MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

ÚSPORY ENERGIE S ROZUMEM

6 kroků k úspornému projektu dobré praxe

1.
Kontakt s garantem
2.
Zpracování ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ od garanta
Dokument zpracovaný specializovaným expertem pro úspory energie v podobě studie proveditelnosti, ve kterém bude posouzen stav příslušného objektu a navržena kombinace komplexních energeticky úsporných opatření se specifikací investiční náročnosti a potenciálu úspor energie jednotlivých opatření v souladu s platnou legislativou a stanovenými podmínkami v rámci programu.
3.
Žádost o podporu přípravy projektu z programu EFEKT
Na podporu přípravy energeticky úsporného projektu se zásadami dobré praxe lze využít aktivity ze Státního programu na podporu úspor energie (program EFEKT) s názvem „Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe“.
Jde o neinvestiční podporu na zpracování potřebného dokumentu v podobě energetického posouzení pro kvalitní přípravu kvalitního energeticky úsporného projektu.
4.
Výběr opatření k realizaci
Při přípravě kvalitní realizace energeticky úsporných opatření je vhodné postupovat v následujících krocích:
a)
Zhodnocení aktuálního stavu příslušného objektu.
b)
Návrh technicky realizovatelných opatření, včetně specifikace investiční náročnosti jednotlivých opatření a potenciálu úspor energie jednotlivých opatření ve vztahu k přínosům vůči stávajícím provozním nákladům souvisejícím se spotřebou energie.
c)
Návrh optimální, proveditelné a kvalitní kombinace opatření, která se vyznačuje vynaložením přijatelné výše investic při maximálně dosažitelném objemu úspor energie a tím i maximálním snížením provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie.
d)
Návrh způsobu realizace, včetně nalezení vhodných finančních zdrojů, a volba modelu financování vybrané kombinace energeticky úsporných opatření.
5.
Evidence daného projektu
Obvykle provádí garant, ale evidenci může provést i vlastník objektu.
Po zpracování energetického posouzení a po výběru opatření k realizaci bude provedena evidence daného projektu v evidenčním systému programu.
V rámci evidence energeticky úsporného objektu budou do evidenčního systému programu zapsány potřebné identifikační údaje o objektu a jeho vlastníkovi, informace o opatřeních navržených k realizaci a informace o spotřebě energie a předpokládaných úsporách energie. Struktura informací pro evidenci projektu bude uvedena v evidenčním systému programu.
Subjekt, který bude mít zájem se do evidence projektů zapojit (obvykle prostřednictvím „garanta“ v podobě poskytovatele energetických služeb), doručí po vyplnění všech požadovaných informací v evidenčním systému programu vyhlašovateli programu žádost o udělení certifikátu kvality.
6.
Podání žádosti o CERTIFIKÁT KVALITY
Žádost o udělení certifikátu kvality bude možné doručit prostřednictvím evidenčního systému programu. Vyhlašovatel programu zajistí vyhodnocení žádostí. Pokud je žádost o přidělení certifikátu kvality posouzena kladně, obdrží žadatel certifikát kvality v papírové a zároveň v elektronické podobě. Žadatel kromě certifikátu kvality má také právo na užívání příslušné značky kvality. Certifikát kvality a značka kvality by měly být užívány v případech, kdy je příslušný projekt prezentován jako uvědomělý a prakticky zapojený do zvyšování energetické účinnosti. Následně bude příslušný energeticky úsporný projekt uveden v přehledu projektů, které obdržely certifikát kvality na těchto webových stránkách v Příkladech projektů dobré praxe.
V rámci posuzování projektu dobré praxe budou posuzována tato kritéria:
-komplexnost navržených opatření a formy připravované realizace projektu
-efektivita zhodnocení investovaných prostředků
-dlouhodobé a udržitelné přínosy v podobě snížení budoucích provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie, minimálně po dobu životnosti, která je v případě realizací technologických opatření obvykle minimálně 15 let (u stavebních opatření déle)