MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2017 - 2021

Státní program na podporu úspor energie, tedy " program EFEKT “, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Jeho realizace a financování bude zabezpečováno v souladu se schválenou dokumentací a v návaznosti na ustanovení § 13 odst. (2) písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Program EFEKT je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.

Rozpočet programu na období 2017-2021 je maximálně 750 mil. Kč. Finanční prostředky na jednotlivé roky budou uvolňovány postupně.

Novinkou je, že program EFEKT, resp. jeho dva podprogramy (investiční akce = podprogram 1, neinvestiční akce = podprogram 2) bude nově vyhlašován prostřednictvím samostatných výzev na jednotlivé aktivity.

ŽÁDOST O DOTACI SE PODÁVÁ ON-LINE ZDE

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit v textu programu. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS nebo v poradně I-EKIS . Komplikované dotazy lze konzultovat s vyhlašovatelem na elektronické adrese efekt@mpo.cz

Podrobné informace o podporovaných aktivitách, formulář žádosti o dotaci na EKIS a povinné přílohy jsou pod následující tabulkou a u jednotlivých aktivit.

Upozorňujeme na změnu v přijímání dokumentů včetně listinných žádostí. Prostudujte si aktualizované znění Programu EFEKT.

Přesné znění podmínek a seznam POVINNÝCH PŘÍLOH k žádosti je v plném znění Programu EFEKT 2017-2021 (pdf, 692 kB).

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE STÁTNÍM PROGRAMU NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE (GDPR) ZDE

INFORMACE O REGISTRACI DO PORTÁLU MZE PRO ZJIŠTĚNÍ VÝŠE DOSUD VYPLACENÉ PODPORY DE-MINIMIS PRO VAŠI FIRMU ZDE


Aktuální výzvy

2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2019
15/2019
Regionální energetické plánování a technická pomoc při přípravě a realizaci energeticky úsporných projektů

Uzávěrka podávání žádostí: 16.08.2019

Cílem projektu je:

 • poskytnutí koncepčních podkladů pro tvorbu energeticky úsporných strategií v menších územích celcích;
 • identifikace potenciálu energeticky úsporných projektů v těchto územních celcích v podobě zásobníku projektů obcí, malých a středních podniků a domácností;
 • konkretizace možností spolupráce při implementaci energetické koncepce v menších územních celcích a technické pomoci realizace konkrétních projektů obcí a měst do 25 tis. obyvatel, malých a středních podniků a domácností (v rodinných i bytových domech).

 • Výstupem pilotního projektu je ověření přístupu k energetickému plánování a k jeho praktické implementaci menších územních celcích. Implementace by měla zahrnovat identifikaci typických projektů a standardizaci jejich přípravy a realizace a nastavení regionální technické pomoci, která by měla na základě standardizace následně napomáhat při realizaci individuálních projektů. Do energetického plánování by měly být zahrnuty obce a města do 25 tisíc obyvatel, malé a střední podniky v daném území (včetně zemědělských) a domácností žijících v rodinných domech i v bytových domech.

  Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

  ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 15. ČERVENCE 2019 DO 16. SRPNA 2019

  2A EKIS - Energetická konzultační a informační střediska 2020
  1/2020
  Ekis 2020

  Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2019

  Předmětem dotace je podpora poskytování energetického poradenství prostřednictvím online poradny na webovém portále www.mpo-efekt.cz nebo přímo ve středisku poradny. Tyto služby jsou pro tazatele poskytovány zdarma.
  Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

  ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2019 DO 30. ZÁŘÍ 2019.

  2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2019
  10/2019
  Energetický management 2019_2

  Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2019

  Dotace je určena na tvorbu dokumentů nutných k zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
  Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

  ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 13. ÚNORA 2019 DO 30. ZÁŘÍ 2019

  2E Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC projektu 2019
  11/2019
  Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 2019_2

  Uzávěrka podávání žádostí: 30.09.2019

  Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

  ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 13. ÚNORA DO 30. ZÁŘÍ 2019.

  1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2020
  2/2020
  Veřejné osvětlení 2020

  Uzávěrka podávání žádostí: 31.10.2019

  Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel. Musí být dodrženy indikátory a parametry stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
  Veškeré další informace naleznete ve výzvě a v plném textu programu EFEKT.

  ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2019 DO 31. ŘÍJNA 2019

  2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2019
  9/2019
  Příprava energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2019

  Uzávěrka podávání žádostí: 18.10.2019

  Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.
  Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

  ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2019 DO 18. ŘÍJNA 2019


  Aktivity programu

   AktivitaTyp žadateleMaximální výše podporyUzávěrka podání žádosti
  tis. Kč%
  PODPROGRAM 1
    1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2019 MČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, obec 200050
    1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2020 MČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, obec, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části 20005031.10.2019 (Výzva 2/2020)
  PODPROGRAM 2
    2A EKIS - Energetická konzultační a informační střediska 2019 akciová společnost, spolek, společnost s ručením omezeným, MČ, nezisková organizace, obec, školská právnická osoba, obecně prospěšná společnosti, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, sdružení právnických osob, zájmové sdružení, a pod. 300100
    2A EKIS - Energetická konzultační a informační střediska 2020 akciová společnost, spolek, společnost s ručením omezeným, MČ, nezisková organizace, obec, školská právnická osoba, obecně prospěšná společnosti, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, sdružení právnických osob, zájmové sdružení, a pod. 30010030.09.2019 (Výzva 1/2020)
    2B SEMINÁŘE - Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2019 akciová společnost, komora, spolek, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, obecně prospěšná společnosti, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, sdružení právnických osob, zájmové sdružení akce s vložným 40/den;

  akce bez vložného 80/den
  akce s vložným 50

  akce bez vložného 90
    2C Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2019 akciová společnost, komora, spolek, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, obecně prospěšná společnosti, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, sdružení právnických osob, zájmové sdružení 20070
    2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2019 kraj, podnikatel, města/obce a městské části nad 5 tisíc obyvatel 5007030.09.2019 (Výzva 10/2019)
    2E Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu a na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku EPC projektu 2019 kraj, MČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, státní podnik, obec, školská právnická osoba, organizační složka státu, podnikatel, příspěvková organizace, veřejné nezisk. zdravotní ústavní zdravotnocká zařízení 2007030.09.2019 (Výzva 11/2019)
    2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2018 vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů vlastníci rodinných domů 30

  vlastníci bytových domů 50

  vlastníci objektů ve veřejném sektoru 100

  vlastníci objektů pro podnikatelské účely 200
  70
    2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2019 vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů, Oprávnění nájemci rodinných, bytových domů, objektů veřejného sektoru a podnikatelských objektů vlastníci/nájemci rodinných domů 30

  vlastníc/nájemcii bytových domů 50

  vlastníci/nájemci objektů ve veřejném sektoru 100

  vlastníci/nájemci objektů pro podnikatelské účely 200
  7018.10.2019 (Výzva 9/2019)
    2G Zpracování územní energetické koncepce 2019 kraj, statutární město, Praha kraje a Praha 800

  statutární města 400
  50
    2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2019 Podle znění výzvy 50009016.08.2019 (Výzva 15/2019)

  SpravujeMinisterstvo průmyslu a obchodu
  WWWhttps://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/

  Vzorové žádosti a přílohy 

  PROGRAM EFEKT 2017-2021 v plném znění [pdf, 575.4 kB]

  Příloha č. 2 - čestné prohlášení o veřejné zakázce [doc, 20 kB]
  Příloha č. 3 - čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči státnímu rozpočtu
  [doc, 15 kB]
  příloha č. 19 - Čestné prohlášení o podpoře de minimis [doc, 28 kB]
  Příloha č. 27 - popis stavu a popis návrhu realizace opatření" [doc, 416 kB]
  Příloha č. 33 - Čestné prohlášeni o DPH [doc, 16 kB]
  příloha 3B k vyhl. 367/2015 - Formulář k vyúčtování INVESTIČNÍ dotace v programu EFEKT1 - [xlsx, 12 kB]
  příloha 3B k vyhl. 367/2015 - Formulář k vyúčtování INVESTIČNÍ dotace v programu EFEKT2 - [xlsx, 12 kB]
  příloha 3B k vyhl. 367/2015 - Formulář k vyúčtování NEINVESTIČNÍ dotace v programu EFEKT2 - [xlsx, 12 kB]

  1A - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI o dotaci na VO 2019 [pdf, 1,8 MB]
  1A - Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na VO [pdf, 1,2 MB]
  1A - Metodický pokyn k energetickému posudku pro žadatele o dotaci na VO [pdf, 2,5 MB]
  1A - Doporučená osvětlovací příručka pro VO v obcích [pdf, 3,6 MB]
  1A - Protokol měření osvětlení v obcích [pdf, 197 kB]
  1A - Příloha č. 1 - Seznam obcí, které o dotaci na VO žádají u MŽP [xls, 54 kB]
  1A - VO návrh průběžné a závěrečné zprávy [docx, 28 kB]
  1A - soupiska faktur pro VO [docx, 16 kB]

  2A - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA EKIS 2019 [pdf, 4 MB]
  2A - příloha č. 17, čestné prohlášení o poradcích [doc, 15 kB]
  2A - Příloha č. 31, seznam poradců EKIS [xlsx, 15 kB]
  2A - návrh závěrečné zprávy [docx, 21 kB]
  2A - čestné prohlášení o mzdě [docx, 20 kB]
  2A - formulář vyúčtování ekis 2018 [docx, 16 kB]
  2A - avízo o vrácení finančních prostředků ekis 2018 [docx, 42 kB]

  2B - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA SEMINÁŘ 2019 [pdf, 2,8 MB]
  2B - Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu Kurz, seminář [docx, 22 kB]
  2B - semináře, tabulka závěrečného vyúčtování [docx, 22 kB]
  2B - semináře, průběžná a závěrečná zpráva [docx, 27 kB]
  2B - semináře, čestné prohlášení o mzdě [docx, 20 kB]

  2C - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA PUBLIKACE 2019 [pdf, 4,2 MB]
  2C - Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu Publikace [docx, 18 kB]
  2C - publikace, tabulka závěrečného vyúčtování [docx, 22 kB]
  2C - publikace, čestné prohlášení o mzdě [docx, 20 kB]

  2D - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA EN. MANAGEMENT 2019 [pdf, 4,2 MB]
  2D - Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na en. management [pdf, 417 kB]
  2D - Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu En. management [docx, 26 kB]
  2D - management, tabulka závěrečného vyúčtování [docx, 19 kB]
  2D - management, tabulka hodnocení pro energetický management [docx, 15 kB]

  2E - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA POSOUZENÍ VHDONOSTI EPC PROJEKTU 2019 [pdf, 4,7 MB]
  2E - Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na posouzení vhodnosti EPC projektu [pdf, 360 kB]
  2E - Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu Posouzení vhodnosti EPC [docx, 16 kB]
  2E - posouzení EPC, tabulka hodnocení potenciálu úspor [docx, 12 kB]
  2E - posouzení EPC, tabulka závěrečného vyúčtování [docx, 19 kB]

  2F - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA EN.ÚSPORNÉ PROJEKTY SE ZÁSADAMI DOBRÉ PRAXE 2018 [pdf, 3,6 MB]
  2F - Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na en. úsporný projekt se zásadami dobré praxe [pdf, 296 kB]

  2G - PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA ÚEK 2019 [pdf, 3,1 MB]
  2G - Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu ÚEK [docx, 18 kB]
  2G - ÚEK, tabulka závěrečného vyúčtování [docx, 22 kB]
  2G - ÚEK, průběžná a závěrečná zpráva[docx, 27 kB]
  2G - ÚEK, čestné prohlášení o mzdě [docx, 20 kB]


  Vyhodnocení programu 


  Program EFEKT 2019

  V příloze je seznam podpořených projektů na rok 2019. Je sestaven k datu 4/3/2019 a během roku se ještě může změnit. Konečné vyhodnocení roku 2019 bude zveřejněno v polovině roku 2020.
  Vyhodnocení: Program EFEKT 2019   [xlsx - 28.8 kB]

  Program EFEKT 2018

  V roce 2018 byla z Programu EFEKT čerpaná dotace ve výši 141,424 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 280 projektů v oblasti úspor energie s celkovými náklady přes 391,520 mil. Kč

  Nejvíce finančních prostředků šlo na investiční projekty (85 %). Bylo podpořeno 138 projektů celkovou finanční částkou 120,805 mil. Kč. V neinvestiční oblasti bylo podpořeno 142 projektů finanční částkou 20,619 mil. Kč.

  Investiční projekty přinesly přímou úsporu energie ve výši 19 957,93 GJ a snížení emisí v objemu 5 608,2 t CO2, což je nevyšší dosažená úspora za posledních osm let. V roce 2018 byl kladen důraz na akce s přímými úsporami (rekonstrukce veřejného osvětlení) a to díky navýšení rozpočtu na celkových 150 mil. Kč. Akce s nepřímými úsporami však zůstávají nedílnou součástí programu EFEKT.

  Seznam projektů podpořených v rámci programu EFEKT 2017 je k dispozici ZDE

  Vyhodnocení: Program EFEKT 2018   [docx - 203.8 kB]

  Program EFEKT 2017

  Program EFEKT 2017 je členěn na EFEKT I a EFEKT II.

  EFEKT I. byl vyhlášen vzhledem ke snaze využít nevyčerpané prostředky z programu EFEKT 2016, který proto prodloužen o 1 rok s cílem tyto prostředky vyčerpat na dotační podporu pro veřejné osvětlení v obcích. V roce 2017 byla z Programu EFEKT I. čerpaná dotace ve výši 6,65 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 17 projektů v oblasti úspor energie s celkovými náklady přes 13,46 mil. Kč.

  V roce 2017 byla z Programu EFEKT II. čerpaná dotace ve výši 131,16 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 315 projektů v oblasti úspor energie s celkovými náklady přes 261,75 mil. Kč.
  Program EFEKT II. je rozdělen na dva podprogramy: P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti

  Podprogram P1 - Skutečně čerpaná dotace ve výši 97,3 mil. Kč byla poskytnuta na 138 investičních akcí s celkovými náklady ve výši 198,4 mil. Kč.
  Podprogram P2 - Skutečně čerpaná dotace ve výši 33,9 mil. Kč byla poskytnuta na 177 projektů s celkovými investičními náklady ve výši 63,4 mil. Kč.

  Seznam projektů podpořených v rámci programu EFEKT 2017 je k dispozici ZDE

  Vyhodnocení: Program EFEKT 2017   [pdf - 764.6 kB]

  © MPO 2008. Kontakt na správce webu:
  Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect