MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Proti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

1.zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
2.zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
3.odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
4.ochrana a péče o přírodu a krajinu,
5.energetické úspory.

Vzhledem k zaměření tohoto portálu upozorňujeme prioritní osu 5-energetické úspory se dvěma cíli:

5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
5.2 - Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Maximální celková dotace z prostředků OPŽP na schválené projekty v rámci prvních 16 výzev bude činit více než dvanáct miliard korun. Alokace finančních prostředků pro projekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní je stanovena na 1,3 miliardy korun, pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech na 5,5 miliard korun, pro oblast odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik na 2,4 miliardy korun a konečně pro projekty z oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu byla alokace finančních prostředků na podporu vybraných projektů stanovena na 2,9 miliard korun. Výzvy jsou určeny na individuální projekty, u nichž celkové náklady projektu nesmějí přesáhnout 50 milionů eur, včetně daně z přidané hodnoty.