MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU EFEKT III

Právě byl vyhlášen nový program EFEKT III na období 2022-2027.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

PROGRAM EFEKT II

2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2021

16.10.2021 (Výzva 9/2021)
PODPROGRAM 2
vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů, Oprávnění nájemci rodinných, bytových domů, objektů veřejného sektoru a podnikatelských objektů
vlastníci/nájemci rodinných domů 30

vlastníc/nájemcii bytových domů 50

vlastníci/nájemci objektů ve veřejném sektoru 100

vlastníci/nájemci objektů pro podnikatelské účely 200
70

Aktuální výzvy

č. výzvy:  9/2021

2F - Příprava realizace energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2021

Uzávěrka podávání žádostí: 16.10.2021
Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.
Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT.

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ ELEKTRONICKY OD 1. LEDNA 2021 DO 16. ŘÍJNA 2021

Popis podporovaných aktivit

Zpracovaný dokument v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení musí obsahovat pro příslušný objekt předem stanovené informace. Dotace je poskytována ex post, tj. po vypracování příslušného dokumentu od specializované firmy. Požadovaný dokument musí být zaplacen v roce poskytnutí dotace a cílem je návrh energeticky úsporného řešení, které je následně realizovatelné v nadstandardní kvalitě.

Pro potřeby zpracování studie proveditelnosti byl vyhotoven „Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT a zpracovatele těchto studií“, který je k dispozici na stránkách programu EFEKT (www.mpo-efekt.cz).

Při přípravě realizace energeticky úsporných opatření je vhodné postupovat v následujících krocích, které se projeví ve zpracovaném dokumentu, kterým je studie proveditelnosti / energetické posouzení:
a) zhodnocení aktuálního stavu příslušného objektu;
b) komplexní posouzení objektu, tj. návrh technicky realizovatelných opatření (i nízkonákladových), včetně odhadu potřebných investic a odhadu výnosů vůči stávajícím provozním nákladům souvisejícím se spotřebou energie;
c) návrh optimální a proveditelné kombinace opatření, který se vyznačuje vynaložením přijatelné výše investic při maximálně dosažitelném objemu úspor energie a tím i maximálním snížení provozních nákladů souvisejícím se spotřebou energie;
d) návrh způsobu realizace, včetně nalezení vhodných finančních zdrojů, a volba modelu financování vybrané kombinace energeticky úsporných opatření;
e) předběžný harmonogram prací.
f) vyjádření investora, v jaké kombinaci je ochoten a schopen energeticky úsporná opatření realizovat (může být jako samostatná příloha ke studii);

V případě nekvalitně zpracovaného dokumentu příjemce dotaci neobdrží. Z pohledu kvality zpracovaného dokumentu a tedy i připravovaného projektu budou posuzovány následující parametry:
komplexnost navržených opatření a formy připravované realizace projektu,
efektivita zhodnocení investovaných prostředků,
• dlouhodobé a udržitelné přínosy v podobě snížení budoucích provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie, minimálně po dobu životnosti, která je v případě realizací technologických opatření obvykle minimálně 15 let (a u stavebních opatření typu zateplení déle),
snížení negativních vlivů na životní prostředí,
kvalita posouzení jednotlivých opatření, komentáře, zdůvodnění,
(nepřipouští se povrchnost, ale není potřebná ani přílišná podrobnost zpracování, která se vyžaduje u energetických posudků a auditů),
srozumitelnost pro investora,
motivace studie k investici.