MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

19.12.18 / dotaz č. 102122
Dobrý den,
existuje nějaké legislativní omezení pro vedení horkovodu (130/70°C) v objektu? Plánujeme vedení horkovodu DN 80 k objektu v podzemním předizolovaném potrubí, nadzemní vedení do objektu, průchod horkovodu objektem v délce 25 m a opět nadzemní venkovní vedení ukončené napojením na podzemní předizolované potrubí.
Děkuji předem za konzultaci.
Dobrý den,
primární rozvod teplonosného média by měl být vždy veden prostorem mimo budovy tak, aby VS napojená na primární rozvod byla umístěna u vnější obvodové stěny napojovaného objektu. Ve zvláštních případech, kdy to ze závažných důvodů není možné, lze vést potrubí vnitřními prostorami budov. Při tom je však nutné provést takové stavební úpravy, které umožní bezpečný provoz horkovodního potrubí, při zajištění bezpečnosti vnitřních prostor, kterými potrubí prochází. Jedná se zejména o ochranu majetku majitele potrubí a také o ochranu zdraví osob pohybujících se v prostoru vedení přípojky. Obecně pro uložení vedení horkovodu platí ochranné pásmo, které je definované v zákoně č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů. Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu, nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m a dále stanovuje podmínky, za kterých je možné vstoupit do ochranného pásma nebo vést s ostatními sítěmi v souběhu. Zda bude možné ve vašem případě vedení horkovodu objektem by měl posoudit projektant přípojky, který vezme v úvahu výše uvedené, a také možné uspořádání sítí ve vašem domě, jejich křížení odstupy.
Nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost teplovodu při souběhu se silovým kabelem, kabelovodem, stokovou sítí a kolektorem je 0,3 m. Nejmenší dovolená svislá vzdálenost při souběhu s plynovodním potrubím do 0,4 MPa a stokovými sítěmi je 0,1 m. Pokud je tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou, je třeba plynovod ještě opatřit chráničkou přesahují­cí druhé vedení na každé straně o 1 000 mm. V ochranném pásmu teplovodu je možné budovat ostatní inženýrské sítě, ale pouze za dodržení podmínek uvedených v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Pro teplovody v zastavěném území a pod komunikacemi platí hodnoty podrobně popsané v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
S pozdravem Jan Truxa

S pozdravem Jan Truxa
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk