MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

3.2.19 / dotaz č. 103178
Dobrý den,
máme rozestavěnou dřevostavbu a dozvěděli jsme se, že se v říjnu 2018 změnili požadavky NZÚ na získání dotace. A to tak, že jim z požadavků vypadla podmínka, že nesmí být jako primární zdroj tepla použita elektřina.
Co jsem pročítal podmínky tak nesplňujeme "měrnou neobnovitelnou primární energii" o 7kwh.m2/rok
Přijde mi tedy, že stačí málo k tomu, abychom z tohoto programu něco dostali.
Nestačilo by tedy jenom pouze zvýšit izolaci na severní a východní straně ze 100mm na 160mm?

Mohl byste se na to prosím Vás podívat a říct zda na tyto dotace dosáhne

1) rekuperační jednotka je navržena Atrea DUPLEX 380 ECV.5 RD5
2) PENB byl vypracován dle platné normy v roce 2017
3) fotovoltaiku máme navrženou tři panely na ohřev vody v bojleru. Možná ale budeme dávat více panelů a distribuci el. energie do celého domu pokud se za rok provozu vypočítá, že se to výrazně vyplatí.

Pozn.:
a) fotovoltaika se nám tedy asi moc nevyplatí, pokud tedy nedosáhneme i na dotace pro instalaci FV panelů
b) Neprovzdušnost jsme testovali před vylitím podlah bez hotových prostupů a vyšla 0,6. Vytápění odporovými dráty je již nainstalované.
Vím, že by se měla dělat po hotových prostupech.
Když bude potřeba, tak ji nechám udělat ještě jednou.

Pokud by se to dalo udělat tak, že se tam rekuperace dodělala zpětně tak bychom do toho šli.
Nebo máte jiný návrh?

Děkuji
Dobrý den,
na základě podkladů, které jste mi zaslali, se domnívám, že na dotaci v kategorii B.0 nedosáhnete bez toho, aniž byste musel dělat úpravy v projektu. - Není totiž splněna podmínka hodnoty primární energie:
... Primární energie je značně ovlivněna skutečností, že Váš zpracovatel PENB zvolil podíl na vytápění krbovými kamny 40 % při jejich účinnosti 86 % ... to je v rozporu s podmínkami NZU - viz metodický pokyn, který je možno stáhnout na stránkách programu. Skutečnost, že je PENB zpracován dle platné normy, není v tomto případě podstatná - podmínky dotačního programu z této normy, resp. z TNI 730331 vycházejí, jsou však specifikovány z důvodu nastavení totožných podmínek pro různé typy rodinných domů. Konkrétně tedy - pokud máte v domě navržena krbová kamna, jakožto lokální zdroj, lze předpokládat, že mají dosah do nejvýše 50 % vytápěné plochy. To znamená, že pokud byste uvažovali pokrytí ve výši 40 % potřeby tepla na vytápění, museli byste v nich topit 2x delší dobu, tedy 80 % topné sezóny - což je zřejmě zcela nereálné. Dle podmínek NZU je stanoven podíl pro tento zdroj 20 %, což dle mého názoru odpovídá běžnému provozu. Ohledně účinnosti - zde zvolil zpracovatel Vašeho PENB velmi vysokou hodnotu ... pokud by skutečně zvolil hodnotu dle normy (tedy uvedené TNI 730331), musel by uvažovat účinnost 70 %.
... Primární energii dostatečně nevylepšuje ani navržený systém FVE s tzv. přímým ohřevem ... tedy systém prakticky totožný s běžný s fototermickým systémem (kde je však vyšší účinnost a tedy možnost použít panely o menší ploše).

Další požadavky pro dosažení dotace v B.0 (tedy 150 + 35 tisíc):
- součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí musí být lepší než normové doporučené hodnoty ... tato podmínka je splněna.
- prům. součinitel prostupu tepla obálkou budovy =max. 0,7 x Uem,N ... tato podmínka je splněna
- neprovzdušnost obálky ... podle Vašich informací je hodnota 0,5 ... podmínka je tedy splněna
- nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti ... zde je nutno řešit stínění tzv. kritické místnosti (tj místnost s max. podílem oken na J-V-Z vůči podlahové ploše) ... buď se provede výpočet nebo musí být na všech oknech vnější stínící prvky ... tuto podmínku je nutno ověřit
- VZT s rekuperací ... splněno
- účinnost VZT ... splněno

Řešení pro dosažení B.0 = nutno vylepšit hodnotu neobnovitelné primární energie:
a) zvolení jiného systému vytápění + přípravy teplé vody ... obecně je vždy dostačující instalace kondenzačního plynového kotle nebo tepelného čerpadla ... a to bez podmínky dalších zdrojů.
b) instalace krbových kamen s teplovodním výměníkem do akumulační nádrže pro vytápění (např. přes výměník voda/vzduch zapojený do systému ventilace) i přípravu teplé vody ... pak je dle podmínek NZÚ možno uvažovat podíl 50 % na vytápění a 30 % na přípravu teplé vody. Při zapojení základního systému voltaického nebo termického ohřevu vody by snad měla být podmínka pro B.0 splněna. (samozřejmě toto nelze 100 % předjímat, usuzuji tak na základě podobnosti s jinými projekty)
c) v případě, že by při instalaci systému b) nebyla ještě podmínka splněna, je možné provést další rozšíření solárního systému - tedy pracovat již výhradně s fotovoltaikou - zde není stanovena podmínka, aby byla zajištěna spotřeba přímo v domě ... tedy primární energie je posuzována dle vyhl. 78/2013 Sb., což je pro výpočet výhodnější, než kdyby bylo nutné prokázat skutečné využití v domě.
d) Samozřejmě je možné provést také zlepšení konstrukcí - ovšem toto většinou již nemá zásadní efekt.
e) V neposlední řadě je vhodné provést přepočet energetické náročnosti tak, aby byl co nejpřesnější - velký vliv má např. přesné započtení solárních zisků, součinitelů prostupu tepla oken a dveří podle jejich velikosti a parametrů a v neposlední řadě přesný výpočet tepelných vazeb - dvourozměrné vedení tepla.

... Výše uvedené kombinaci systémů jsou samozřejmě již cenově náročnější a je ke zvážení, zda se ekonomicky vyplatí vzhledem k dotaci ve výši (pouze) 150 tisíc.

Program NZU však nabízí ještě jiné možnosti dotace pro dokončené domy:
C.4. ... instalace systému VZT s rekuperací do dokončeného domu ... zde je dotace 100 tisíc Kč za těchto podmínek: 1) úspora min. 20 % měrné potřeby tepla na vytápění při instalaci VZT s rekuperací - u domů v nízkoenergetickém standardu je podmínka vesměs splněna bez problémů. 2) Blower-door test s hodnotou max. 2,5 1/h (což zřejmě máte splněno).
C.3. ... instalace termických nebo voltaických solárních systémů ... zde je dotace od 35 do 150 tisíc Kč v pro Vás možných 7 kategoriích, přičemž např. 55 000,- Kč lze dostat v případě instalace FVE bez akumulátorů. Dotace 70 - 100 - 150 tisíc je již podmíněna akumulátory. Tyto dotace mají specifické podmínky nastavené tak, aby bylo možné maximálně využít vyrobenou energii z fotovoltaického systému přímo v domě.

... Tyto možnosti se mi ve Vašem případě zdají být výhodnější, než cílit na dotaci v oblasti B.0.

S pozdravem
EKIS Veselí nad Moravou