MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2017 - 2021

Státní program na podporu úspor energie, tedy " program EFEKT “, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Jeho realizace a financování bude zabezpečováno v souladu se schválenou dokumentací a v návaznosti na ustanovení § 13 odst. (2) písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Program EFEKT je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.

Rozpočet programu na období 2017-2021 je maximálně 750 mil. Kč. Finanční prostředky na jednotlivé roky budou uvolňovány postupně.

Novinkou je, že program EFEKT, resp. jeho dva podprogramy (investiční akce = podprogram 1, neinvestiční akce = podprogram 2) bude nově vyhlašován prostřednictvím samostatných výzev na jednotlivé aktivity.
ŽÁDOST O DOTACI SE PODÁVÁ ON-LINE ZDE

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit v textu programu. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS nebo v poradně I-EKIS . Komplikované dotazy lze konzultovat s vyhlašovatelem na elektronické adrese efekt@mpo.cz

Podrobné informace o podporovaných aktivitách, formulář žádosti o dotaci na EKIS a povinné přílohy jsou pod následující tabulkou a u jednotlivých aktivit.

Přesné znění podmínek a seznam POVINNÝCH PŘÍLOH k žádosti je v plném znění Programu EFEKT 2017-2021 (pdf, 692 kB).

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE STÁTNÍM PROGRAMU NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE (GDPR) ZDE


Aktuální výzvy

Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2018
9/2018
PŘÍPRAVA ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ SE ZÁSADAMI DOBRÉ PRAXE 2018

Uzávěrka podávání žádostí: 20.10.2018

Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření. Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2018 DO 20. ŘÍJNA 2018¨

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE STÁTNÍM PROGRAMU NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE (GDPR) ZDE

PŘÍRUČKA K PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI O DOTACI NA ENERG. ÚSPORNÉ PROJEKTY SE ZÁSADAMI DOBRÉ PRAXE [pdf, ]
METODICKÝ POKYN PRO ŘADATELE O DOTACI NA PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE [pdf, ]


Aktivity programu

 AktivitaTyp žadateleMaximální výše podporyUzávěrka podání žádosti
tis. Kč%
PODPROGRAM 1
  1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2018 MČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, obec 20005015.12.2017
  1B Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla soc. a zdrav. zařízení, kraj, MČ, obec, školská právnická osoba, příspěvková organizace 200050VÝZVA NEBUDE V ROCE 2018 VYPSÁNA
  1C Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC soc. a zdrav. zařízení, kraj, MČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, obec, školská právnická osoba, organizační složka státu, příspěvková organizace 200050VÝZVA NEBUDE V ROCE 2018 VYPSÁNA
  1D Specifické a pilotní projekty Podle znění výzvy 500090Podle znění výzvy. VÝZVA DOSUD NEBYLA VYPSÁNA
PODPROGRAM 2
  2A Energetická konzultační a informační střediska 2018 akciová společnost, spolek, společnost s ručením omezeným, MČ, nezisková organizace, obec, školská právnická osoba, obecně prospěšná společnosti, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, sdružení právnických osob, zájmové sdružení, a pod. 30010031.10.2017
  2B Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2018 akciová společnost, komora, spolek, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, obecně prospěšná společnosti, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, sdružení právnických osob akce s vložným 40/den;

akce bez vložného 80/den
akce s vložným 50

akce bez vložného 90
15.12.2017
  2C Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2018 akciová společnost, komora, spolek, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, obecně prospěšná společnosti, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, sdružení právnických osob 2007015.12.2017
  2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2018 kraj, podnikatel, města/obce a městské části nad 10 tisíc obyvatel 5007015.12.2017
  2E Posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešených metodou EPC kraj, MČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, státní podnik, obec, školská právnická osoba, organizační složka státu, příspěvková organizace, veřejné nezisk. zdravotní ústaní zdravotnocká zařízení 20070Podle znění výzvy
  2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2018 vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů vlastníci rodinných domů 30

vlastníci bytových domů 50

vlastníci objektů ve veřejném sektoru 100

vlastníci objektů pro podnikatelské účely 200
70Podle znění výzvy.
  2G Zpracování územní energetické koncepce 2018 kraj, statutární město, Praha kraje a Praha 800

statutární města 400
5015.12.2017
  2H Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce kraj, statutární město, Praha kraje a Praha 200

statutární města 100
50VÝZVA NEBUDE V ROCE 2018 VYPSÁNA
  2I Pilotní projekty, projekty vzdělávání a studie komora, spolek, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, sdružení právnických osob, podnikající právnická osoba tuzemská, vysoká škola, 500090Podle znění výzvy

SpravujeMinisterstvo průmyslu a obchodu
WWWhttps://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/

Vzorové žádosti a přílohy 

__PROGRAM EFEKT 2017-2021 v plném znění [pdf, ]
příloha č.19 - Čestné prohlášení o podpoře de minimis [docx, ]
Příloha č.3 - čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči státnímu rozpočtu [docx, ]
gdpr [docx, 20.2 kB]
příloha č. 2 - čestné prohlášení o veřejné zakázce [doc, 15 kB]
příloha č. 33 - Čestné prohlášeni o DPH
příloha č. 17 - čestné prohlášení o poradcích [doc, 15 kB]
příloha č. 27 - popis stavu a popis návrhu realizace opatření" [doc, 414 kB]
Příloha č. 31 - seznam poradců EKIS [xlsx, 15 kB]
Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu 2B – Kurz, seminář
Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu 2C – Publikace
Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu 2D – Management
Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu 2E – Posouzení vhodnosti EPC
Příloha č. 8 harmonogram pro aktivitu 2G – ÚEK
__METODICKÝ POKYN PRO ŽADATELE O DOTACI NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ [pdf, 1262 kB]
__METODICKÝ POKYN K ENERGETICKÉMU POSUDKU PRO ŽADATELE O DOTACI NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ [pdf, 2,3 MB]
__DOPORUČENÁ OSVĚTLOVACÍ PŘÍRUČKA PRO VO V OBCÍCH [pdf, 3,6 MB]
__METODICKÝ POKYN PRO ŽADATELE O DOTACI NA EN. ÚSPORNÉ PROJEKTY SE ZÁSADAMI DOBRÉ PRAXE [pdf, 296 kB]
__METODICKÝ POKYN PRO ŽADATELE O DOTACI NA ENERGETICKÝ MANAGEMENT [pdf, 326 kB]
Příručka k podání on-line žádosti o dotaci na EKIS 2018 [pdf, 4 MB]
Příručka k podání on-line žádosti o dotaci na VO [pdf, 3,6 MB]
Příručka k podání on-line žádosti o dotaci na seminář 2018 [pdf, 2,7 MB]
Příručka k podání on-line žádosti o dotaci na publikace 2018 [pdf, 4,2 MB]
Příručka k podání on-line žádosti o dotaci na management 2018 [pdf, 3,7 MB]
Příručka k podání on-line žádosti o dotaci na posouzení EPC 2018 [pdf, 4,6 MB]
Příručka k podání on-line žádosti o dotaci na en. úsporné projekty se zásadami dobré praxe 2018 [pdf, 3,6 MB]
formulář k vyúčtování INVESTIČNÍ DOTACE v programu EFEKT1 - příloha 3B k vyhl. 367/2015 [xlsx, 12 kB]
formulář k vyúčtování INVESTIČNÍ DOTACE v programu EFEKT2 - příloha 3B k vyhl. 367/2015 [xlsx, 12 kB]
formulář k vyúčtování NEINVESTIČNÍ DOTACE v programu EFEKT2 - příloha 3B k vyhl. 367/2015 [xlsx, 12 kB]
aktivita 1A VO - návrh průběžné a závěrečné zprávy [docx, 13 kB]
aktivita 2A EKIS - návrh závěrečné zprávy [docx, 21 kB]
aktivita 2B - tabulka závěrečného vyúčtování [docx, 22 kB]
aktivita 2C - tabulka závěrečného vyúčtování [docx, 22 kB]
aktivita 2D - tabulka závěrečného vyúčtování [docx, 19 kB]
aktivita 2D - tabulka hodnocení pro energetický management [docx, 15 kB]
aktivita 2E - tabulka závěrečného vyúčtování [docx, 19 kB]
aktivita 2E - tabulka hodnocení potenciálu úspor [docx, 12 kB]
aktivita 2G - tabulka závěrečného vyúčtování [docx, 22 kB]
aktivita 2B - čestné prohlášení o mzdě [docx, 20 kB]
aktivita 2C - čestné prohlášení o mzdě [docx, 20 kB]
aktivita 2G - čestné prohlášení o mzdě [docx, 20 kB]

Vyhodnocení programu 

VYHODNOCENÍ PROGRAMU EFEKT 2017 BUDE K DISPOZICI V ČERVENCI 2018 NA TOMTO MÍSTĚ.


Seznam projektů podpořených v rámci PROGRAMU EFEKT 2018:

schvalene-zadosti-pro-rok-2018_verze2.xlsx   [xlsx - 38 kB]

Publikace  

Efektivní vytápění úsporných domů

E-book se zabývá ekonomickým hodnocením různých způsobů vytápění a přípravy teplé vody v úsporných rodinných domech.
2017, 10.2 MB, EkoWATT

Ekodesign větracích jednotek. Otázky a odpovědi

Jak již název odpovídá, věnuje se tato publikace doplnění nařízení Evropské komise č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign větracích jednotek a to formou otázek a odpovědí. Publikace vychází ze stávající platné evropské legislativy a souvisejících studií a dokumentů. Otázky a odpovědi vznikly překladem textu vydaného v únoru 2017 sdružením společností EVIA a Eurovent.
Publikace obsahuje 4 úvodní strany, 66 stran vlastních otázek a odpovědí, 7 stran indexu, a v příloze 19 stran vlastního nařízení.
Věříme, že tato publikace bude platnou pomůckou při řešení nejasností spojených s požadavky na ekodesign větracích jednotek. Zároveň bude zásadním podkladem pro přípravu dalších národních dokumentů a výkladů.
2017, SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ

Energie z odpadů – výzva pro 21. století

Publikace představuje odpady jako významný zdroj energie. Problematika využití odpadů jako zdroje energie je zkoumána z hlediska jejich zakotvení v české i evropské legislativě v souladu s hierarchií nakládání s odpady.
2017, 16.4 MB, kolektiv aurorů z více institucí

Hodnocení dopadů měkkých nástrojů v rámci naplňování cílů energetické efektivnosti

Publikace poskytuje návod jak systematický hodnotit měkké nástroje tak, aby byl zřejmý jejich přínos pro plnění cílů v rámci směrnice o energetické účinnosti a také jejich přínos pro další nastavení nástrojů energetické efektivnosti. Obecné postupy hodnocení jsou podrobně testovány na dvou vybraných nástrojích realizovaných v České republice – energetickém poradenství EKIS a vzdělávacích seminářích v oblasti energetické efektivnosti.
2017, 1.3 MB, ČVUT FEL

KLIMATOLOGICKÁ DATA 07/2016 AŽ 06/2017

Publikace "Klimatgologická data" poslouží energetickým specialistům – auditorům, poradenským střediskům EKIS, energetickým konzultantům a expertům, vlastníkům budov, státní a místní správě, projektantům a podnikatelům. Publikace navazuje na předchozí řadu publikací, sumarizuje je a rozšiřuje je o nová data, a to jak v oblasti průměrných denních teplot, tak i v oblasti globálního slunečního záření.
2017, 2.9 MB, Asociace energetických specialistů, z.s.

Návod možného postupu pro zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu

Návod postupu při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build pro zadavatele postupující podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to se zaměřením na zvýšení energetické účinnosti staveb.

2017, 2.6 MB, Asociace po skytovatelů energe tických sl užeb

Zhodnocení instalací nuceného větrání v rodinných a bytových domech

Studie se zabývá zhodnocením stávajících realizací systémů nuceného větrání s rekuperací tepla v rodinných a bytových domech v České Republice.

2017, 8.9 MB, Ekowatt, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Aktualizace vstupů nákladového optima budov v ČR podle článku 5 směrnice EPBD II

Publikace prezentuje odborné veřejnosti, podnikatelům ve stavebnictví, developerům a pracovníkům příslušných úřadů podílejících se, nebo zodpovědných za transformaci uvedené směrnice do českých právních předpisů, výsledky přepočtu vstupů nákladově optimalizačních výpočtů. Tyto výpočty nákladového optima různých typů budov mají reprezentovat podklad užitý při nastavení výpočtových parametrů a hodnotících kritérií. Publikace by měla zároveň sloužit pro propagaci nákladově optimálního řešení budov pro odbornou veřejnost.
2016, 3.7 MB, SEVEN, STŘEDISKO PRO EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE

ENERGETICKÁ NÁROČNOST GASTROPROVOZŮ A MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIÍ

Cílem tohoto projektu je zmapovat energetickou náročnost gastroprovozů v rámci větších administrativních, případně školních budov a vyhodnotit možnosti úspor energií.

Na celkové spotřebě energie se mohou významně podílet i gastroprovozy (kuchyně a jídelny, kuchyňské spotřebiče a jejich zajištění parametrů vnitřního prostředí). Přesnější údaje o energetické náročnosti gastroprovozů v současné době však v České Republice neexistují. Jejich energetickou náročnost nelze tedy ani přibližně odhadnout, natož pak stanovit možnosti energetických úspor.
2016, 2.9 MB, Ekowatt, z.s.

Energetický management pro veřejnou správu - příručka pro energetické manažery

1. Je nutné vytvářet pozici energetika v organizaci veřejné správy či samosprávy?
2. Jaké jsou požadavky na energetického manažera (Průřez typickým dnem energetického manažera)
3. Jakým způsobem provádět rozúčtování spotřeby energie?
4. Jak stanovit optimální odběrný diagram?
5. Jak provádět optimalizaci OM?
6. Jak správně připravit projekt rekonstrukce s ohledem na budoucí provozní náklady po technické stránce?
7. Jak připravit parametry zadávací dokumentace pro zohlednění provozních nákladů?
8. Pomůže v běžné praxi správců budov, investičních techniků a je nezbytnou pomůckou pro energetické manažery.
9. Elektronická podoba publikace umožnuje jednoduše pomocí odkazů přistoupit k podrobnějším informacím u jednotlivých témat.
2016, 14 MB, Porsenna, o.p.s.

Energetický management pro veřejnou správu. Příručka pro energetické manažery

Je jen málo dalších oborů, které by vyžadovaly tak multidisciplinární přístup, jako je energetický management. Není podstatné, zda za základ položíme elektroenergetiku, elektrotechniku nebo stavební obory. Tyto všechny dovednosti mohou však zůstat nevyužity, pokud za sebou energetický manažer nemá podporu vedení kraje, města, či příspěvkové organizace a jasný a silný mandát k výkonu své funkce.
2016, 14 MB, Porsenna o.p.s.

KLIMATOLOGICKÁ DATA 07/2015 AŽ 06/2016

Publikace "Klimatgologická data" poslouží energetickým specialistům – auditorům, poradenským střediskům EKIS, energetickým konzultantům a expertům, vlastníkům budov, státní a místní správě, projektantům a podnikatelům. Publikace navazuje na předchozí řadu publikací, sumarizuje je a rozšiřuje je o nová data, a to jak v oblasti průměrných denních teplot, tak i v oblasti globálního slunečního záření.
2016, 3.2 MB, Asociace energetických specialistů, z.s.

Opatření proti energetické chudobě v ČR

Hlavním cílem studie je návrh možných opatření proti energetické chudobě v ČR, a to včetně návrhu programu podpory, nebo modifikace stávajícího, tak aby přispěl k redukci energetické chudoby, která se stává stále naléhavějším tématem.
2016, 3 MB, SEVEN

PRŮVODCE ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ŠETRNÉ BUDOVY

Příručka pro zadavatele veřejných zakázek na energeticky efektivní budovy obsahuje detailní popis jednotlivých fází přípravy a realizace veřejné zakázky, různých stupňů projektové přípravy a technických kritérií, sloužících jako technické předpoklady a hodnotící kritéria. Zároveň se jedná o dokument, který bude pro svého uživatele srozumitelný, přístupný a bude poskytovat návod jak postupovat, a v jaké fázi přizvat relevantní odborníky.
2016, 882.8 kB, Česká rada pro šetrné budovy
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect