MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

EFEKT 2017 - 2021

2A EKIS - Energetická konzultační a informační střediska 2021

PODPROGRAM 2
akciová společnost, spolek, společnost s ručením omezeným, MČ, nezisková organizace, školská právnická osoba, obec, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, zájmové sdružení, zájmové sdružení právnických osob, a pod.
500
100

Popis podporovaných aktivit

Poradenská a konzultační služba pro veřejnost k propagaci a zavádění inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího využití OZE. Poradenství si klade za cíl zvýšení povědomí veřejnosti o možnosti úspor energie a je zaměřeno zejména do rozmanitých oblastí energetiky.

Poradenství vykonávají energetičtí poradci, kteří prokáží odbornou způsobilost (tj. vzdělání v oboru, dosavadní praxi v oboru, v optimálním případě osvědčení energetického specialisty). Vybraní poradci bezplatně poskytují objektivní a nezávislé informace pro veřejnost osobně ve středisku, internetově (i-EKIS) prostřednictvím webového portálu www.mpo-efekt.cz a nebo jinak dle Podmínek čerpání dotace.

Poradci se sdružují v Energetických konzultačních a informačních střediscích (EKIS), která tvoří 3-6 poradců. Střediska zajišťují poradenství pro veřejnost v pondělí a ve středu od 13 hod. do 17 hodin. Ve středisku musí být ve stanovených hodinách přítomen vždy nejméně 1 poradce.

ŽÁDOST O DOTACI SE PODÁVÁ ELEKTRONICKY. K dispozici je příručka s podrobným návodem.

Dotace na výkon poradenské činnosti v síti EKIS je stanovena sazbou 600,- Kč za odkonzultovanou hodinu, přičemž hodiny bez provedené konzultace nejsou hrazeny. Dotace pro jedno středisko může činit max. 500,- tis. Kč za rok. Dotace bude poskytnuta ve dvou splátkách pouze v rozsahu prokazatelně provedených konzultací. Při výběru poradenských středisek bude přihlíženo k rovnoměrnému pokrytí území ČR, ke kvalifikaci poradců (dle § 10 zák. č. 406/2000 Sb.), k vytížení a bezproblémovému provozu střediska v předchozích letech.

V rámci dotace na EKIS je možné čerpat příspěvek na propagaci energetických úspor a sítě EKIS ve výši max. 50.000,- Kč.

Dále je možné čerpat příspěvek ve výši 5.000,- Kč na zpracování každé kvalitní studie proveditelnosti resp. energetického posouzení projektu na schválenou žádost o dotaci v aktivitě F2 - Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe.

Ostatní informace a výběrová kritéria jsou uvedena v plném textu programu.