územní energetické koncepce 2019 kraj, statutární město, Praha kraje a Praha 800

statutární města 400
5030.11.2018

SpravujeMinisterstvo průmyslu a obchodu
WWWhttps://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/

Vzorové žádosti a přílohy 

PROGRAM EFEKT 2017-2021 v plném znění [pdf, 593.7 kB]

Příloha č. 2 - čestné prohlášení o veřejné zakázce [doc, 20 kB]
Příloha č. 3 - čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči státnímu rozpočtu
[doc, 15 kB]
příloha č. 19 - Čestné prohlášení o podpoře de minimis [doc, 28 kB]
Příloha č. 27 - popis stavu a popis návrhu realizace opatření" [doc, 416 kB]
Příloha č. 33 - Čestné prohlášeni o DPH [doc, 16 kB]
Formulář k vyúčtování INVESTIČNÍ DOTACE v programu EFEKT1 - příloha 3B k vyhl. 367/2015 [xlsx, 12 kB]
Formulář k vyúčtování INVESTIČNÍ DOTACE v programu EFEKT2 - příloha 3B k vyhl. 367/2015 [xlsx, 12 kB]
Formulář k vyúčtování NEINVESTIČNÍ DOTACE v programu EFEKT2 - příloha 3B k vyhl. 367/2015 [xlsx, 12 kB]

1A - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI o dotaci na VO 2019 [pdf, 1,8 MB]
1A - Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na VO [pdf, 1,2 MB]
1A - Metodický pokyn k energetickému posudku pro žadatele o dotaci na VO [pdf, 2,5 MB]
1A - Doporučená osvětlovací příručka pro VO v obcích [pdf, 3,6 MB]
1A - Protokol měření osvětlení v obcích [pdf, 197 kB]
1A - Příloha č. 1 - Seznam obcí, které o dotaci na VO žádají u MŽP [xls, 54 kB]
1A - VO návrh průběžné a závěrečné zprávy [docx, 28 kB]
1A - soupiska faktur pro VO [docx, 16 kB]

2A - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA EKIS 2019 [pdf, 4 MB]
2A - příloha č. 17, čestné prohlášení o poradcích [doc, 15 kB]
2A - Příloha č. 31, seznam poradců EKIS [xlsx, 15 kB]
2A - návrh závěrečné zprávy [docx, 21 kB]
2A - čestné prohlášení o mzdě [docx, 20 kB]
2A - formulář vyúčtování ekis 2018 [docx, 16 kB]
2A - avízo o vrácení finančních prostředků ekis 2018 [docx, 42 kB]

2B - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA SEMINÁŘ 2019 [pdf, 2,8 MB]
2B - Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu Kurz, seminář [docx, 22 kB]
2B - semináře, tabulka závěrečného vyúčtování [docx, 22 kB]
2B - semináře, průběžná a závěrečná zpráva [docx, 27 kB]
2B - semináře, čestné prohlášení o mzdě [docx, 20 kB]

2C - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA PUBLIKACE 2019 [pdf, 4,2 MB]
2C - Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu Publikace [docx, 18 kB]
2C - publikace, tabulka závěrečného vyúčtování [docx, 22 kB]
2C - publikace, čestné prohlášení o mzdě [docx, 20 kB]

2D - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA EN. MANAGEMENT 2019 [pdf, 4,2 MB]
2D - Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na en. management [pdf, 417 kB]
2D - Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu En. management [docx, 26 kB]
2D - management, tabulka závěrečného vyúčtování [docx, 19 kB]
2D - management, tabulka hodnocení pro energetický management [docx, 15 kB]

2E - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA POSOUZENÍ VHDONOSTI EPC PROJEKTU 2019 [pdf, 4,7 MB]
2E - Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na posouzení vhodnosti EPC projektu [pdf, 360 kB]
2E - Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu Posouzení vhodnosti EPC [docx, 16 kB]
2E - posouzení EPC, tabulka hodnocení potenciálu úspor [docx, 12 kB]
2E - posouzení EPC, tabulka závěrečného vyúčtování [docx, 19 kB]

2F - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA EN.ÚSPORNÉ PROJEKTY SE ZÁSADAMI DOBRÉ PRAXE 2018 [pdf, 3,6 MB]
2F - Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na en. úsporný projekt se zásadami dobré praxe 2018 !!! [pdf, 296 kB]

2G - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA ÚEK 2019 [pdf, 3,1 MB]
2G - Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu ÚEK [docx, 18 kB]
2G - ÚEK, tabulka závěrečného vyúčtování [docx, 22 kB]
2G - ÚEK, průběžná a závěrečná zpráva[docx, 27 kB]
2G - ÚEK, čestné prohlášení o mzdě [docx, 20 kB]


Vyhodnocení programu 

Program EFEKT 2017 je členěn na EFEKT I a EFEKT II.

EFEKT I. byl vyhlášen vzhledem ke snaze využít nevyčerpané prostředky z programu EFEKT 2016, který proto prodloužen o 1 rok s cílem tyto prostředky vyčerpat na dotační podporu pro veřejné osvětlení v obcích. V roce 2017 byla z Programu EFEKT I. čerpaná dotace ve výši 6,65 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 17 projektů v oblasti úspor energie s celkovými náklady přes 13,46 mil. Kč.

V roce 2017 byla z Programu EFEKT II. čerpaná dotace ve výši 131,16 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 315 projektů v oblasti úspor energie s celkovými náklady přes 261,75 mil. Kč.
Program EFEKT II. je rozdělen na dva podprogramy: P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti

Podprogram P1 - Skutečně čerpaná dotace ve výši 97,3 mil. Kč byla poskytnuta na 138 investičních akcí s celkovými náklady ve výši 198,4 mil. Kč.
Podprogram P2 - Skutečně čerpaná dotace ve výši 33,9 mil. Kč byla poskytnuta na 177 projektů s celkovými investičními náklady ve výši 63,4 mil. Kč.

Seznam projektů podpořených v rámci programu EFEKT 2017 je k dispozici : ZDE


vyhodnoceni_efekt_-i.-2017-a-ii.-2017_final.pdf   [pdf - 764.6 kB]

Publikace  

Efektivní vytápění úsporných domů

E-book se zabývá ekonomickým hodnocením různých způsobů vytápění a přípravy teplé vody v úsporných rodinných domech.
2017, 10.2 MB, EkoWATT

Ekodesign větracích jednotek. Otázky a odpovědi

Jak již název odpovídá, věnuje se tato publikace doplnění nařízení Evropské komise č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign větracích jednotek a to formou otázek a odpovědí. Publikace vychází ze stávající platné evropské legislativy a souvisejících studií a dokumentů. Otázky a odpovědi vznikly překladem textu vydaného v únoru 2017 sdružením společností EVIA a Eurovent.
Publikace obsahuje 4 úvodní strany, 66 stran vlastních otázek a odpovědí, 7 stran indexu, a v příloze 19 stran vlastního nařízení.
Věříme, že tato publikace bude platnou pomůckou při řešení nejasností spojených s požadavky na ekodesign větracích jednotek. Zároveň bude zásadním podkladem pro přípravu dalších národních dokumentů a výkladů.
2017, SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ

Energie z odpadů – výzva pro 21. století

Publikace představuje odpady jako významný zdroj energie. Problematika využití odpadů jako zdroje energie je zkoumána z hlediska jejich zakotvení v české i evropské legislativě v souladu s hierarchií nakládání s odpady.
2017, 16.4 MB, kolektiv aurorů z více institucí

Hodnocení dopadů měkkých nástrojů v rámci naplňování cílů energetické efektivnosti

Publikace poskytuje návod jak systematický hodnotit měkké nástroje tak, aby byl zřejmý jejich přínos pro plnění cílů v rámci směrnice o energetické účinnosti a také jejich přínos pro další nastavení nástrojů energetické efektivnosti. Obecné postupy hodnocení jsou podrobně testovány na dvou vybraných nástrojích realizovaných v České republice – energetickém poradenství EKIS a vzdělávacích seminářích v oblasti energetické efektivnosti.
2017, 1.3 MB, ČVUT FEL

Klimatologická data 07/2016 až 06/2017

Publikace "Klimatgologická data" poslouží energetickým specialistům – auditorům, poradenským střediskům EKIS, energetickým konzultantům a expertům, vlastníkům budov, státní a místní správě, projektantům a podnikatelům. Publikace navazuje na předchozí řadu publikací, sumarizuje je a rozšiřuje je o nová data, a to jak v oblasti průměrných denních teplot, tak i v oblasti globálního slunečního záření.
2017, Asociace energetických specialistů, z.s.

Návod možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu

Návod postupu při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build pro zadavatele postupující podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to se zaměřením na zvýšení energetické účinnosti staveb.

2017, 2.6 MB, Asociace po skytovatelů energe tických sl užeb

Zhodnocení instalací nuceného větrání v rodinných a bytových domech

Studie se zabývá zhodnocením stávajících realizací systémů nuceného větrání s rekuperací tepla v rodinných a bytových domech v České Republice.
2017, Ekowatt, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Energetická náročnost gastroprovozů a možnosti úspor energií

Cílem tohoto projektu je zmapovat energetickou náročnost gastroprovozů v rámci větších administrativních, případně školních budov a vyhodnotit možnosti úspor energií.

Na celkové spotřebě energie se mohou významně podílet i gastroprovozy (kuchyně a jídelny, kuchyňské spotřebiče a jejich zajištění parametrů vnitřního prostředí). Přesnější údaje o energetické náročnosti gastroprovozů v současné době však v České Republice neexistují. Jejich energetickou náročnost nelze tedy ani přibližně odhadnout, natož pak stanovit možnosti energetických úspor.
2016, Ekowatt, z.s.

Aktualizace vstupů nákladového optima budov v ČR podle článku 5 směrnice EPBD II

Publikace prezentuje odborné veřejnosti, podnikatelům ve stavebnictví, developerům a pracovníkům příslušných úřadů podílejících se, nebo zodpovědných za transformaci uvedené směrnice do českých právních předpisů, výsledky přepočtu vstupů nákladově optimalizačních výpočtů. Tyto výpočty nákladového optima různých typů budov mají reprezentovat podklad užitý při nastavení výpočtových parametrů a hodnotících kritérií. Publikace by měla zároveň sloužit pro propagaci nákladově optimálního řešení budov pro odbornou veřejnost.
2016, 3.7 MB, SEVEN, STŘEDISKO PRO EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE

Energetický management pro veřejnou správu - příručka pro energetické manažery

1. Je nutné vytvářet pozici energetika v organizaci veřejné správy či samosprávy?
2. Jaké jsou požadavky na energetického manažera (Průřez typickým dnem energetického manažera)
3. Jakým způsobem provádět rozúčtování spotřeby energie?
4. Jak stanovit optimální odběrný diagram?
5. Jak provádět optimalizaci OM?
6. Jak správně připravit projekt rekonstrukce s ohledem na budoucí provozní náklady po technické stránce?
7. Jak připravit parametry zadávací dokumentace pro zohlednění provozních nákladů?
8. Pomůže v běžné praxi správců budov, investičních techniků a je nezbytnou pomůckou pro energetické manažery.
9. Elektronická podoba publikace umožnuje jednoduše pomocí odkazů přistoupit k podrobnějším informacím u jednotlivých témat.
2016, 14 MB, Porsenna, o.p.s.

Energetický management pro veřejnou správu. Příručka pro energetické manažery

Je jen málo dalších oborů, které by vyžadovaly tak multidisciplinární přístup, jako je energetický management. Není podstatné, zda za základ položíme elektroenergetiku, elektrotechniku nebo stavební obory. Tyto všechny dovednosti mohou však zůstat nevyužity, pokud za sebou energetický manažer nemá podporu vedení kraje, města, či příspěvkové organizace a jasný a silný mandát k výkonu své funkce.
2016, 14 MB, Porsenna o.p.s.

Klimatgologická data 07/2015 až 06/2016

Publikace "Klimatgologická data" poslouží energetickým specialistům – auditorům, poradenským střediskům EKIS, energetickým konzultantům a expertům, vlastníkům budov, státní a místní správě, projektantům a podnikatelům. Publikace navazuje na předchozí řadu publikací, sumarizuje je a rozšiřuje je o nová data, a to jak v oblasti průměrných denních teplot, tak i v oblasti globálního slunečního záření.
2016, Asociace energetických specialistů, z.s.

Opatření proti energetické chudobě v ČR

Hlavním cílem studie je návrh možných opatření proti energetické chudobě v ČR, a to včetně návrhu programu podpory, nebo modifikace stávajícího, tak aby přispěl k redukci energetické chudoby, která se stává stále naléhavějším tématem.
2016, 3 MB, SEVEN

Průvodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné budovy

Příručka pro zadavatele veřejných zakázek na energeticky efektivní budovy obsahuje detailní popis jednotlivých fází přípravy a realizace veřejné zakázky, různých stupňů projektové přípravy a technických kritérií, sloužících jako technické předpoklady a hodnotící kritéria. Zároveň se jedná o dokument, který bude pro svého uživatele srozumitelný, přístupný a bude poskytovat návod jak postupovat, a v jaké fázi přizvat relevantní odborníky.
2016, Česká rada pro šetrné budovy
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect