MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

EFEKT 2017 - 2021

2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2018

PODPROGRAM 2
vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů
vlastníci rodinných domů 30

vlastníci bytových domů 50

vlastníci objektů ve veřejném sektoru 100

vlastníci objektů pro podnikatelské účely 200
70
2F - příručka ovládání on-line formuláře RISPF - příprava projektů dobré praxe   [pdf - 3.5 MB]
Seznam veškerých povinných příloh je uveden v textu programu EFEKT 2017-2021

Popis podporovaných aktivit

(1) Předmětem dotace je podpora komplexní přípravy kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření bez využití investičních dotačních prostředků v podobě studie proveditelnosti nebo energetického posouzení.
(2) Pro realizaci opatření, která vedou k úsporám energie, je podstatné povědomí o možnostech a způsobech, jaká opatření lze realizovat. Vlastník objektu, kde je možné dosáhnout úspory energie, by měl mít možnost porovnat, jaké varianty řešení jsou možné, jaký objem investičních prostředků bude potřebovat na realizaci jednotlivých opatření a zejména, co mu řešení přinese v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie. Podle svých možností a celkové efektivity řešení se rozhodne, jakou variantu zvolí a bude skutečně realizovat.
(3) Tato aktivita je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie a národních programů.
(4) Energeticky úsporné projekty a jejich řešení, použité materiály a provedení stavebních a montážních prací musí odpovídat platným předpisům ČR a platným ČSN, přičemž kvalita návrhu řešení a realizace opatření je hlavním rysem energeticky úsporného projektu.
(5) Při přípravě realizace energeticky úsporných opatření je vhodné postupovat v následujících krocích:
a) zhodnocení aktuálního stavu příslušného objektu;
b) návrh technicky realizovatelných opatření, včetně odhadu potřebných investic a odhadu výnosů vůči stávajícím provozním nákladům souvisejícím se spotřebou energie;
c) návrh optimální a proveditelné kombinace opatření, který se vyznačuje vynaložením přijatelné výše investic při max. dosažitelném objemu úspor energie a tím i max. snížení provozních nákladů souvisejícím se spotřebou energie;
d) návrh způsobu realizace, včetně nalezení vhodných finančních zdrojů, a volba modelu financování vybrané kombinace energeticky úsporných opatření.
(6) Studie musí být vytvořena v roce poskytnutí dotace.
(7) Navržená a vybraná varianta úsporných opatření musí být realizována do tří let od data poskytnutí dotace na vypracování studie.