MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

EFEKT 2017 - 2021

2C Nástroje a podklady pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2021

30.11.2020 (Výzva 5/2021)
PODPROGRAM 2
akciová společnost, spolek, komora, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, zájmové sdružení právnických osob
300
70

Aktuální výzvy

č. výzvy:  5/2021

2C - Nástroje a podklady pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 30.11.2020
Dotace je určena na realizaci různých nástrojů a podkladů (produktů) v oblasti úspor energie, např. publikací, příruček, informačních materiálů, aplikací a pod.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. ZÁŘÍ 2020 DO 30. LISTOPADU 2020

Popis podporovaných aktivit

(1) Dotace je určena na realizaci různých nástrojů a podkladů v oblasti úspor energie (tzv. produkt), např. také v podobě publikací, příruček, informačních materiálů, aplikací a pod. Název produktu musí být totožný s názvem projektu.
(2) Dotace není určena na vydávání periodik (noviny a časopisy).
...
(6) Pokud je podpořený produkt dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, příjemce dotace postupuje vyhlašovateli veškerá autorská práva související s užitím a šířením produktu, a to po celou dobu ochrany autorského práva bez teritoriálního omezení, v rozsahu podle potřeb vyhlašovatele.
(7) Produkty musí být uzpůsobeny pro integraci do jednotné informační platformy programu EFEKT (www.mpo-efekt.cz). Celý produkt musí být dodán také na datovém nosiči (v elektronicky dostupné podobě) a to bezpodmínečně v jednom souboru ve formátu WORD nebo PDF. Spolu s produktem musí být na datovém nosiči dodán stručný abstrakt produktu (pouze ve formátu WORD). U výpočetního programu bude dodána pouze anotace na datovém nosiči. V případě tvorby SW nebo aplikace žadatel o dotaci dodá scany nejdůležitějších obrazovek.
(8) Produkty musí být zaměřeny především na následující témata, která jsou zároveň základními výběrovými kritérii:
a) Nové formy informovanosti a vzdělávání v oblasti úspor energie a zvyšování energetické účinnosti.
b) Nové možnosti zavádění ekonomických, organizačních a finančních nástrojů a dalších efektivních modelů v oblasti energetické účinnosti.
c) Podpora a standardizace zavádění energetického managementu a poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a dalších nových modelů energetických služeb.
d) Možnosti zvyšování potenciálu zdrojů financování se zaměřením na dotace, využívání inovativních finančních nástrojů a nalézání dalších možností financování.
e) Informování a návrhy na adaptaci a implementaci evropských technických norem a předpisů do národní praxe v oblasti zvyšování účinnosti užití energie (energetická účinnost, energetická náročnost budov, kombinovaná výroba elektřiny a tepla) a v oblasti využití OZE a DZE.
(9) Při hodnocení žádosti se bude přihlížet k formě a rozsahu spolufinancování.