Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

PROGRAM EFEKT II

2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2021

PODPROGRAM 2
Vlastníci bytových domů, Vlastníci objektů pro podnikatelské účely, Vlastníci objektů ve veřejném sektoru, Vlastníci rodinných domů, Oprávnění nájemci rodinných, bytových domů, objektů veřejného sektoru a podnikatelských objektů
vlastníci/nájemci rodinných domů 30

vlastníc/nájemcii bytových domů 50

vlastníci/nájemci objektů ve veřejném sektoru 100

vlastníci/nájemci objektů pro podnikatelské účely 200
70

Popis podporovaných aktivit

Zpracovaný dokument v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení musí obsahovat pro příslušný objekt předem stanovené informace. Dotace je poskytována ex post, tj. po vypracování příslušného dokumentu od specializované firmy. Požadovaný dokument musí být zaplacen v roce poskytnutí dotace a cílem je návrh energeticky úsporného řešení, které je následně realizovatelné v nadstandardní kvalitě.

Pro potřeby zpracování studie proveditelnosti byl vyhotoven „Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT a zpracovatele těchto studií“, který je k dispozici na stránkách programu EFEKT (www.mpo-efekt.cz).

Při přípravě realizace energeticky úsporných opatření je vhodné postupovat v následujících krocích, které se projeví ve zpracovaném dokumentu, kterým je studie proveditelnosti / energetické posouzení:
a) zhodnocení aktuálního stavu příslušného objektu;
b) komplexní posouzení objektu, tj. návrh technicky realizovatelných opatření (i nízkonákladových), včetně odhadu potřebných investic a odhadu výnosů vůči stávajícím provozním nákladům souvisejícím se spotřebou energie;
c) návrh optimální a proveditelné kombinace opatření, který se vyznačuje vynaložením přijatelné výše investic při maximálně dosažitelném objemu úspor energie a tím i maximálním snížení provozních nákladů souvisejícím se spotřebou energie;
d) návrh způsobu realizace, včetně nalezení vhodných finančních zdrojů, a volba modelu financování vybrané kombinace energeticky úsporných opatření;
e) předběžný harmonogram prací.
f) vyjádření investora, v jaké kombinaci je ochoten a schopen energeticky úsporná opatření realizovat (může být jako samostatná příloha ke studii);

V případě nekvalitně zpracovaného dokumentu příjemce dotaci neobdrží. Z pohledu kvality zpracovaného dokumentu a tedy i připravovaného projektu budou posuzovány následující parametry:
komplexnost navržených opatření a formy připravované realizace projektu,
efektivita zhodnocení investovaných prostředků,
• dlouhodobé a udržitelné přínosy v podobě snížení budoucích provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie, minimálně po dobu životnosti, která je v případě realizací technologických opatření obvykle minimálně 15 let (a u stavebních opatření typu zateplení déle),
snížení negativních vlivů na životní prostředí,
kvalita posouzení jednotlivých opatření, komentáře, zdůvodnění,
(nepřipouští se povrchnost, ale není potřebná ani přílišná podrobnost zpracování, která se vyžaduje u energetických posudků a auditů),
srozumitelnost pro investora,
motivace studie k investici.