MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

EFEKT 2017 - 2021

2C Nástroje a podklady pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2021

PODPROGRAM 2
akciová společnost, spolek, komora, společnost s ručením omezeným, školská právnická osoba, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnosti, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, příspěvková organizace, zájmové sdružení právnických osob
300
70

Popis podporovaných aktivit

(1) Dotace je určena na realizaci různých nástrojů a podkladů v oblasti úspor energie (tzv. produkt), např. také v podobě publikací, příruček, informačních materiálů, aplikací a pod. Název produktu musí být totožný s názvem projektu.
(2) Dotace není určena na vydávání periodik (noviny a časopisy).
...
(6) Pokud je podpořený produkt dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, příjemce dotace postupuje vyhlašovateli veškerá autorská práva související s užitím a šířením produktu, a to po celou dobu ochrany autorského práva bez teritoriálního omezení, v rozsahu podle potřeb vyhlašovatele.
(7) Produkty musí být uzpůsobeny pro integraci do jednotné informační platformy programu EFEKT (www.mpo-efekt.cz). Celý produkt musí být dodán také na datovém nosiči (v elektronicky dostupné podobě) a to bezpodmínečně v jednom souboru ve formátu WORD nebo PDF. Spolu s produktem musí být na datovém nosiči dodán stručný abstrakt produktu (pouze ve formátu WORD). U výpočetního programu bude dodána pouze anotace na datovém nosiči. V případě tvorby SW nebo aplikace žadatel o dotaci dodá scany nejdůležitějších obrazovek.
(8) Produkty musí být zaměřeny především na následující témata, která jsou zároveň základními výběrovými kritérii:
a) Nové formy informovanosti a vzdělávání v oblasti úspor energie a zvyšování energetické účinnosti.
b) Nové možnosti zavádění ekonomických, organizačních a finančních nástrojů a dalších efektivních modelů v oblasti energetické účinnosti.
c) Podpora a standardizace zavádění energetického managementu a poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a dalších nových modelů energetických služeb.
d) Možnosti zvyšování potenciálu zdrojů financování se zaměřením na dotace, využívání inovativních finančních nástrojů a nalézání dalších možností financování.
e) Informování a návrhy na adaptaci a implementaci evropských technických norem a předpisů do národní praxe v oblasti zvyšování účinnosti užití energie (energetická účinnost, energetická náročnost budov, kombinovaná výroba elektřiny a tepla) a v oblasti využití OZE a DZE.
(9) Při hodnocení žádosti se bude přihlížet k formě a rozsahu spolufinancování.